Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2017, 1

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 17.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, noorsootöö seaduse § 8 p 3, § 9 lg 3, korrakaitseseaduse § 59 lg 1, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8, Viimsi valla põhimääruse § 32 lg 1 ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2016 otsuse nr 97 „Viimsi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis“ alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2011 määruses nr 23 „Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 punktis 10 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusametit“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametit“;
  2) paragrahvi 4 lõikes 11 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusametile“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametile“.

  (2) Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2011 määruse nr 22 „Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõikes 10 asendatakse sõnad „kultuuri- ja spordiametit“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametit“;
  2) paragrahvi 4 lõikes 11 asendatakse sõnad „kultuuri- ja spordiametile“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametile“.

  (3) Viimsi Vallavolikogu 16. veebruari 2010 määruse nr 5 „Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord“ paragrahvi 4 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(13) Komisjoni ettepaneku alusel teeb otsused toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise osas haridus- ja kultuuriameti juhataja (edaspidi ameti juht).“.

  (4) Viimsi Vallavolikogu 13. detsembri 2016 määruses nr 37 „Viimsi valla haridusalane tunnustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusamet“ sõnadega „haridus- ja kultuuriamet“;
  2) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Haridusalase tunnustuse määramiseks § 2 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile esildise kord õppeaastas, hiljemalt 30. juuniks. Rahaline tunnustamine kinnitatakse haridus- ja kultuuriameti juhataja otsusega.“;
  3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusametile“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametile“.

  (5) Viimsi Vallavolikogu 24. novembri 2015 määruse nr 20 „Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuut“ paragrahvi 4 lõikes 11 asendatakse sõnad „kultuuri- ja spordiamet“ sõnadega „haridus- ja kultuuriamet“.

  (6) Viimsi Vallavolikogu 13. detsembri 2016 määruse nr 36 „Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus“ paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusametile“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametile“.

  (7) Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 määruse 18 „Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusamet“ sõnadega „haridus- ja kultuuriamet“;
  2) paragrahvi 6 lõikes 9 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusamet“ sõnadega „haridus- ja kultuuriamet“.

  (8) Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruses nr 23 „Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „kultuuri- ja spordiametile“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametile“;
  2) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Amet väljastab loa kui esitatud taotlus vastab kõikidele nõuetele. Loale kirjutab alla kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist.“.

  (9) Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 määruse nr 19 „Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus“ paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusameti“ sõnadega „haridus- ja kultuuriameti“.

  (10) Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse nr 21 „Eralasteaedade toetamise kord“ paragrahvis 5 asendatakse sõnad „noorsoo- ja haridusametile“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametile“.

  (11) Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määruse nr 6 „Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut“ paragrahvi 4 lõikes 14 asendatakse sõnad „kultuuri- ja spordiamet“ sõnadega „haridus- ja kultuuriamet“.

  (12) Viimsi Vallavolikogu 10.02.2009 määruses nr 4 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu töötajate töö tasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad „kultuuri- ja spordiametiga“ sõnadega „haridus- ja kultuuriametiga“;
  2) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Raamatukogu palgajuhendi kinnitab Raamatukogu juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.“;
  3) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json