Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2014, 33

Heakorraeeskiri

Vastu võetud 20.04.2009 nr 6
RT IV, 22.03.2013, 54
jõustumine 01.05.2009, § 3 lg 1 jõustunud 19.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2014RT IV, 21.02.2014, 2224.02.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada puhtus ja heakord Paikuse vallas (edaspidi vald vastavas käändes).

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil viibivatele või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Krunt - füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses olev maa-ala, välja arvatud avalikuks kasutuseks olev tee ja teemaa;
  2) Omanik – omanikuna on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  3) Avalik koht - kõik üldkasutatavad ehitised ja territooriumid, samuti ühissõidukid;
  4) Avalik lõke – avalikkusele suunatud üritusel tehtav lõke;
  5) Puhastusala – krunt ja krundiga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium. Puhastusala ulatus on krundi piirist sõidutee või kergliiklustee servani, krundiga piirneva veekogu kaldaala vee sügavuseni 0,5 m;
  6) Kergliiklustee – ainult jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ja talvel ka suusatajate liiklemiseks ette nähtud tee.
  7) Heakorratööd – liiva, prahi, tolmu lume ja jää koristamine ning libedustõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
  8) Tuleohtlik aeg – metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes;
  9) Tuleohtlik ala – metsa ja muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala;

2. peatükk HEAKORRA EESKIRI 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Tiheasustusalal (Paikuse alev, Seljametsa ja Silla küla selgelt piiritletavad kompaktse asustusega alad, vaata valla üldplaneering) on krundi omanik kohustatud korras hoidma sellega külgneva puhastusala.
[RT IV, 21.02.2014, 22 - jõust. 24.02.2014]

  (2) Avalikku kohta tohib lillekasti, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini või mis tahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus on maa omanikul.

  (3) Avalikus kohas asuva laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas 15. maiks ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (4) Reklaami paigaldamisel tuleb lähtuda Paikuse Vallavolikogu määrusest „Reklaamimaks”.

  (5) Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid. Maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus tuleb heakorrastada hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamiseks sõlmitud lepinguga määratud ajaks.

  (6) Veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, esemed, materjalid vms. Vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et oleks välditud veetavate materjalide sattumine teedele ja tänavatele.

  (7) Avalikul territooriumil on lubatud maha laadida metsa- või saematerjali, tahket kütust, ehitusmaterjali jmt, kui mahalaetud esemed teisaldatakse ja laadimistööde käigus rikutud maa-ala heakorrastatakse 48 tunni jooksul alates esemete mahalaadimisest ning kui vastava tegevusega:
  1) ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale;
  2) ei häirita ega takistata liiklust;
  3) ei seata ohtu isikute elu ja tervist;
  4) ei lõhuta teid ega tänavaid.
[RT IV, 21.02.2014, 22 - jõust. 24.02.2014]

§ 4.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamiseks

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
  2) tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade (hüdrantide) korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  4) kohalike maanteede teemaal asuvate ühissõiduki peatuste korrasoleku.

§ 5.   Heakorra tagamine krundil

  (1) Heakorra tagamiseks on krundi omanik kohustatud:
  1) hoidma korras oma krundi ning rakendama meetmeid talle kuuluva krundi reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) varustama ehitised aadressile vastava ning ühtses stiilis kujundatud ja nähtavasse kohta paigaldatud numbrisiltidega;
  4) hoidma korras kinnistuga külgneva puhastusala;
  5) hoidma puhtana oma krundil ning puhastusalal olevad vooluveekogud, sadeveekraavid, truubid ja sadevee äravoolu restid. Lume sulades lahti hoidma truubid, pinnaveerennid ja sadeveekaevud vee äravooluks;
[RT IV, 21.02.2014, 22 - jõust. 24.02.2014]
  6) niitma muru, haljasalasid, looduslikke rohumaid, pügama hekke ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole krundi piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;
  7) korraldama puudelt või põõsastelt langenud lehtede riisumise ja äraveo;
  8) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse;
  9) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed;
  10) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks kaasaegsete prügiveokitega tühjendatavat jäätmemahutit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja puhastamise;
  11) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende libedusetõrje;
  12) tagama loomakasvatushoone vastavuse sanitaar-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist kemikaalide, virtsa, sõnniku ja muu taolisega;
  13) hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
  14) tagama riigilipu heiskamise vastavalt kehtivale korrale.

  (2) Krundi reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Üksikpuude raieks ja hoolduslõikuseks (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses, viljapuud ja hekid) tiheasustusaladel tuleb taotleda vallavalitsuse luba.

  (4) Põllumajandusloomade ja -lindude ning mesilaste pidamine tiheasustusega aladel on lubatud üksnes vallavalitsuse loal, välja arvatud määruse jõustumise ajal olemas olevad põllumajandusloomad ja -linnud ning mesilastarud kuni loomade, lindude ega mesilastarude arvu ei suurendata.

§ 6.   Ajutise ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Ajutise ehitise omanik on kohustatud:
  1) paigaldama ajutise ehitise ainult vallavalitsuse poolt lubatud asukohta;
  2) hoidma korras ajutise müügi- või teenustööpunkti või -kioski ümbruse 5 m raadiuses, teeäärse ehitise ümbruse kuni sõidutee servani;
  3) varustama müügikoha prügikonteineriga, tagama selle korrashoiu ja regulaarse tühjendamise, vältimaks ületäitumist.

§ 7.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluugid peavad olema maapinna või teekattega ühel tasapinnal.

§ 8.   Ehitus- või remonditööde tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Töö tellija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu sattumise sõidu- ja kõnniteele;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) pärast tööde lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse;
  5) säilitama väljakujunenud sademevee äravoolud.

