Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2014, 39

Viljandi Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 14.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lg 7 ja Viljandi Vallavolikogu 19.12.2013.a määruse nr 6 „Viljandi Vallavalitsuse põhimäärus“ § 23 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) teenistujate värbamise ja valiku korraga (edaspidi kord) kehtestatakse ametiasutuse ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi teenistuskoht).

  (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerijate vastavust teenistuskoha nõuetele kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös personalitöö eest vastutava isikuga (edaspidi jurist), vallasekretäriga ja valdkonna osakonnajuhatajaga teenistujate koormust, töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab jurist.

  (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (4) Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet.

  (5) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud saladuses hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba teenistuskoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba teenistus on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või teenistuja tähtajalise üleviimisega.

  (3) Konkursi liigid on:
  1) avalik konkurss – ametiasutusest väljapoole suunatud konkurss;
  2) sisekonkurss – ametiasutuse teenistujatele suunatud konkurss.

  (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

  (6) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada konkursi või kasutada teisi avalike personaliotsingu võimalusi.

2. peatükk KONKURSI KORRALDAMINE 

§ 4.   Konkursikuulutus

  (1) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab ametiasutus vaba teenistuskoha ametijuhendi ja/või teenistuskohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Kuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavad nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormuse korral koormust;
  6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (3) Kuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites on identne.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel (v.a töökoha täitmisel). Lisaks võib kuulutuse avaldada veebipõhises personaliotsingukanalis ja teistes ajakirjandusväljaannetes.

  (2) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel klausliga „sisekonkurss“ ja ametiasutuse teabestendil. Teenistuskoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (3) Mitme sarnaste ülesannetega teenistuskoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades kuulutusse sellekohase teabe.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.   Konkursi läbiviijad

  Konkursi ja valiku läbiviijad on vallavanem, vaba teenistuskoha vahetu juht (osakonnajuhataja), vallasekretär ja jurist. Vajaduse korral kaasab vallavanema käskkirjaga teisi teenistujaid või ametiasutuseväliseid eksperte.

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud kuulutuses näidatud kontaktidele, märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub vallakantselei. Jurist korraldab kandidaatide dokumentide vastavuse kontrollimise teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab jurist e-postiga vastavasisulise teate 5 kalendripäeva jooksul.

  (3) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele.

  (4) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi, tulenevalt dokumentide analüüsi tulemustest. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (5) Vajaduse korral viiakse läbi praktiline ülesanne. Praktilise ülesande läbiviimisel kutsutakse vestlusele kandidaadid, kelle praktilise ülesande tulemused on paremusjärjestuselt parimad.

  (6) Taustauuring kandidaadi kohta tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

3. peatükk KONKURSI TULEMUSED 

§ 8.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vestlus;
  3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
  4) taustauuring.

  (3) Valiku tegemise,l kandidaatide teenistuskohale sobivuse osas, osalevad kõik konkursi läbiviijad. Konkursi võitnud isiku valimisel võetakse arvesse nõutud tingimusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (4) Kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati, koostatakse kandidaatidest kirjalikult vormistatud paremusjärjestus. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

  (5) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (6) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 9.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Jurist korraldab värbamisest ja valikust kirjaliku kokkuvõtte ning säilitab selle vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

  (2) Kirjalik kokkuvõte sisaldab teenistuskoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerijate arvu, vestlusele kutsutud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust koos valikuotsuse põhjendusega ja muud vajalikku teavet.

  (3) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 päeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks. Nõudmisel dokumendid tagastatakse.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) ametisse nimetamise õigust omav isik loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi (osakonnajuhataja) ja vallasekretäri arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

  (4) Kui konkursi tulemusena teenistusse võtmiseks esitatud kandidaat loobub ametikohale asumisest, ametikohale nimetatud isiku ametikohale nimetamise haldusakt tunnistatakse kehtetuks avaliku teenistuse seaduse §-s 29 sätestatud juhtudel või ametnik vabastatakse teenistusest enne katseaja lõppu, võib vallavanem ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku ametikohale asumiseks konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitab jurist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 12.   Teenistusse ja tööle võtmine

  Pärast valiku tegemist nimetab vallavanem teenistuja ametisse või sõlmib töölepingu.

Ene Saar
vallavanem

Reet Lukas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json