HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Kehra Kunstidekooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2014, 28

Kehra Kunstidekooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused

Vastu võetud 18.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lg 5 ja Anija Vallavolikogu 30.04.2009 määruse nr 114 „Vallavolikogu pädevuse delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Kehra Kunstidekooli (edaspidi kool) õpperühmade suuruse ja moodustamise alused.

  (2) Kooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused (edaspidi kord) eelnõu valmistab ette kooli direktor.

  (3) Korra eelnõu ning muudatused selles arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja hoolekogus.

§ 2.   Kooli õpperühmade suurus

  (1) Õpperühma suuruseks muusikakooli osas on 6-9 õpilast, välja arvatud muusikakooli põhikooli vanemas astmes, kus ühes õpperühmas peab minimaalselt õppima 3 õpilast.

  (2) Õpperühma suuruseks kunstikooli osas on 6-11 õpilast.

  (3) Juhul kui rühma suurus on alla 6 õpilase, moodustatakse liitrühm, va kunstiajaloo ja muusikaloo õpetamisel.

  (4) Liitrühma suuruseks on muusikakooli osas 5-8 õpilast ja kunstikooli osas 5-11 õpilast.

  (5) Täiskasvanute õpperühma minimaalseks suuruseks on 3 õpilast, millest väiksema õpilaste arvuga rühma ei avata.

§ 3.   Kooli õpperühmade moodustamise alused

  (1) Üldainete õpetamiseks moodustatakse õpperühmad klasside kaupa, võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

  (2) Pilliõpet antakse individuaaltundidena.

  (3) Õpperühmad moodustatakse muusikaloo, solfedžo, rütmika ja kunstialaste õppeainete õpetamiseks.

  (4) Kooli õpperühmade moodustamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (5) Liitrühm moodustatakse muusikakooli osas põhiõppe klassi õpilastest koos huviõppe sama õppeastme klassiga. Kunstikooli osas võib liitklasse moodustada kahe kuni kolme erineva õppeastme klassidest.

  (6) Juhul kui huvikooli õpperühma suurus ei vasta kehtestatule, on kooli direktoril õigus õpperühm ümber korraldada või moodustada liitrühm.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavalitsuse 13.01.2010 määrus nr 1 “Kehra Kunstidekooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvi Karotam
Vallavanem

Annika Voosel
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json