Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Roiu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2015, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Roiu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.08.2008 nr 10
RT IV, 31.07.2012, 18
jõustumine 21.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.02.2015RT IV, 21.02.2015, 524.02.2015

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 16 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri kehtib Roiu Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

 (2) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Haaslava Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

 (3) Raamatukogu tagab juurdepääsu informatsioonile, võimaldab soovijatele raamatute ja muude teavikute kohapeal kasutamise ja kojulaenutamise.

 (4) Raamatukogu tegeleb lugejakoolitusega.

 (5) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, väljaarvatud klient, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

 (6) Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Raamatukogu põhiteenusteks on raamatute ja teavikute:
 1) kojulaenutus;
 2) kohapeal kasutamine;
 3) teatmeteenindus;
 4) lugejakoolitus;
 5) andmebaaside kasutamine;
 6) avaliku internetipunkti kasutamine;
 7) raamatuüritused, näitused.

 (7) Raamatukogus asuva avaliku internetipunkti kasutamise eeskirjad kehtestatakse eraldi ning kinnitatakse vallavalitsuse määrusega.

 (8) Raamatukogu juhataja on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Koolieelikud registreeritakse vanemate nõusolekul.

 (2) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed:
 1) nimi
 2) isikukood
 3) elukoht (postiaadress)
 4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress
 5) lugejarühm

 (3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta.

 (4) Lugeja ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 21.  Lugejate andmebaasi kasutamine

 (1) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

 (2) Lugejate andmebaasi registreeritud andmeid on lubatud kasutada:
 1) lugeja isiku tuvastamiseks;
 2) teenuse osutamiseks;
 3) meeldetuletuste ja ettekirjutuste saatmiseks;
 4) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
[RT IV, 21.02.2015, 5 - jõust. 24.02.2015]

§ 3.  Lugejateenindus

 (1) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot elektronkataloogist (www.lugeja.ee). Vajadusel abistab lugejaid raamatukoguhoidja.

 (2) Teavikute laenutustähtaeg on 30 päeva, ajakirjadel 14 päeva. Ajalehti loetakse ilmumispäeval kohapeal.

 (3) Õpperaamatute laenutamisel võib määrata pikema laenutustähtaja.

 (4) Entsüklopeediaid, sõnaraamatuid ja muid raamatukogu juhataja otsusel eriti väärtuslikke teavikuid koju ei laenutata.

 (5) Lugejal on õigus korraga koju saada piiramatu arv teavikuid.

 (6) Raamatukogu juhatajal on õigus eriti nõutavate teavikute laenutustähtaega lühendada.

 (7) Koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teiste lugejate järjekorda.

 (8) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks

 (9) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 4.  Lugejate kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

 (2) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukogu juhatajale.

 (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 (4) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võib võtta teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Laste tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem.

 (5) Raamatukogul on õigus avalikustada nende lugejate nimed, kellel on raamatukogu ees

 (6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

 (7) Lugejalt võib nõuda kojulaenutusel tagatist, kui:
 1) lugeja elukohaks ei ole raamatukogu asukohajärgne vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

§ 5.  Sisekord

 (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid (nt. mobiiltelefoniga rääkimine).

 (2) Raamatukogus on keelatud söömine ja joomine.

 (3) Alkoholijoobes ja määrdunud riiete ja kätega lugejaid ei teenindata.

 (4) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu juhataja.

§ 6.  Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub 21 .augustil 2008. a.