Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu töötajate töö tasustamise alused

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2017, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu töötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 10.02.2009 nr 4
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 36, "Viimsi valla põhimääruse" § 18 lõike 1 punkti 37 ja "Rahvaraamatukogu seaduse" § 10 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Töö tasustamise põhimõtted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Munitsipaalasustuse Viimsi Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) töötajate töö tasustamise alused ja kuupalga alammäärad.

  (2) Raamatukoguhoidjate töö tasustamisel arvestatakse raamatukoguhoidja vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.

  (3) Raamatukogu juhataja töötab koostöös Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) rahandusameti ning haridus- ja kultuuriametiga välja Raamatukogu palgajuhendi, lähtudes asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest ja käesolevast määrusest.
[RT IV, 21.01.2017, 1 - jõust. 24.01.2017]

  (4) Raamatukogu palgajuhend reguleerib Raamatukogu töötajate palgatingimusi, põhipalga (s.h palgamäärad ja palgamäärade diferentseerimise), lisatasude, ergutuste ja toetuste määramise ning maksmise tingimusi ja korda.

  (5) Raamatukogu palgajuhendi kinnitab Raamatukogu juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.
[RT IV, 21.01.2017, 1 - jõust. 24.01.2017]

§ 2.   Raamatukogu juhataja kuupalga alammäär

  Raamatukogu juhataja kuupalga alammäär on: 894,76 eurot.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrusega nr 26 – jõust. 01.01.2011]

§ 3.   Raamatukogu juhataja lisatasud, preemiad ja toetused

  (1) Vallavalitsusel on õigus Raamatukogu juhatajale eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;
  2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% Raamatukogu juhatajale määratud kuupalgamäärast nõutavast tulemuslikuma töö eest või Raamatukogu juhatajaga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest. Nimetatud lisatasude maksmise määraks kokku aastas on kuni 100% ametikohale määratud kuupalgamäärast;
  3) ühekordseid preemiaid ja toetusi.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 21.01.2017, 1 - jõust. 24.01.2017]

§ 4.   Raamatukoguhoidjate kuupalga alammäärad

  (1) Raamatukoguhoidja kuupalga alammäär, võttes arvesse raamatukoguhoidja vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
bibliograaf; 607,16 eurot;
vanembibliograaf; 703,03 eurot.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrusega nr 26 – jõust. 01.01.2011]

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud kuupalga alammäärad on garanteeritud kõrgharidusega raamatukoguhoidjale. Keskeriharidusega kvalifikatsiooninõuetele vastava raamatukoguhoidja kuupalga alammäär on 85% kõrgharidusega raamatukoguhoidja kuupalga alammäärast.

§ 5.   Raamatukogu teiste töötajate töötasustamine

  Raamatukogu halduspersonali (muude alade spetsialistide, infotöötajate, tööliste ja abipersonali) töötasustamise põhimõtted sätestatakse Raamatukogu palgajuhendis.

§ 6.   Raamatukoguhoidjate ja teiste töötajate lisatasud, preemiad ja toetused

  Raamatukogu juhatajal on õigus Raamatukogu eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes Raamatukogu palgajuhendist määrata raamatukoguhoidjatele:
  1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;
  2) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest mitte rohkem kui 50% kuupalgamäärast ühes kuus. Nimetatud lisatasude maksmise määraks kokku aastas on kuni 100% ametikohale määratud kuupalgamäärast;
  3) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise alused kinnitab Raamatukogu oma palgajuhendiga.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasijõustuvalt alates 1. jaanuarist 2009.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatud palgamäärasid rakendatakse kuni uue vastava määruse kehtestamiseni.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

  (4) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel

/otsingu_soovitused.json