Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Lihula valla tiheasustusega alal läbiviidava raie eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lihula valla tiheasustusega alal läbiviidava raie eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2014, 42

  Lihula valla tiheasustusega alal läbiviidava raie eeskiri

  Vastu võetud 25.03.2004 nr 8
  jõustumine 01.04.2004

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.11.201001.01.2011

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 ja juhindudes Lihula Vallavolikogu 25.09.2003.a. määrusest nr 22 „Lihula valla üldplaneeringu kehtestamine“, mida on muudetud 23.10.2003.a. määrusega nr 26 (KO 2003, 180, 2482), Lihula Vallavolikogu määrab:

  § 1.  

    Raie eeskiri reguleerib Lihula valla üldplaneeringuga kindlaksmääratud tiheasustatud alal, Lihula linna territooriumil puude ja põõsaste raiumise või kärpimise tingimusi järgmistel eesmärkidel:
    1) kasvavate puude raiumise korraldamiseks;
    2) kõrghaljastuse rajamise, kaitsmise, hooldamise ja likvideerimise korraldamiseks;
    3) haigete, kiratsevate, murdumisohtlike või antud kohale mittesobivate puude või põõsaste raie korraldamiseks;
    4) põlispuude ja puiesteid moodustavate puude hooldamiseks tehtava raie korraldamiseks. Põlispuu on puu, mille tüve ümbermõõt 1,3 m kõrguselt on suurem kui 220 cm.

  § 2.   Eeskiri ei kehti viljapuude ja metsamaana maakatastrisse kantud maa kohta.

  § 3.   Käesoleva korra mõistes käsitletakse puuna kasvavat puud, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 5 cm.

  § 4.   Käesolev eeskiri on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistest isikutest maaomanikele ja -kasutajatele.

  § 5.  

    Tiheasustusega alal raie läbiviimiseks esitab kinnistu omanik Lihula Vallavalitsusele vormikohase avalduse (avalduse vorm määruse lisa nr 1), kus on ära näidatud
    1) raiekoha asukoht (tänav, kinnistu),
    2) lisatud asukoha skeem,
    3) puude liik, läbimõõt, arv
    4) raie korraldamise põhjus.
    5) kaitsealustel territooriumidel ja objektidel kaitseala valitseja kooskõlastus.

  § 6.  

    Lihula Vallavalitsuse poolt määratud vastutav isik kontrollib avalduses esitatud andmeid ja otsustab vastavalt käesolevale eeskirjale:
    1) anda välja raieluba;
    2) sõmida raieõiguse leping.

  § 7.   Raieluba antakse välja kiirkorras avariide või tormikahjustuste likvideerimiseks vajalike raiete korraldamiseks.

  § 8.  

    Raieõiguse lepingus on määratletud:
    1) raie koht;
    2) raie põhjus;
    3) raiutavad puuliigid, raiutavate puude ja põõsaste seisund, rinnasdiameetrite (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt puu juurekaelast) ja kõrguste lõikes;
    4) raie maht (tm);
    5) raiekoha korrastamise viis ja tähtaeg;
    6) raietingimuste eiramisel rakendatavad sanktsioonid ja haljastuse taastamiseks ettenähtud abinõud.

  § 9.   Raieõiguse lepinguga võib sätestada kohustuse kooskõlastada raie elektri- ja telefoniliine või riigi- ja kohalikke teid haldavate ettevõtetega.

  § 10.   Raieõiguse leping on aluseks veoselehe vormistamisel raie käigus saadud metsamaterjali äraveoks.

  § 11.   Raieaegsete ja -järgsete arusaamatuste vältimiseks raieõiguse lepingus märgitud raiumisele kuuluvad puud märgistatakse ja tembeldatakse vajadusel juurekaelal.

  § 12.   Vallavalitsusel on õigus vallavalitsuse poolt määratud vastutava isiku ettepanekul nõuda raieõiguse taotlejalt detailset raiete sooritamise kava ja planeeringut.

  § 13.   Raieõiguse leping koostatakse kahes eksemplaris ja säilitatakse kaks aastat mõlema osapoole poolt.

  § 14.   Raieõiguse lepingu sõlmimisel lepitakse kokku haljastuse taastamistasu maksmine, mis laekub Lihula valla eelarvesse ja mida kasutatakse haljastuse rajamiseks või taastamiseks valla üldkasutataval territooriumil.

  § 15.   Haljastuse taastamistasu maksumus määratakse raieõiguslepingus juhul, kui raieõiguslepingus ei ole määratud haljastuse taastamiskohustust.

  § 16.  

    Haljastuse taastamistasu maksavad:
    1) puid ja põõsaid likvideerida sooviv füüsiline või juriidiline isik;
    2) isik, kes on kahjustanud või hävitanud kõrg- või madalhaljastust.

  § 17.  

    Taastamistasu maksmist ei nõuta, kui likvideeritav kõrghaljastus on:
    1) murdumisohtlik, kuivanud või tugevalt haigestunud;
    2) kasvanud looduslikult ebasobivasse kohta (vastu vundamenti, kommunikatsioonide katsetsooni, liinide alla). Puu minimaalne kaugus hoone seinast on 5 m, põõsa minimaalne kaugus hoone seinast 1,5 m;
    3) suuremate puude all kasvav ja kiratsev.

  § 18.   Noorte, alla 8 cm rinnasdiameetriga istutatud puude taastamistasu määratakse nende ostmiseks, istutamiseks ja hooldamistöödeks tehtud kulutuste järgi.

  § 19.  

    Elujõuliste puude, rinnasdiameetriga 8 cm või rohkem taastamistasu ühe puu kohta on järgmine:
    1) kõik okaspuud (v.a harilik kuusk) ja väärispuud: 95,87 €;
  [ - jõust. 01.01.2011]
    2) väärtuslikumad lehtpuud (tamm, pärn, hobukastan, kask, vaher) ja harilik kuusk: 51,13 €;
  [ - jõust. 01.01.2011]
    3) tavalised lehtpuud: 22,37 €.
  [ - jõust. 01.01.2011]

  § 20.   Omavolilise haljastuse likvideerimise korral määratakse taastamistasu koefitsiendiga 3,0.

  § 21.  

    Dekoratiivpõõsaste taastamistasu on järgmine:
    1) okaspõõsad – 19,17 €;
  [ - jõust. 01.01.2011]
    2) lehtpõõsad – 6,39 €.
  [ - jõust. 01.01.2011]

  § 22.   Hooldatava muru taastamistasu on 2,88 €/m2.

  [ - jõust. 01.01.2011]

  § 23.   Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab vallavalitsusega raieõiguse lepingu sõlminud või raieõigust taotlenud isik.

  § 24.   Raieõiguse lepingu täitmist ning kuivanud, haigete või ohtlike puude ja põõsaste raiumist kontrollib Lihula Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik Nimetatud nõuete täitmata jätmisel karistatakse vallavalitsusega raieõiguse lepingu sõlminud või raieõigust taotlenud isikut väärtemenetluse seadustiku alusel.

  § 25.   Määrus avaldada Elektroonilises Riigi Teatajas.

  § 26.   Määrus jõustub 2004. aasta 01. aprillil.

  Lisa Avaldus Lihula linnas tiheasustusega alal raie läbiviimiseks

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json