Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2019.aasta eelarve

Haljala valla 2019.aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2019, 16

  Haljala valla 2019.aasta eelarve

  Vastu võetud 19.02.2019 nr 55
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haljala valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada 2019. aasta kassatagavara suuruseks 10 000 (kümme tuhat) eurot.

  § 3.   Lubada Vallavalitsusel:

   
    1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
    2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires;
    3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;
    4) võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu kuni 100 000 (ükssada tuhat) eurot tingimusel, et laen tagastatakse 2019. aasta lõpuks;
    5) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve (d), tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

  § 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 2019 eelarve tabel

  Lisa 2 2019 eelarve seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json