Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Halinga valla 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2014, 49

Halinga valla 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 19.02.2014 nr 3

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus“ § 67 lõigete 1, 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Halinga valla 2014. aasta eelarve

  Kinnitada Halinga valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulud 2 872 848 eurot, põhitegevuse kulud 2 735 415 eurot, investeerimistegevus 114 164 eurot, finantseerimistegevus 112 000 eurot, likviidsete varade jääk aasta alguses 112 006 eurot ja likviidsete varade suunamata jääk 23 275 eurot vastavalt määruse lisale nr 1.

§ 2.  Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.  Reservfond

  Reservfondi suuruseks kinnitada 29 000 eurot.

§ 4.  Täiendavate tulude laekumine

  Lubada Halinga Vallavalitsusel võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ning tasandus- ja toetusfondi vahendeid.

§ 5.  Kultuuritöötajate töötasude alammäärad

  Kinnitada alates 1. märtsist 2014 täistööajaga töötavate kultuuri- ja sporditöötajate kuu töötasude alammäärade vahemikuks 517-715 eurot vastavalt kvalifikatsiooninõuetele ja eelarves ettenähtud tööjõukulude piires.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees

Lisa Halinga valla 2014. aasta eelarve

Lisa Halinga valla 2014. aasta eelarve seletuskiri