Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Loksa Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2019, 13

Loksa Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.02.2019 nr 2
jõustumine 01.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lg 1 punkti 34, § 35 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa Spordikeskus (edaspidi Spordikeskus) on Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik.

  (2) Spordikeskuse ametlik nimetus on Loksa Spordikeskus, inglise keeles: Loksa Sports Centre.

  (3) Spordikeskus asub aadressil Tallinna tn 47b, 74806 Loksa linn, Harju maakond.

  (4) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Spordikeskusel võib olla oma sümboolika, mille kujundus ja kasutamise kord kooskõlastatakse linnavalitsusega.

§ 2.   Spordikeskuse tegevuse eesmärgid

  Spordikeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) Loksa linna (edaspidi linna) elanikele mitmekülgsete sporditeenuste pakkumine, tingimuste ja võimaluste loomine tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks;
  2) inimeste terviseedendamiseks mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
  3) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  4) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  5) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine;
  6) piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning ettevõtete kaasamine eesmärkide saavutamiseks.

§ 3.   Spordikeskuse ülesanded

  Spordikeskuse ülesanded on:
  1) tervise- ja võistlusspordi ning laste kehalise kasvatuse edendamisega seotud tegevuste ning vaba aja sisustamiseks ürituste koordineerimine ja korraldamine;
  2) liikumis- ja spordihuvilistele linnale kuuluvate spordihoonete, -rajtiste ja-vahendite (edaspidi sporditaristu) kasutamise võimaldamine ja linna haridusasutustele tulemuslikuks õppetööks vajalike tingimuste tagamine;
  3) koostöö tegemine Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning spordiklubide ning ettevõtjatega;
  4) linna esindusvõistkonna komplekteerimine osalemiseks spordivõistlustel;
  5) linna spordielu kajastavate trükiste, fotode, auhindade jms kogumine, arhiveerimine ja eksponeerimine;
  6) sporditaristu haldamine;
  7) spordivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  8) muude õigusaktidega spordikeskusele pandud ülesannete täitmine.

§ 4.   Õigused ja kohustused

  Spordikeskusel on ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada tasulisi ja tasuta teenuseid;
  2) vallata ja kasutada sihtotstarbeliselt ja efektiivselt spordikeskuse valduses olevat vara linna õigusaktidega kehtestatud korras;
  3) saada oma tööks vajalikku teavet linnavalitsuselt ja linna allasutustelt;
  4) osaleda linnavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses;
  5) teha spordikeskuse eesmärkide ja ülesannete täitmiseks muid õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega sätestatud toiminguid.

§ 5.   Spordikeskuse juhtimine

  (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab spordikeskuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Juhataja kinnitatakse ametisse linnavalitsuse poolt Loksa linnapea (edaspidi linnapea) ettepanekul.

  (4) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib linnapea, kes esindab töösuhetes juhatajaga linna kui avalik õiguslikku juriidilist isikut ning spordikeskuse pidajat ja rakendab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi.

  (5) Juhataja äraolekul või juhataja ametikoha täitmise võimatuse korral täidab tema kohuseid linnapea käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 6.   Juhataja ülesanded

  (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires sporditaristu haldamise, spordikeskuses toimuvate tegevuste, spordikeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
  1) esindab linna tehingutes, mis on vajalikud spordikeskuse ülesannete täitmiseks;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud spordikeskuse töötajatega;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) vastutab spordikeskuse asjaajamise, arhiivinduse ja dokumentide avalikustamise eest;
  5) koostab ja esitab Loksa spordikeskuse nõukoguga (edaspidi nõukogu) kooskõlastatud spordikeskuse arengukava ja arengukava muudatused linnavalitsusele kinnitamiseks;
  6) koostab ja esitab linnavalitsusele nõukoguga kooskõlastatud spordikeskuse järgmise eelarveaasta tegevuskava, ürituste kava ja eelarve projekti;
  7) tagab eelarve täitmise;
  8) tagab vajalike aruannete koostamise ja esitamise;
  9) kinnitab ja avalikustab töökorralduse reeglid ja muud spordikeskusesisesed eeskirjad;
  10) taotleb spordikeskuse tegevuseks täiendavaid vahendeid;
  11) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks nõukoguga kooskõlastatud sporditaristu kasutamise ajakava, mis hõlmab perioodi 1. september kuni järgmise aasta 31. august;
  12) teeb linnavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  13) teeb linnavalitsusele ettepanekuid spordikeskuse ja linna spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  14) komplekteerib ja vastutab võistkondade osalemise eest maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel;
  15) täidab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 7.   Spordikeskuse koosseis ja töökorraldus

  (1) Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Spordikeskuse kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused sätestatakse spordikeskuse kodukorras, mille kinnitab juhataja ettepanekul linnavalitsus.

  (3) Kodukorra avalikustamise tagab juhataja.

  (4) Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste loetelu ja hinnakirja, ruumide, rajatiste, spordivahendite rendihinnad kinnitab juhataja ettepanekul linnavalitsus.

  (5) Spordikeskuse lahtioleku ajad kehtestab linnavalitsus.

§ 8.   Spordikeskuse nõukogu

  (1) Spordikeskuse tulemuslikumale tegevusele ja majandamisele kaasaaitamiseks moodustatakse kuni 5-liikmeline nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseis ja töökord:
  1) nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus;
  2) nõukogu juhib esimees, kes valitakse nõukogu liikmete seast nõukogu esimesel koosolekul;
  3) nõukogu liige võib oma soovil tagasi astuda;
  4) nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus;
  5) nõukogu koosolekust võtavad sõnaõigusega osa juhataja ja abilinnapea või linnavalitsuse esindaja (kui nad ei kuulu nõukogu koosseisu);
  6) nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool nõukogu koosseisust;
  7) nõukogu koosolek protokollitakse;
  8) nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovituslikud.

  (3) Nõukogu pädevuses on:
  1) linnavalitsusele arvamuse andmine spordikeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve kinnitamise või muutmise kohta;
  2) spordikeskuse töö hindamine, analüüsimine ja omapoolsete ettepanekute tegemine töö paremaks korraldamiseks;
  3) spordikeskuse juhatajale ja linnavalitsusele soovituslike ettepanekute tegemine rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja taristu arendamise kohta;
  4) spordikeskuse arengukava, tegevuskava ja sporditaristu kasutamise ajakava arvamuse andmine.

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõukogu liikmeid tagasi kutsuda.

  (5) Linnavalitsuse otsusega võib nõukogu liikme tööd tasustada.

§ 9.   Spordikeskuse finantseerimine ja aruandlus

  (1) Spordikeskuse tegevust finantseeritakse linna eelarvest, omatulust, annetustest ja muudest laekumistest.

  (2) Spordikeskus esitab nõudmisel oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmist kajastavaid.

§ 10.   Spordikeskuse vara

  (1) Spordikeskus haldab kõiki linnale kuuluvaid või renditud spordihooneid ja –rajatisi.

  (2) Spordikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud linnavara valitsemise korra järgi.

§ 11.   Raamatupidamine

  (1) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab linnavalitsus.

  (2) Spordikeskuse raha ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus

§ 12.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet spordikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Spordikeskuse põhimäärusest tulenevate üleannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

  (3) Spordikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 13.   Spordikeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu ja korraldab linnavalitsus seaduses sätestatud korras.

§ 14.   Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Spordikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks linnavolikogu.

§ 15.   Põhimääruse avalikustamine

  Spordikeskuse põhimäärus avalikustatakse linna veebilehel www.loksalinn.ee.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2019.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json