Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 16

Pärnu linna 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 19.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2023. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2023. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 positsioon „Muud tegevuskulud“ sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 327 230 eurot, mis on planeeritud finantsjuhtimisteenistuse põhitegevuse kulude eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisade 1 ja 3 positsioonide „Antud sotsiaaltoetused“ ja „Antud muud toetused“ jaotus kinnitada vastavalt lisale 6.

  (4) Käesoleva määruse lisa 4 „Pärnu linna 2023. a eelarve investeerimistegevus“ materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve planeeritakse koos soetusega kaasneva käibemaksukuluga.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) kinnitada linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarves planeeritud palgavahendite jaotus linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste ning eelarvepositsioonide lõikes;
  3) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 500 000 eurot, kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  4) võtta eelarvelaenu 1 180 930 eurot eelarves kavandatud laenukohustuste refinantseerimiseks, tagastamise lõpptähtajaga 31.12.2028;
  5) võtta eelarvelaenu 17 770 000 eurot eelarves kavandatud põhivara soetamise ja renoveerimise finantseerimiseks, laenu tagasimakse maksimaalne tähtaeg 30 aastat;
  6) võtta eelarvelaenu 5 678 740 eurot SEB Pank AS laenulepingu nr 2020006398 refinantseerimiseks, tagastamise lõpptähtajaga 30.12.2025.

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksus ning hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvis 24, § 26 lg 4 punktis 4 ning lõigetes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

§ 4.   Eelarve täitmise erisused

  (1) Lisas 3 „Põhitegevuse kulud“ välja toodud tööjõukulude kokkuhoiu arvel on linnavalitsuse struktuuriüksusel ja hallataval asutusel lubatud katta majandamis- ja muid tegevuskulusid tingimusel, et kõik kavandatud tegevused on teostatud ja kokkuhoid on saavutatud säästliku majandamise tulemusena.

  (2) Lisas 3 „Põhitegevuse kulud“ välja toodud majandamiskulude arvel on lubatud katta muid tegevuskulusid, kui see ei takista majandamiskulude koosseisus kavandatud kohustuslike kulude katmist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

Lisa 6 Antud toetused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json