Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 2

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 10.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 1 punkti 3, Rae valla põhimääruse § 53 lõigete 1-3 ning Rae vallavolikogu 16.04.2019 määruse nr 34 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  (1) Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste, lasteaia toidukulu soodustuse, lasteaia kohatasu soodustuse ja üldhooldusteenusele paigutamise ja selle eest tasumise menetlemiseks moodustatud komisjon (edaspidi komisjon) on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon.

  (2) Komisjoni ülesanne on vaadata läbi vallavalitsusele esitatud sotsiaaltoetuste, lasteaia toidukulu soodustuse, lasteaia kohatasu soodustuse ja üldhooldusteenusele paigutamise ja selle eest tasumise avaldused ning valmistada ette selle eraldamiseks või sellest keeldumiseks ettepanek vallavalitsusele.

§ 2.   Komisjoni tegevus

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Rae valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Komisjoni tehnilist tööd korraldab haridus- ja kultuuriameti referent.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon kontrollib vallavalitsusele esitatud sotsiaaltoetuse, lasteaia toidukulu soodustuse, lasteaia kohatasu soodustuse ja üldhooldusteenusele paigutamiseks esitatud taotluse ja selle lisade ning taotleja või isiku, kellele kulude hüvitamist või toetust taotletakse, vastavust Rae Vallavolikogu poolt kehtestatud Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras kehtestatud nõuetele ning üldhooldusteenusele paigutamise ja selle eest tasumise tingimusi.

  (2) Komisjon valmistab viie tööpäeva jooksul pärast taotluste sisulist läbivaatamist ette asjakohase ettepaneku vallavalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Arutamisele tulevad taotlused ja avaldused esitatakse komisjonile menetlemiseks sotsiaalhoolekande spetsialisti ettepanekuna.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon vaatab taotlused üle 2 korda kuus. Põhjendatud juhul vaatab komisjon taotlused üle lühema aja jooksul.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt viis komisjoni liiget, sh komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohal viibivate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku protokolli registreerib protokollija dokumendihaldussüsteemis.

  (5) Komisjoni esimees või tema poolt määratud isik teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja ja koha.

  (6) Arutlusele tulevad taotlused ja avaldused valmistab ette sotsiaalhoolekande spetsialist või peaspetsialist, kes koostab ka vallavalitsuse korralduse eelnõu.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseis on kuni 10-liikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on abivallavanem, kes tegeleb haridus- ja sotsiaalküsimustega.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab komisjoni esimehe ülesandeid tema määratud komisjoni liige.

  (4) Komisjoni koosolekut protokollib haridus- ja kultuuriameti referent, kes vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

§ 6.   Komisjoni õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) saada valla ametitelt või allasutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;
  2) esitada vallavalitsusele ettepanekuid toetuse eraldamiseks, osaliseks toetamiseks või sellest keeldumiseks;
  3) teostada järelevalvet toetuse kasutamise osas;
  4) vajadusel nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks vajalike mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

  (2) Komisjonil on õigus esitada vallavalitsusele ettepanek toetus osaliselt või tervikuna tagasi nõuda, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks toetust rahuldatud;
  2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  4) toetuse saaja ei ole kinni pidanud Rae valla kehtivatest õigusaktidest;
  5) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi;
  6) taotlejal on võlgnevus Rae valla ees.

  (3) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valla õigusaktide vastuvõtmisel.

§ 7.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 07.01.2020 määrus nr 2 „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json