Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuut

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2017, 13

Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuut

Vastu võetud 24.11.2015 nr 20
RT IV, 28.11.2015, 5
jõustumine 01.12.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2016RT IV, 22.11.2016, 925.11.2016
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus kehtestab Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuudi (edaspidi koos nimetatud Preemia).

 (2) Preemia antakse üldjuhul välja igal aastal. Preemia väljaandmise konkurss kuulutatakse välja Viimsi Vallavalitsuse korraldusega. Teave preemia kandidaatide esitamiseks kuulutatakse välja ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel.

§ 2.  Preemia eesmärgid

 (1) Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul kultuuri- ja spordi valdkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

 (2) Viimsi valla elutöö preemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise väljapaistva kultuuri- või spordialase tegevuse eest.

§ 3.  Preemia rahastamine

 (1) Viimsi vald eraldab valla eelarvest Preemiate maksmiseks üldjuhul igal aastal 10 000 eurot.

 (2) Preemiate eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 4.  Preemia määramine

 (1) Ettepanekuid preemiate määramiseks võivad esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud.

 (2) Ettepanekute tegemise tähtaeg ja koht teatatakse avalikult hiljemalt iga aasta 15. detsembril.

 (3) Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele e-kirja teel aadressil aastapreemia@viimsivv.ee iga aasta 31. detsembriks ning peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
[RT IV, 22.11.2016, 9 - jõust. 25.11.2016]
 1) andmed isiku või koosluse kohta, kelle osas preemia andmise ettepanek tehakse;
 2) ülevaade isiku või koosluse kultuuri- või spordialasest tegevusest;
 3) argumenteeritud hinnangut, miks just konkreetne isik või kooslus on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline.

 (4) Laekunud ettepanekute hulgast teeb Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon) valiku Preemia saajate ja preemia suuruste osas ning esitavad sellekohased ettepanekud Viimsi Vallavalitsusele.
[RT IV, 22.11.2016, 9 - jõust. 25.11.2016]

 (41) Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte. Ekspertide ettepanekud ei ole komisjoni liikmetele otsuse tegemisel siduvad.
[RT IV, 22.11.2016, 9 - jõust. 25.11.2016]

 (5) Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule.

 (6) Viimsi valla elutööpreemia võib määrata ainult füüsilisele isikule.

 (7) Komisjonil on õigus jätta Preemia väljaandmata sobivate kandidaatide puudumisel.

 (8) Viimsi Vallavalitsus määrab Preemia saajad korraldusega.

 (9) Preemiad makstakse välja Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud rahalistest vahenditest.

 (10) Preemiad antakse üle vastava valdkonna või Viimsi valla pidulikul üritusel.

 (11) Preemia kandidaatide ja saajate üle peab arvestust Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet.
[RT IV, 21.01.2017, 1 - jõust. 24.01.2017]

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json