  (2) Ehitus- või remonditööde tegija on kohustatud:
  1) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu sattumise sõidu- ja kõnniteele, tagama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) maha laadima ja ladustama ehitusmaterjali üldkasutatavale territooriumile üksnes vallavalitsuse loal erandkorras;
  4) tagama tööde ajal ohutu liiklemise, sealhulgas alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ja hoidma korras ehitusplatsi märgistamiseks mõeldud piirdeaia;
  5) pärast tööde lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse;
  6) säilitama väljakujunenud sademevee äravoolud.

  (3) Juhul, kui töö tellija ja ehitus- või remonditööde tegija ei ole kokku leppinud, kumb vastutab heakorra eest punktides, mis on mõlema kohustuseks, vastutab valla ja kolmandate isikute ees tellija ning tal on õigus nõuda ehitus- või remonditööde tegijalt kahju hüvitamist, kui rikkumises leiab tõestamist viimase süü.

§ 9.   Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused heakorra tagamisel

  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
  1) taotlema kaeveloa, kui välireklaamikandja või selle osa paigaldatakse pinnasesse;
  2) tagama välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

§ 10.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada, teha illegaalset grafitit või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, ühissõiduki peatuse ootekojale vms või kahjustada neid muul viisil;
  2) lõhkuda, kahjustada või omavoliliselt ümber paigutada avalikku kohta paigaldatud inventari (pink, jäätmemahuti, lillekast, valgusti vms);
  3) lõhkuda, rikkuda või omavoliliselt ümber paigutada liiklusmärke ja muid tähiseid;
  4) kahjustada avaliku haljasala murukamarat ja lilli, vigastada, murda või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid;
  5) rajada valla maale haljastust, istutada puid või põõsaid, paigaldada piiret, pargiinventari või kuulutustahvlit ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  6) parkida või liigelda mootorsõidukiga haljasalal ilma haljasala omaniku või haldaja loata;
  7) pesta mootorsõidukit avalikus veekogus või veekogule lähemal kui, 10 meetrit;
  8) lasta olme- või heitvett sadevete kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil;
  9) kinni ajada või torusse sulgeda sadevete kraave ilma vallavalitsuse loata, välja arvatud vastavalt detailplaneeringule;
  10) kasutada kloriide kõnniteel libeduse tõrjeks;
  11) telkida ja ööbida haljasaladel jm selleks mitteettenähtud kohtades;
  12) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  13) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul ja aknal, asetada akna välisküljele kukkumisohtlikke või linde ligi meelitavaid esemeid, kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;
  14) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali õue tänavaäärses osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on vallavalitsuse loal lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul;
  15) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  16) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavapoolsel osal. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  17) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta.

  (2) Põllumajandustööde tegija on kohustatud tema poolt teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koheselt koristama.

3. peatükk TULEOHUTUSNÕUDED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 11.   Tuleohtlikul ajal tuleohtlikul alal tuleohutusnõuete täitmist tagavad keelud

  Tuleohtlikul ajal tuleohtlikul alal on keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

§ 12.   Küttekoldevälise tule tegemine

  Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb lähtuda tuleohutusnõuetest ja arvestada järgmist:
  1) põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel (muld, liiv, kruus jmt) tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast;
  2) avaliku lõkke tegemisest peab selle korraldaja teavitama vallavalitsust ja lõkke tegemise eelnevalt kooskõlastama Lääne-Eesti Päästekeskusega. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel;
  3) pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  4) tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõkiahi või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsuahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

§ 13.   Üldised tuleohutusnõuded

  Tuleohutuse tagamiseks:
  1) peab igaüks täitma siseministri määrust “Tuleohutuse üldnõuded”;
  2) on maaomanik või -valdaja kohustatud metsade sulgemisel õigusaktide kohaselt tõkestama inimeste viibimise metsas ning täitma keskkonnaministri määrust „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded”;
  3) peab tule tegemise koha ümbrus olema puhastatud põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning vajadusel eelnevalt niisutatud. Tule tegemise koht tuleb vajadusel ümber kaevata või ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi);
  4) peab tule tegemise juures tule suurust, ohustatud ehitisi või looduskeskkonda arvestades olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid;
  5) ei tohi tule tegemisel jätta tuld järelevalveta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või kustutatud;
  6) tuleb tule tegemisel arvestada tuule tugevust (lubatud tuule tugevus kuni 1,5 m/s) ja suunda. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega;
  7) tuleb jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ega liiklust.

4. peatükk HEAKORRRA NÕUDED KALMISTUL 

§ 14.   Kalmistu korrashoid

  (1) Kalmistul asuvate üldkasutatavate teede, haljasalade ja hoonete korrashoiu tagab vallavalitsus.

  (2) Jäätmeid tohib panna ainult selleks ettenähtud konteinerisse.

  (3) Hauaplatsid tuleb hoida korrastatuna, korrashoiu eest vastutab hauaplatsi taotleja või tema poolt määratud isik.

  (4) Hauatähiste ja haljastuse rajamisel kalmistule lähtutakse Paikuse Vallavolikogu kehtestatud „Kalmistu eeskirjas” sätestatust.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 15.   Vastutus

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 662 alusel ja korras.

  (2) Vallavalitsusel on õigus heakorraeeskirja rakendamiseks kohaldada „Asendustäitmise ja sunniraha seadust”.

§ 16.   Väärtegude menetlejad

  Määruse rikkumisel on väärteo kohtuvälise menetleja pädevus vallavalitsusel, politseiprefektuuril ja keskkonnainspektsioonil.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. maist 2009. a, välja arvatud määruse § 3 lg 1, mis jõustub Paikuse valla üldplaneeringu jõustumisel.

/otsingu_soovitused.json