Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Martna Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Martna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2013, 11

Martna Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 19.03.2008 nr 5
jõustumine 01.04.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 34 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Martna raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Martna Vallavalitsuse hallatav asutus, mille teeninduspiirkond on Martna vald.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Martna raamatukogu. Raamatukogu ametlik nimetus inglise keeles on Martna Library.

  (3) Raamatukogu asub Martna vallas Martna külas, aadress on 90601 Martna pk., Martna vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Martna vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu Arhiiviseaduses, Avaliku teabe seaduses, Isikuandmete kaitse seaduses, Digitaalallkirja seaduses, Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud Asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

§ 2.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on tagada lahtioleku aegadel elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009]

  (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud kasutajale kättesaadavaks;
[Muudetud Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009]
  2) peab arvet kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse üle;
  3) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  4) koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi;
  5) teeb teatme-bibliograafilist tööd ja vastab päringutele;
  6) korraldab vastavalt vajadusele raamatuvarade tutvustamiseks näitusi ja teisi üritusi;
[Muudetud Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009]
  7) korraldab avaliku internetipunkti tööd.
  8) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  9) [ Tunnistatud kehtetuks Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009 ]
  10) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

§ 3.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor, kellel peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi tulemuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Raamatukogu personali koosseisu ja töötasud kinnitab vallavalitsus, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärasid ning volikogu poolt vastu võetud eelarvet.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 75 – jõust. 17.12.2012]

  (4) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (5) Raamatukogu direktor:
  1) korraldab ja kavandab raamatukogu tööd;
  2) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  3) koostab raamatukogu eelarve ja korraldab raamatukogu majandamist eelarve piires;
  4) korraldab raamatukogu töö ja kogude arvestust ja analüüsi ning seadusega kehtestatud aruannete koostamist ja esitamist;
  5) organiseerib põhikogu inventuuri iga kümne aasta järel või vastavalt vallavalitsuse nõudmisele;
  6) võimalusel arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute- ja sihtasutustega;
[Muudetud Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009]
  7) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  8) tagab töösisekorraeeskirja, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise.

§ 4.   Raamatukogu töökorraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. Eeskirja teeb lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

  (4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (5) [ Tunnistatud kehtetuks Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009 ]

§ 5.   [Tunnistatud kehtetuks Martna Vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 18 – jõust. 01.01.2009 ]

§ 6.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid. Vara valitsemine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra alusel.

  (2) Raamatukogu eelarve on valla eelarve üheks osaks. Eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldised ja annetused ning tasud raamatukogu põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (3) Valla eelarvest tagatakse raamatukogu töötajate töötasud, teavikute soetamis- ja ruumide majandamiskulud.

§ 7.   Aruandlus ja järelvalve

  (1) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna ja rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning valla õigusaktidele tsentraliseeritult vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu peab statistilist arvestust ning esitab statistilise ja sisulise töö aruanded riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (3) Teeninduslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama vallavalitsuse määratud tähtajaks.

§ 8.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist raamatukogu juhatajana tööle vormistatud töötajatel on kõik käesoleva põhimäärusega raamatukogu direktorile pandud õigused ja kohustused.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub 1.aprillil 2008.a.

/otsingu_soovitused.json