Ehitus

Teksti suurus:

Jõelähtme valla ehitusmäärus

Jõelähtme valla ehitusmäärus - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2017, 22

Jõelähtme valla ehitusmäärus

Vastu võetud 15.01.2015 nr 36
RT IV, 21.01.2015, 1
jõustumine 01.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2017RT IV, 21.12.2017, 824.12.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29 ja lg 2 alusel arvestades ehitus- ja planeerimisvaldkonna seadusandlust.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Ehitusmääruse eesmärk

  (1) Jõelähtme valla ehitusmääruse (edaspidi ehitusmäärus) eesmärk on määrata ehitus- ja planeerimisvaldkonna õigusaktides kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete jaotus ja menetluskord, määratleda kasutatavad mõisted ning seada kohalikke olusid arvestades valla territooriumi või selle osa planeerimise ja ehitamise täiendavad reeglid.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (3) Määrus reguleerib Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu), Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel, ehitamisel, ehitiste kasutamisel, ehitustegevust ja ehitiste kasutamist käsitlevate haldusaktide väljastamisel.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kodulehekülg - Jõelähtme valla ametlik võrgulehekülg;
  2) kuja - hoonete ja/või rajatiste väikseim lubatud vahekaugus;
  3) kõrvalhoone - hoone, mis teenindab krundile peamist funktsiooni andvat hoonet;
  4) krundi hoonestusala - krundi osa, kuhu võib rajada detailplaneeringus määratud ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi. Krundi ehitusõiguse hulka kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisi üldjuhul ei arvestata va juhul, kui detailplaneeringus või ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ei ole määranud teisiti;
  5) krundi täisehitusprotsent - hoonete ja rajatiste aluse pindala suhe krundi pindalasse. Krundi täisehitusprotsendi leidmisel ei võeta arvesse teede ja platside alust pindala;
  6) krundi haljastusprotsent - krundil aastaringselt kasvava haljastuse aluse pindala suhe krundi pindalasse;
  7) krundi hoonestustihedus - krundil asuvate või krundile kavandatud hoonete maapealse osa suletud brutopindala suhe krundi pindalasse. Krundi hoonestustiheduse leidmisel ei võeta üldjuhul arvesse alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga hooneid va juhul, kui väikehooned on arvestatud krundi ehitusõiguse hulka;
  8) korterelamukrundi koormusindeks (KKKI) - korterelamu krundipinna suhe korterite arvu. Koormusindeksi kaudu antakse minimaalne lubatud krundipind korterelamu korteri kohta;
  9) [kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  10) ehitise kõrgus - ehitist vahetult ümbritseva olemasoleva maapinna minimaalse ja maksimaalse kõrguse aritmeetilise keskmise ja ehitise katuseharja või parapeti kõrguste vahe. Ehitisel paiknevat tehnoseadet ja -süsteemi ning selle osa, sealhulgas korsten ja antenn ning välireklaami ja muud taolist ehitise kõrguse hulka üldjuhul ei arvestata;
  11) detailplaneeringu eskiislahendus - planeeringulahenduse ettepanek, mis koosneb joonistest ja seletuskirjast ning mille alusel on võimalik hinnata kavandatava ruumilist sobivust keskkonda;
  12) üksikelamu - ühe korteriga paariselamuks mitteolev elamu, kusjuures üldjuhul paikneb ühel krundil üks üksikelamu;
  13) paariselamu (kaksikelamu) - kahe sektsiooniga elamu;
  14) ridaelamu - kolme ja enama sektsiooniga elamu;
  15) korterelamu - kahe ja enama korteriga elamu, mis ei ole paariselamu ega ridaelamu;
  16) üldkasutatav ehk avalik ehitis - üldsusele kättesaadav, inimeste kultuuriliste, sotsiaalsete, olmeliste ja muude vajaduste tarbeks ette nähtud hoone või rajatis, sh ehitis, mille suhtes kehtivad nõuded tagada liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste takistuseta liikumine;
  17) piirdeaia kaevetööd - kaevetööd, mis ulatuvad sügavamale kui 30 cm olemasoleva maapinna keskmisest, so ehitist vahetult ümbritseva olemasoleva maapinna minimaalse ja maksimaalse kõrguse aritmeetilisest keskmisest kõrgusest arvestatuna;
  18) parkimiskoht - asjakohase parkimist ja teedele esitatavaid nõudeid käsitleva standardi tingimustele vastav sõiduauto parkimiskoht.

