Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2017, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut

Vastu võetud 12.03.2013 nr 6
RT IV, 16.03.2013, 33
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi ja preemia statuudi.

  (2) Stipendium või preemia antakse üldjuhul välja igal aastal. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Viimsi Vallavalitsuse korraldusega. Konkursiteave avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel.

§ 2.   Stipendiumi eesmärgid

  (1) Jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ning Viimsi valla aukodaniku Lennart Meri (1929-2006) mälestust.

  (2) Innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes on või on olnud seotud Viimsi vallaga ning õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise.

  (3) Premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on või on olnud seotud Viimsi vallaga ja on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas.

§ 3.   Stipendiumi rahastamine

  (1) Viimsi vald eraldab valla eelarvest president Lennart Meri stipendiumiks üldjuhul igal aastal kuni 3200 eurot.

  (2) President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 4.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks.

  (2) Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul.

  (3) Stipendiumi taotleja või preemiale kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid ta peab omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallaga.

  (4) Stipendiumi taotleja esitab hiljemalt 1. detsembriks Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile info@viimsivv.ee järgmised eestikeelsed digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
  1) avaldus;
  2) eluloo- ja haridustee kirjeldus (sh seos Viimsi vallaga);
  3) uurimustöö teema, lühike sisukirjeldus ja koostamise ajakava;
  4) soovituskiri uurimustöö juhendajalt.

  (5) Preemia taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. detsembriks Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile info@viimsivv.ee esitada järgmised eestikeelsed digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
  1) preemiale kandideerija avaldus või kolmanda osapoole esildis (kokkuleppel kandidaadiga) koos põhjendusega preemia määramiseks;
  2) kandidaadi omakäeline eluloo- ja haridustee kirjeldus (sh seos Viimsi vallaga);
  3) kandidaadi koostatud uurimustöö humanitaarteaduste valdkonnas. Uurimustöö võib olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes.

  (6) Viimsi Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega iga-aastaselt stipendiumikomisjoni koosseisu ja katab vajadusel kokkuleppel komisjoni liikmetega komisjoni tööga seotud kulud. Stipendiumikomisjoni kuuluvad vähemalt järgmised liikmed:
  1) president Lennart Meri perekonna esindaja(d);
  2) Viimsi vallavanem komisjoni esimehena;
  3) humanitaarvaldkonna tunnustatud esindaja(d).

  (7) Stipendiumikomisjoni ülesandeks on:
  1) konkursitingimuste kooskõlastamine Viimsi Vallavalitsusega, sh vajadusel uurimustöö teemavaldkonna täpsustamine;
  2) laekunud taotluste ja esildiste tunnistamine nõuetele vastavaks;
  3) nõuetekohaste uurimustööde läbivaatamine;
  4) parima uurimustöö väljaselgitamine ja põhjendatud ettepaneku tegemine Viimsi Vallavalitsusele stipendiumi või preemia määramiseks.

  (8) Stipendiumikomisjonil on õigus konkursi väljakuulutamise teates täpsustada humanitaarteaduste valdkonda, mida esitatavad uurimustööd peavad käsitlema.

  (9) Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium või preemia välja andmata sobivate kandidaatide või uurimustööde puudumisel.

  (10) Stipendium või preemia määratakse ühele kandidaadile ning makstakse välja ühes osas.

  (11) Stipendiumikomisjon esitab oma ettepaneku Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks.

  (12) Stipendiumi või preemia määrab Viimsi Vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt 15. märtsiks.

  (13) Stipendium või preemia antakse üle koos tunnistusega president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel Viimsis.

  (14) Stipendiumi ja preemia kandidaatide ja saajate üle peab arvestust Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet.
[RT IV, 21.01.2017, 1 - jõust. 24.01.2017]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Käesolev määrus jõustub 01.04.2013.a.

/otsingu_soovitused.json