HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Martna Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Martna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2013, 10

Martna Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 14.12.2010 nr 32
jõustumine 01.01.2011

Määrus võetakse vastu koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Martna Lasteaed (edaspidi lasteaed) on koolieelne lasteasutus asukohaga Martna küla, Martna vald, Läänemaa.

 (2) Lasteaed on Martna Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, muudest haridusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, Martna Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu- ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus, mille eesmärk on tugevdada lapse tervist, soodustada vaimset ja kehalist arengut, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

 (5) Õppe- ja kasvatustöö lasteaias toimub eesti keeles.

 (6) Lasteaia teeninduspiirkond on Martna valla haldusterritoorium.

 (7) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

 (8) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 25.09.2012 määrusega nr 63 – jõust. 01.10.2012]

§ 2.  Lasteaia struktuur

 (1) Lasteaias on vähemalt üks rühm.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 25.09.2012 määrusega nr 63 – jõust. 01.10.2012]

 (2) Rühma(de) liigi ja suuruse määrab vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul, kooskõlas koolieelse lasteasutuse seadusega.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 25.09.2012 määrusega nr 63 – jõust. 01.10.2012]

§ 3.  Juhtimine

 (1) Hoolekogu
 1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.
 2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.
 3) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul alates uue koosseisu moodustamisest või koosseisu muutumisest.
 4) Hoolekogu pädevus ja tegevuse alused tulenevad koolieelse lasteasutuse seadusest ja lasteaia ning hoolekogu põhimäärusest. Hoolekogu põhimääruse kinnitab vallavalitsus.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 74 – jõust. 17.12.2012]

 (11) Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus
 1) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogu liikmeks pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindaja volitused hoolekogu liikmena kehtivad õpetajaga töösuhte lõppemise- või uue esindaja valimiseni.
 2) Lasteaia iga rühma vanemad valivad hoolekogu koosseisu oma esindaja. Vanemal (perel) on hääletamiseks sama palju hääli kui palju lapsi tal konkreetses lasteaiarühmas käib. Valituks osutub enim hääli saanud lapsevanem, kes saab esindada korraga ainult ühte rühma. Rühma vanemate esindaja volitused hoolekogu liikmena kehtivad kuni lapse rühmast lahkumiseni või uue esindaja valimiseni.
 3) Valla esindaja valitakse lasteaia hoolekogusse volikogu poolt, valitav isik ei pea olema volikogu liige. Valla esindaja volituste kestuse hoolekogu liikmena otsustab vallavolikogu.
 4) Hoolekogu liikmeid on esindatavatel igal ajal õigustagasi kutsuda, olenemata põhjustest.
[Lisatud Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 74 – jõust. 17.12.2012]

 (2) Direktor
 1) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös hoolekoguga.
 2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.
 3) Direktoril on õigus sooritada tehinguid lasteaia varaga õigusaktides sätestatud korras.
 4) Direktor vastutab vallavalitsuse ja vallavolikogu kehtestatud korras lasteaia vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest.
 5) Direktor kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi.
 6) Direktor tunnustab ja karistab personali.
 7) Direktor Loob tingimused koostööks ja tagab personalile ohutud töötingimused.
 8) Direktor on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse ees. Kord aastas esitab ta ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest.
 9) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
 10) [Tunnistatud kehtetuks Martna Vallavolikogu 18.10.2011 määrusega nr 51 – jõust. 24.10.2011]
 11) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem vastavuses seadusandlusega.

§ 4.  Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

 (1) Martna lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava kinnitab direktor, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaial on direktori kinnitatud tegevus- ja päevakava.

 (4) Tegevuskava koostamise aluseks on alushariduse raamõppekava ja lasteaias traditsiooniliselt väljakujunenud keskkonnasuunitlus: looduslähedus, loodust hoidev ja säästlik eluviis, kodukoha- ja rahvustunde kasvatamine, terve, liikuva, loova lapse annete ja võimete arendamine.

 (5) Lasteaia lahtiolekuaja kehtestab Martna Vallavalitsus hoolekogu ettepanekul lähtuvalt lapsevanemate vajadusest.

§ 5.  Lapsed ja vanemad. Õigused ja kohustused

 (1) Lapsel on õigus:
 1) tervislikule keskkonnale ja eale sobivale päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 (2) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival kellaajal, järgides lasteaia päevakava;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates kaasa nende tingimuste loomisele;
 3) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate ning vaidlusküsimuste korral pedagoogide, hoolekogu, direktori või vallavalitsuse poole;
 4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 5) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 6) osa võtta rühma koosolekutest, osaleda rühma tegevuses.

 (3) Vanemate kohustused:
 1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidada lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) kasutada maksimaalselt lasteaia kohta lapse hüvanguks;
 4) tasuda igakuiselt lasteaia kulusid volikogu kehtestatud korras ja määras ning toidukulud hoolekogu kehtestatud korras.

§ 6.  Lasteaia personal

 (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu ja töötasud määrab kooskõlastatult vallavalitsusega lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisust, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärasid ning volikogu poolt vastu võetud eelarvet.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 74 – jõust. 17.12.2012]

 (3) Pedagoogidena käsitatakse lasteaia direktorit ja õpetajaid.

 (4) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepingute, ametijuhendite ja töökorraga.

 (5) Pedagoogid:
 1) loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks koostöös lapse ja tema koduga;
 2) vastutavad lapse elu, tervise ning turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
 3) täidavad kehtivat õppe-, tegevus- ja päevakava, valmistades lapsi ette kooli astumiseks ning nõustades lapsevanemaid pedagoogilistes küsimustes;
 4) pedagoogidel on õigusteha ettepanekuid hoolekogule, direktorile ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustöö parandamiseks.

 (6) Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi.

 (7) Lasteaia töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud direktor vastavuses tööseadusandlusega.

 (8) Pedagoogide kvalifikatsioonitaseme üle otsustatakse atesteerimistulemuse põhjal.
Atesteerimise tingimused ja kord on kinnitatud haridusministri määrusega.

 (9) Teenindava personali ülesanne on:
 1) tagada lasteaia häireteta töö majandusalal ja toitlustamisel;
 2) hoolitseda lasteaia vara säilimise, taastamise ja täiendamise eest;
 3) tagada lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade korrasolek, töökaitse ja tuleohutusvahendite korrasolek.

 (10) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (11) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 7.  Rahastamine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Lasteaia vara kuulub munitsipaalomandisse.

 (2) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, seadmed, inventar.

 (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

 (4) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

 (5) Lasteaia rahastamine toimub: valla eelarvevahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast.

 (6) Lapse toidukulu päevase maksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

 (7) Muude kulude (lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

 (8) Lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse osa kinnitab vallavolikogu.

 (9) Lasteaia valla eelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad võrdselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteaias käivate laste arvuga.

 (10) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

 (11) Lasteaia aruandlust koordineerib direktor.

 (12) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklik järelevalveorgan haridusministri määrusega kehtestatud korras.

 (13) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridusminister määrusega.

§ 8.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult maavanemat ja haridusministrit.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise kui:
 1) lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
 2) vallavolikogu on vastu võtnud otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

 (4) Lasteaia tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

§ 9.  Põhimääruse muutmise kord

 (1) Ettepanekuid põhimääruse muutmiseks võivad esitada lasteaia hoolekogu ja vallavalitsus.

 (2) Põhimäärust muudab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.