§ 3.   Ülesannete jaotus planeerimis-, ehitusvaldkonna ja keskkonnamõju hindamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamisel

  (1) Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud planeerimis- ja ehitusvaldkonna ning keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilise hindamise küsimusi lahendavad ehitusmäärusega määratult vallavolikogu, vallavalitsus ning vallavalitsuse struktuuriüksuseks olev planeeringute ja ehitus- ja kasutuslubade menetlemist teostav osakond (edaspidi struktuuriüksus).

  (2) Vallavolikogu algatab planeeringu koostamise, keeldub koostamise algatamisest, lõpetab planeeringumenetluse ning võtab vastu ja kehtestab planeeringu, kui:
  1) tegemist on valla või selle osa üldplaneeringuga või üldplaneeringu teemaplaneeringuga;
  2) planeering koostatakse vallaga piirneva(te) kohaliku(e) omavalitsus(t)ega ühise üldplaneeringuna;
  3) muul seaduses sätestatud juhul.

  (3) Riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamisega seotud otsused teeb, sh kooskõlastused annab vallavolikogu. Vallavolikogu võib volitada teatud otsuste tegemise või kooskõlastuste andmise vallavalitsusele või vallavalitsuse ametnikule.
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (4) Planeerimis- ja ehitusvaldkonna ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise küsimusi käsitlevate vallavolikogu õigusaktide eelnõude ja algatatud planeeringu koostamise aluseks olevate eskiiside kohta annab oma seisukoha see vallavolikogu komisjon, kelle pädevusse on volikogu andnud vastavas küsimuses seisukoha andmise.

  (5) Vallavalitsus:
  1) otsustab planeeringu koostamise algatamise, keeldub koostamise algatamisest, lõpetab planeeringumenetluse ning võtab vastu ja kehtestab planeeringu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestamata juhtudel;
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  2) otsustab planeeringumenetluse ajal ajutise ehituskeelu kehtestamise;
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  3) [kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  4) annab ehitusvaldkonna lubasid.

  (6) Vallavalitsusel on õigus anda enda pädevusse antud küsimuses otsuse tegemise õigus vallavalitsuse struktuuriüksusele või selle ametnikule, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatu osas.
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (7) Vallavalitsuse struktuuriüksuseks olev planeeringute ning ehitus- ja kasutuslubade menetlemist teostav osakond:
  1) valmistab ette planeerimis- ja ehitusvaldkonna ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise küsimusi käsitlevate vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõusid, sh kooskõlastuste ja väikeehitiste kohta käivaid seisukohti;
  2) valmistab ette avalikustamisele kuuluvat asjassepuutuvat infot ajalehes „Harju Elu“, Jõelähtme vallalehes ja koduleheküljel;
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  3) menetleb planeerimis-, ehitus- ja keskkonnavaldkonna taotlusi, sh esitab taotlejale asjakohaseid nõudeid lisadokumentide ja –andmete saamiseks;
  4) korraldab planeeringu koostamist, sh suhtleb planeerija ja huvitatud isikuga;
  5) menetleb ja valmistab ette planeerimis- ja ehitusvaldkonna ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega seonduvat asjassepuutuvat kirjavahetust, sh saadab huvitatud isikutele teateid;
  6) taotleb kooskõlastusi ja seisukohti või arvamusi;
  7) korraldab planeeringu eskiislahendust ja planeeringulahendust tutvustavate avalike väljapanekute ja avalike arutelude toimumist, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise projekte ja aruandeid tutvustavate avalike väljapanekute ja avalike arutelude toimumist, asjakohaste projekteerimistingimusi, ehitus- ja kasutuslube tutvustavate avalike väljapanekute ja avalike arutelude toimumist;
  8) peab planeeringutega seotud arvestust ja korraldab planeeringutega seotud materjalide säilitamist;
  9) tagab isikute juurdepääsu planeeringutele ja kõigile planeeringutega seotud materjalidele;
  10) korraldab pärast maakonnaplaneeringu, joonehitise asukohavaliku planeeringu, riiklikult tähtsa ehitise planeeringu kehtestamist planeeringuga või üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamist planeeringulahendusega kindlaks määratud asjaolude, sh maa- ja veealade üldiste kasutamistingimuste kandmise üldplaneeringusse;
  11) peab ehitamisega seotud dokumentide üle arvestust ja korraldab nende säilitamist;
  12) esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse (EHR) ja väljastab kinnitatud väljavõtteid;
  13) esitab andmeid aadressiandmete süsteemi (ADS);
  14) teostab asjakohaseid muid eelnimetamata menetlustoiminguid, mida ei ole antud volikogu või vallavalitsuse ainupädevusse.

