HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2017, 16

Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Vastu võetud 13.12.2016 nr 36
RT IV, 16.12.2016, 21
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja lg 3, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7, § 10 lg 1 ja lg 2, Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määrusega nr 265 vastu võetud „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 24 p 1, § 26, § 29 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Viimsi haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on ARNO.

§ 2.   Registri eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on koguda vajalikku teavet haridusteenuste (alusharidus, põhiharidus, üldkeskharidus) korraldamiseks Viimsi vallas, menetleda haridusteenuste osutamisega seotud toetusi ning pidada arvestust:
  1) koolieelses eas laste üle, kellele Viimsi vallal on kohustus pakkuda kohta koolieelses munitsipaallasteasutuses;
  2) põhiharidust omandavate õpilaste üle.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Viimsi Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) annab koolieelsele lasteasutusele, põhikoolile, gümnaasiumile ja teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Viimsi Vallavalitsus määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (süsteemi administraatorid).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Viimsi Vallavalitsuse struktuuriüksused ja valla ametiasutuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes:
  1) täidavad koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevaid koolieelse lasteasutuse või lasteasutuse pidaja ülesandeid;
  2) täidavad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevaid kooli või kooli pidaja ülesandeid;
  3) andmekogu majutaja.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Juriidilise isiku või asutuse juht või vallavalitsuse vastava struktuuriüksuse juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Viimsi valla eelarvest.

2. peatükk Registri pidamise nõuded 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register kuulub riigi infosüsteemi ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed ühe tööpäeva jooksul.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse 12 kuud.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse esitavad andmeid:
  1) koolieelsed lasteasutused või nende pidajad, üldhariduskoolid või nende pidajad (edaspidi haridusteenuse osutajad) laste ja õpilaste kohta;
  2) haridusteenuse osutajad enda kohta;
  3) haridusteenuse vajajad enda kohta;
  4) 1. klassi toetuse taotlejad enda kohta;

  (3) Haridusteenuse osutajad sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

§ 10.   Laste ja õpilaste kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste laste ja õpilaste (edaspidi andmesubjektide) andmed:
  1) laste andmed, kellele Viimsi vallal on kohustus pakkuda või kes soovivad kohta munitsipaallasteasutuses või valla munitsipaalkoolis;
  2) koolieelse lasteasutuses kohta taotlevate laste andmed;
  3) 1. klassi toetuse saajate andmed.

  (2) Registri andmesubjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) sugu;
  7) kodakondsus (kood);
  8) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui õpilasele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  9) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
  10) rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
  11) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
  12) elukohamaa (kood);
  13) emakeel (kood);
  14) esimesse klassi õppima asumise aasta;
  15) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  16) elukoha kaugus õppeasutusest (kilomeetrites);
  17) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  18) koha suurus koolieelses lasteasutuses.
  19) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
  20) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  21) 1. klassi toetuse taotleja arvelduskonto number ja konto omaniku nimi ja isikukood.

§ 11.   Haridusteenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste haridusteenuse osutajate andmed:
  1) koolieelne lasteasutus;
  2) üldhariduskool.

  (2) Haridusteenuse osutaja kohta kantakse järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  7) üldtelefon;
  8) ametlik e-posti aadress;
  9) veebilehe aadress;
  10) kontaktaadress;
  11) õppekeeled;
  12) klasside/loenguruumide arv;
  13) normatiivne kohtade arv õppeasutuses.

§ 12.   Andmevahetus

  (1) Laste ja õpilaste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti hariduse infosüsteemi (edaspidi EHIS).

  (2) Registrisse kantavad laste ja õpilaste isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu rahvastikuregistrist.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Alus-, põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHIS-esse, on õiguslik tähendus.

  (2) Registrisse kantavatel muudel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

4. peatükk Juurdepääs andmetele 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/viimsi, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste ja koolide kontaktandmed;
  2) koolieelsete lasteasutuste juures tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade ja vabade kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis;
  3) koolide klasside andmed, õppekohtade ja vabade õppekohtade arv klassis.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele;
  2) koolieelsel lasteasutusel ja koolil on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) administraatoril on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/viimsi kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Juurdepääsuõiguse saamiseks registrisse andmete kandmiseks esitatakse Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile taotlus, milles märgitakse:
[RT IV, 21.01.2017, 1 - jõust. 24.01.2017]
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (3) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele ning vastutav töötleja teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 16.   Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve, registri lõpetamine 

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Andmesubjekti andmed säilitatakse kuni üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Haridusteenuse osutaja andmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 19.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Viimsi Vallavalitsus.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub alates 1. jaanuarist 2017.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json