Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametisõiduki kasutamise ja ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ametisõiduki kasutamise ja ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord - sisukord
Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 10

Ametisõiduki kasutamise ja ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 10.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2, § 30 lõike 1 punkt 2, Peipsiääre valla vallavara valitsemise kord § 3 lõige 5, tulumaksuseaduse § 13 lõige 3 punkt 2, § 48 lõigetega 1-3, lõige 4 punktidega 2 ja 5 ning lõikega 8, sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõige 1punkt 7 ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määrusest nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ ja rahandusministri 13. jaanuari 2011 määruse nr 2 „Erisoodustuste hinna määramise kord“ §-dest 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ametiautode kasutamine

  (1) Sõiduauto (edaspidi sõiduk) on M1-kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel on lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta.

  (2) Ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavale asutusele (edaspidi koos asutused) soetatud (sh kapitali- ja kasutusrendi korras) sõiduki kasutamine on lubatud üksnes sõitude kohta arvestuse pidamisel sõidupäevikus määruse lisas 1 oleval vormil või sõidukile paigaldatud elektroonilises sõitude üle arvestuse pidamise süsteemis, kust on võimalik koostada ja esitada sõitude aruanne.

  (3) Sõiduki kasutamise kulud kaetakse vallaeelarvelistest vahenditest.

  (4) Sõiduki vastutava isiku (edaspidi põhikasutaja), garažeerimiskoha ja muud kohustused kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (5) Sõiduki kasutamise õigus peatub kui teenistussuhe on peatunud (puhkus, palgata puhkus, töövõimetus jm).

  (6) Kõik sõiduki kasutajad on kohustatud:
  1) enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus;
  2) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  3) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse, va selleks õigustatud isikutele;
  4) informeerima asutuse juhti/tööandjat viivitamatult sõiduki hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt, võttes vajadusel tarvitusele esimesed abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  5) sõiduki osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitab kasutaja vallale omavastutusepiires sõiduki osalise või täieliku hävimisega seotud kulud tingimusel, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustusseltsi poolt, rendile-/liisinguandja ja kindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

  (7) Sõiduki kasutaja esitab asutuse juhile või tema määratud teenistujale kalendrikuu kolmandaks tööpäevaks eelmise kalendrikuu sõitude aruande.

  (8) Asutuse sõidukit on erasõitudeks lubatud kasutada üksnes asutuse juhi otsuse alusel. Kui asutus võimaldab tööandja sõidukit kasutada erasõitudeks, peab asutus tasuma erisoodustusmaksud rahandusministri 13. jaanuari 2011 määruse nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord“ §-de 1 ja 2 kohaselt.

§ 2.   Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Isikliku sõiduauto ameti- ja töösõitudeks kasutamise kulude hüvitist (edaspidi hüvitis) on lubatud määrata valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikule ja töötajale ning ametiasutuse hallatava asutuse töötajale (edaspidi teenistuja) isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus- või tööülesannete täitmisel (edaspidi ametisõit). Ametisõitudega võrdsustatakse ka isikliku sõiduauto kasutamine teenistus- või töölähetusel. Isikliku sõiduautona käsitatakse teenistuja kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

  (2) Hüvitist võib määrata üksnes ametisõitude kohta arvestuse pidamisel. Täidetud sõidupäevik esitatakse asutuse juhile või tema määratud teenistujale kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eelmise kalendrikuu sõitude kohta.

  (3) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulu hüvitise maksmine toimub vallavanema poolt kinnitatud määruse lisas 2 oleva sõidupäeviku alusel.

  (4) Hüvitist võib määrata ainult ametiasutuse või hallatava asutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

  (5) Hüvitist makstakse ametisõidul läbitud kilomeetri eest, hinnaga 30 senti kilomeeter. Täpsemad piirmäärad kehtestab vallavanem või hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (6) Kui kalendrikuus makstav hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest ületab Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära, siis summa, mis ületab piirmäära loetakse erisoodustuseks ning maksustatakse tulumaksu ja sotsiaalmaksuga.

  (7) Hüvitist ei maksta ajavahemiku eest, kui ametnik või töötaja on puhkusel või töövõimetuslehel.

  (8) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitiste sihipärase ja otstarbeka maksmise eest vastutab asutuse juht.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piibe Koemets
vallavanem

Vaike Torokvei
sotsiaaltööspetsialist vallasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Ametiauto sõidupäevik

Lisa 2 Isikliku auto sõidupäevik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json