  (8) Planeerimis- ja ehitusvaldkonna ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise küsimuste lahendamiseks võib moodustada nõuandvaid töögruppe või ajutisi komisjone. Nõuandva töögrupi või ajutise komisjoni moodustab ning määrab selle koosseisu, ülesanded ja tegutsemise korra vallavolikogu või vallavalitsus vastavalt nende küsimuse otsustamise pädevusele.

§ 4.   Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse avalikustamine

  (1) Ajalehes „Harju Elu“ (edaspidi ajalehes) ja Jõelähtme vallalehes avaldatakse järgmine teave:
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  1) teave planeeringu algatamisest, planeeritava maa-ala asukohast, suurusest, planeeritava maa-ala piirist ning planeeringu eesmärkidest;
  2) muud planeeringu menetlemisega seotud teadaanded;
  3) kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamise tulemused;
  4) [kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  5) ehitus- ja kasutusloa andmised, kui ehitus- või kasutusloa andmisele eelneb keskkonnamõju hindamine;
  6) keskkonnamõju hindamisega ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega seonduvad teadaanded.

  (2) Koduleheküljel avaldatakse järgmine teave:
  1) planeeringute asjakohane teave, sh lõike 1 punktide 1-4 nimetatud andmed, vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud ning kehtestatud planeeringud, asjassepuutuvad keskkonnamõju strateegiliste hindamiste projektid ja aruanded;
  2) projekteerimistingimused, sh koos asjassepuutuvate keskkonnamõju hindamiste projektide ja aruannetega;
  3) [kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]
  4) ehitusvaldkonna lubade, sh ehitus- ja kasutuslubade andmed, asjassepuutuvad keskkonnamõju hindamiste projektid ja aruanded.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (4) Kehtestatud planeeringud ja kõigi planeeringutega seotud ning vallavalitsuse käsutuses olevad paberkandjal materjalid, samuti ehitusvaldkonna ja keskkonnamõju hindamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud paberkandjal materjalid on kättesaadavad vallavalitsuses vastuvõtuajal.

2. peatükk PLANEERIMINE 

§ 5.   Planeeringu koostamise algatamine

  (1) Planeeringu koostamise algatamise taotlemiseks esitatakse taotleja poolt lõike 2 kohane vorm.

  (2) Vallavalitsus kinnitab oma määrusega planeeringu algatamise ettepaneku vormi, milles tuleb esitada järgmised asjakohased andmed:
  1) ettepaneku tegija või tema esindaja nimi ja kontaktandmed (isikukood või registrikood, elukoht või asukoht, telefoninumber, e-posti aadress);
  2) planeeritav maa-ala (aadress, katastritunnus või asukoha kirjeldus);
  3) planeeringu koostamise eesmärk;
  4) üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepaneku korral muutmise vajaduse põhjendus;
  5) krundi kasutamise taotletav kasutamise sihtotstarve ja ehitise kasutamise otstarve;
  6) planeeritava maa-ala kruntideks jaotamise vajadus;
  7) olemasolevad, säilitatavad või lammutatavad hooned ja rajatised;
  8) uute ehitiste arv, hoonete korruselisus ning kõrgus, jaotus põhi- ja kõrvalhooneteks;
  9) hoonete rekonstrueerimine või laiendamine;
  10) olemasolevate ja uute hoonete ligikaudne brutopindala ja hoonete ehitusalune pindala;
  11) soovitud eluasemekohtade arv ja olemasolev ning planeeritav parkimiskohtade arv;
  12) võimalikku keskkonnaohtu põhjustavad ehitised või kavandatud tegevus;
  13) olemasolev või planeeritav tehnovõrkudega varustatus;
  14) servituutide olemasolu või vajadus (juurdepääsuga kaasneva teeservituudi, üle- ja allaehitusservituutide olemasolu või vajadus);
  15) puude likvideerimise või ulatuslike pinnasetööde vajadus;
  16) nõustumus ettepaneku tegija isikuandmete töötlemisega valla või valla poolt määratletud isiku poolt peetavas registris;
  17) nõustumus sõlmida vallavalitsusega detailplaneeringu koostamise tellimise ja rahastamise leping, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul;
  18) nõustumus sõlmida vallavalitsusega avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude väljaehitamise leping;
  19) kas soovitakse rahastada planeeringu koostamist valla kulul.

  (3) Kui planeeringu koostamise algatamisettepanekus taotletakse planeeringu koostamise rahastamist valla kulul, menetletakse ettepanekut edasi juhul, kui taotletava planeeringu koostamine on valla eelarves ette nähtud.

