Teksti suurus:

Universaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2018, 10

Universaaltoetuste määrad

Vastu võetud 14.02.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-te 2 ja 3 alusel ning Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsuse nr 162 „Tallinna universaaltoetuste andmekogu asutamine“ p 4 alusel.

§ 1.   Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus 320 eurot;
  2) mitmike sünnitoetus 6392 eurot;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;
  4) puudega lapse toetus 76 eurot 70 senti;
  5) ellusuunamise toetus 320 eurot;
  6) pensionilisa 100 eurot;
  7) juhtkoera pidamise toetus 660 eurot;
  8) matusetoetus 250 eurot;
  9) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot;
  10) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot;
  11) hoolduspere vanema toetus 125 eurot;
  12) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot;
  13) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot.

§ 2.   Matusetoetuse taotluse vorm

  Kehtestada juurdelisatud matusetoetuse taotluse vorm.

§ 3.   Määruste muutmine

  (1) Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruses nr 82 „Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja universaaltoetuste määrad“;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel.“;

3) määruse § 2 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 määruses nr 3 „Tallinna universaaltoetuste andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktidega 4, 5, 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„4) juhtkoera pidamise toetuse viimase väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
5) matusetoetuse väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
6) hoolduspere toetuse viimase väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates;
7) asendushooldusteenuse kasutaja toetuse viimase väljamakse kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist arvates.“;

2) paragrahvi 6 lõige 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse sõnadega: „ning Tallinna Keskkonnaamet, kelle põhimääruse järgne ülesanne on omasteta ja tundmatute isikute matmise korraldamine.“;

4) paragrahvi 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Tallinna universaaltoetused: sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, puudega lapse toetus, pensionilisa, juhtkoera pidamise toetus, matusetoetus, hoolduspere toetus ja asendushooldusteenuse kasutaja toetus;“;

5) paragrahvi 10 täiendatakse punktidega 5, 6, 7 ja 8 järgmises sõnastuses:
„5) juhtkoera pidamise toetuse taotleja andmed;
6) matusetoetuse taotleja ja surnu andmed;
7) hoolduspere toetuse saaja, hooldusperes asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse kasutaja andmed;
8) asendushooldusteenuse kasutaja toetuse saaja andmed.“;

6) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
„3) töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogust saadavad andmed;
4) üle-eestilisest lemmikloomaregistrist saadavad andmed.“;

7) paragrahvi 12 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 punktis 7 asendatakse sõna „riigiportaal“ sõnadega „Tallinna e-teenindus“;

9) paragrahvi 13 punktis 7 asendatakse sõna „riigiportaal“ sõnadega „Tallinna e-teenindus“;

10) paragrahvi 15 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) taotluse esitaja ja/või toetuse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ja selle registrisse kandmise kuupäev ning telefoninumber;“;

11) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) staatus: vanadus- või töövõimetuspensioni või rahva- või toitjakaotuspensioni saaja Eesti pensionikindlustuse registri andmete alusel või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isik (töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu andmete alusel);“;

12) paragrahvi 15 punktis 4 asendatakse sõna „riigiportaal“ sõnadega „Tallinna e-teenindus“;

13) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Andmed juhtkoera pidamise toetuse kohta

Juhtkoera pidamise toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
1) taotluse esitaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress;
2) puude olemasolu Eesti pensionikindlustuse registri andmete alusel;
3) juhtkoera kasutamise ning juhtkoera ja tema väljaõppe andmed üle-eestilise lemmikloomaregistri andmete alusel;
4) juhtkoera kasutamist ja juhtkoera väljaõpet tõendava dokumendi olemasolu, e-taotluse puhul tõendi koopia fail;
5) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
6) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
7) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja ees- ja perekonnanimi) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
8) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
9) toetuse makselehele kandmise aeg.“;

14) määrust täiendatakse §-ga 152 järgmises sõnastuses:

§ 152. Andmed matusetoetuse kohta

Matusetoetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
1) taotluse esitaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktaadress ja telefoninumber;
2) taotluse esitamise kuupäev, selle registreerimise number ja kuupäev;
3) surnu isikukood, ees- ja perekonnanimi ning rahvastikuregistrijärgne viimane elukoht;
4) taotleja seos surnuga, kui taotleja ei ole surnu sugulane või kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole sama surnu viimase elukohaga;
5) matuse korraldamise kulu tõendava dokumendi olemasolu, e-taotluse puhul tõendi koopia fail;
6) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
7) taotluse registreerija ees- ja perekonnanimi (e-taotluse korral taotleja) ning asutus (e-taotluse korral Tallinna e-teenindus);
8) toetuse andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemise aeg, otsuse teinud teenistuja ees- ja perekonnanimi ning asutus;
9) toetuse makselehele kandmise aeg.“;

15) määrust täiendatakse §-ga 153 järgmises sõnastuses:

§ 153. Andmed hoolduspere toetuse kohta

Hoolduspere toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
1) toetuse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi;
2) toetuse vormistamise kuupäev;
3) hooldusperes asendus- või järelhooldusteenuse osutamise algus;
4) asendus- või järelhooldusteenuse kasutaja isikukood ning ees- ja perekonnanimi;
5) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
6) toetuse maksmise lõpetamise kuupäev;
7) toetuse makselehele kandmise aeg.“;

16) määrust täiendatakse §-ga 154 järgmises sõnastuses:

§ 154. Andmed asendushooldusteenuse kasutaja toetuse kohta

Asendushooldusteenuse kasutaja toetuse kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
1) toetuse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi;
2) toetuse vormistamise kuupäev;
3) asendushooldusteenuse kasutamise algus;
4) toetuse väljamakse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi, pank ja arvelduskonto number;
5) toetuse maksmise lõpetamise kuupäev;
6) toetuse makselehele kandmise aeg.“;

17) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Volitatud töötleja kannab andmekogusse §-des 12−154 nimetatud andmed.“;

18) paragrahvi 18 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) taotluste registreerija saab sisestada ja näeb oma linnaosa valitsusele või perekonnaseisuametile esitatud taotlusi;“;

19) paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) keskkonnaameti registreerija saab sisestada ja näeb keskkonnaameti korraldatud omasteta ja tundmatute isikute matmise korraldamise andmeid;“;

20) paragrahvi 18 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotluste menetleja näeb oma linnaosa valitsuses või perekonnaseisuametis registreeritud taotlusi ja saab määrata toetuse saamise õigusi;“;

21) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

„(2) Tallinna Linnakantselei administraator (edaspidi administraator) loob andmekogu vastutava töötleja ja volitatud töötleja õiguste teostajale kasutajakonto (edaspidi konto).“;

22) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Konto loomiseks esitab vastutav ja volitatud töötleja administraatorile avalduse, milles märgib:
1) vastutava või volitatud töötleja nimetuse ja registrikoodi;
2) töötleja õiguste teostaja ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
3) loetelu ülesannetest, mille täitmiseks on vaja andmeid töödelda.“;

23) paragrahvi 20 lõikes 4 asendatakse sõnad „vastutav töötleja“ sõnaga „administraator“ vastavas käändes;

24) paragrahvi 20 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2016 määruses nr 13 „Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja sõnad „riikliku matusetoetuse seaduse § 4 lg 1 p 5“;

2) paragrahvi 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008 määrus nr 9 „„Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkte 8−11 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkte 12 ja 13 rakendatakse 1. aprillist 2018.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa   Matusetoetuse taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json