Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2017, 2

Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 2, 3 ja 4, Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ ning Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 76 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 9 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ § 5 lõiget 5 ja sõnastada see järgnevalt:
„(5) Toidukulu soodustuse taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu kolm korda kalendriaastas: 1.-20. aprill, 1.-20. august ja 1.-20. detsember. Pärast tähtaega esitatud taotlusi menetletakse jooksvalt. Sotsiaalkomisjon otsustab nimetatud toetuste määramise.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ando Kiviberg
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json