  (4) Planeeringu koostamise algatamise ettevalmistamiseks võib planeeringu koostamisest huvitatud isikult küsida täiendavaid planeeringu algatamise eesmärke selgitavaid dokumente, sh illustreerivaid lisamaterjale. Lisamaterjalidega tuleb näidata olemasolevate ja planeeritavate hoonete asukohad, liikluse ja parkimise lahendus ning haljastamise põhimõtted.

  (5) Vallavolikogu otsustab planeeringu koostamise algatamise käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel, muudel juhtudel otsustab planeeringu koostamise algatamise vallavalitsus.

  (6) Planeeringu koostamise algatamisel kinnitatakse planeeritava ala piirid, kontaktala ulatus ning planeeringu lähteandmetena planeeringu lähteülesanne, milles muuhulgas esitatakse planeeringu koostamise eesmärk, planeeringu koostamise, kooskõlastamise ja vormistamise nõuded.

  (7) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (8) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 6.   Planeeringu koostamise algatamisest keeldumine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 7.   Planeeringumenetluse lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 8.   Planeeringu koostamise tellimise ja rahastamise leping

  (1) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (2) Kui planeeringu koostamist või planeeringu koostamise tellimist ei või üle anda planeeringust huvitatud isikule, siis võib vallavalitsus sõlmida planeeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu planeeringu koostamise rahastamise kohta.

  (3) - (6)
[Kehtetud - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 9.   Avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude väljaehitamise leping
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 10.   Koostöö planeeringu koostamisel ja planeeringu kooskõlastamine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 11.   Planeeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku väljapaneku ning arutelu korraldamine

  (1) Planeeringulahenduse eskiislahenduse heaks kiitmise, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamise otsustab struktuuriüksus.

  (2) Planeeringu koostamisel, mille tellimist ei tohi seaduse kohaselt üle anda huvitatud isikule või muudel planeeringu algatamise otsuses määratud juhtudel, korraldatakse vähemalt üks planeeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

§ 12.   Planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku ning arutelu korraldamine

  (1) Planeeringu vastuvõtmise otsustab planeeringu algatanud organ.

  (2) Planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamise, sh toimumise aja ja kohad ning teadete avaldamise kohad otsustab struktuuriüksus.

  (3) Planeeringu vastuvõtmisel võib vajadusel muuta planeeritava ala piiri, nimetust, koostatava planeeringu eesmärki ja lähteülesannet.

  (4) - (9)
[Kehtetud - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 13.   Järelevalve planeeringute koostamise üle
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 14.   Planeeringu kehtestamise eeldused
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 15.   Planeeringu kehtestamine ja sellest teatamine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 16.   Planeeringu kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 17.   Kehtestatud planeeringute ülevaatamine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

3. peatükk EHITAMINE 

§ 18.   Nõuded ehitisele

  (1) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (4) Korterelamute abihoonete rajamine tuleb lahendada terviklikult kõikide korterite vajadusi arvestades.

  (5) Piirdeaedade püstitamine on keelatud aladel, kus hoonetevaheline ruum on kõigile vabalt kasutatav puhke-, virgestus- või muu üldkasutatava alana, kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe ette teisiti.

§ 19.   Ajutise ehitise ehitamise kord ja alad

  (1) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (3) Ajutise ehitise kasutusotstarve võib erineda katastriüksuse sihtotstarbest või planeeritud maa sihtotstarbest.
[RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (4) - (8)
[Kehtetud - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 20.   Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 21.   Projekteerimistingimused
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 22.   Ehitusprojekt
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 23.   Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise ehitamine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 24.   Ehitusvaldkonna luba
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 25.   Ehitise kasutamise otstarbe muutmine
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

§ 26.   Riikliku järelevalve korraldamine ehitustegevuse üle

  (1) Riiklikku järelevalvet ehitustegevuse ja ehitusvaldkonda reguleerivate nõuete üle teostab vallavalitsus.

  (2) Ehitusvaldkonda reguleerivate nõuete rikkumisel on järelevalve meetmena ettekirjutuse tegemise õigus vallavalitsus korraldusega volitatud kohaliku omavalitsuse ametiisikul.

4. peatükk KESKKONNAMÕJU HINDAMINE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE 

§ 27.   Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, korraldamine ja teavitamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

  (5) Kui keskkonnamõju strateegiline hindamine teostatakse planeeringu kehtestamise eeldusena, siis võib vallavalitsus sõlmida huvitatud isikuga lepingu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise rahastamise kohta.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

5. peatükk MILJÖÖVÄÄRTUSLIK HOONESTUSALA 

§ 28.   Ehitamine miljööväärtuslikul hoonestusalal
[Kehtetu - RT IV, 21.12.2017, 8 - jõust. 24.12.2017]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json