Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Ehitusalase tegevuse toimingute korraldamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2019, 17

Ehitusalase tegevuse toimingute korraldamine

Vastu võetud 18.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viljandi Linnavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 28, „Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib ehitusseadustikuga ja teiste ehitusvaldkonda puudutavate õigusaktidega Viljandi Linnavalitsusele pandud ehitusalaste toimingute korraldamist.

§ 2.   Arhitektuuriameti toimingud

  (1) Hoone või maapealse rajatise projekteerimistingimuste taotluse vastuvõtmise, tingimuste koostamise ja menetluse korraldab arhitektuuriamet.

  (2) Detailplaneeringut täpsustavate hoone või maapealse rajatise projekteerimistingimuste eelnõu tingimuste andmiseks, andmisest keeldumiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks linnavalitsuses koostab arhitektuuriamet.

  (3) Detailplaneeringut mitte täpsustavate hoone või maapealse rajatise projekteerimistingimuste andmise otsuse teeb peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja projekteerimistingimuste allkirjastamisega.

  (4) Hoone või maapealse rajatise ehitusloa taotluse, ehitusteatise ja nendega koos esitatud ehitusprojektide vastuvõtmise ja kontrollimise korraldab arhitektuuriamet.

  (5) Hoone või maapealse rajatise ehitusprojekti kinnitamiseks, ehitusloa väljastamiseks või väljastamisest keeldumiseks ja ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks ning ehitamise käigus tehtavate ehitusprojekti muudatuste kinnitamiseks koostab eelnõu linnavalitsusele arhitektuuriamet uue hoone ja avalikus kasutuses oleva puhul ja hoone laiendamisel üle 33%.

  (6) Lõikes 5 mitte nimetatud ehitiste puhul teeb ehitusprojekti kinnitamise, ehitusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise ja ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse ning ehitamise käigus tehtavate ehitusprojekti muudatuste kinnitamise otsuse peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja vastavat luba käsitleva Viljandi Linnavalitsuse Projektide läbivaatamise komisjoni protokolli kinnitamisega.

  (7) Hoone laiendamisel ehitusteatise alusel koostab arhitektuuriamet eelnõu ehitamise alustamise lubamiseks linnavalitsuses, kui hoone ehitusalune pind ületab 500 m².

  (8) Lõikes 7 mitte nimetatud ehitiste puhul ehitusteatise alusel ehitamise alustamise lubamise või keelamise otsuse teeb peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja vastavat teatist käsitleva Viljandi Linnavalitsuse Projektide läbivaatamise komisjoni protokolli kinnitamisega.

  (9) Hoone või maapealse rajatise kasutusloa taotluse, kasutusteatise ja nendega koos esitatud dokumentatsiooni vastuvõtmise ja kontrollimise korraldab arhitektuuriamet.

  (10) Hoone või maapealse rajatise kasutusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise ning kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse teeb peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Riikliku ehitisregistri kaudu.

  (11) Hoone või maapealse rajatise kasutusteatises märgitud ehitise või selle osa kasutamise lubamise või keelamise otsuse teeb peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Riikliku ehitisregistri kaudu.

§ 3.   Majandusameti toimingud

  (1) Tee ja maa-aluse rajatise projekteerimistingimuste taotluse vastuvõtmise, tingimuste koostamise ja menetluse korraldab majandusamet.

  (2) Avalikult kasutatava tee ehituse projekteerimistingimuste eelnõu tingimuste andmiseks, andmisest keeldumiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks linnavalitsuses koostab majandusamet.

  (3) Lõikes 2 mitte nimetatud tee ja maa-aluse rajatise projekteerimistingimuste andmise otsuse teeb majandusameti juhataja projekteerimistingimuste allkirjastamisega.

  (4) Tee ja maa-aluse rajatise ehitusloa taotluse, ehitusteatise ja nendega koos esitatud ehitusprojektide vastuvõtmise ja kontrollimise korraldab majandusamet.

  (5) Avalikult kasutatava tee ehitusprojekti kinnitamiseks, ehitusloa väljastamiseks või väljastamisest keeldumiseks ja ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks ning ehitamise käigus tehtavate ehitusprojekti muudatuste kinnitamiseks koostab eelnõu linnavalitsusele majandusamet.

  (6) Maa-aluse rajatise ja avalikult mitte kasutatava tee puhul teeb ehitusprojekti kinnitamise, ehitusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise ja ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse ning ehitamise käigus tehtavate ehitusprojekti muudatuste kinnitamise otsuse teeb majandusameti juhataja vastavat luba käsitleva Viljandi Linnavalitsuse Projektide läbivaatamise komisjoni protokolli kinnitamisega.

  (7) Maa-aluse rajatise ehitusteatise alusel ehitamise alustamise lubamise või keelamise otsuse teeb majandusameti juhataja vastavat teatist käsitleva Viljandi Linnavalitsuse Projektide läbivaatamise komisjoni protokolli kinnitamisega.

  (8) Tee ja maa-aluse rajatise kasutusloa taotluse, kasutusteatise ja nendega koos esitatud dokumentatsiooni vastuvõtmise ja kontrollimise korraldab majandusamet.

  (9) Tee ja maa-aluse rajatise kasutusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise ning kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse teeb majandusameti juhataja Riikliku ehitisregistri kaudu.

  (10) Maa-aluse rajatise kasutusteatises märgitud ehitise või selle osa kasutamise lubamise või keelamise otsuse teeb majandusameti juhataja Riikliku ehitisregistri kaudu.

§ 4.   Ehitisregistris kannete tegemise pädevus reguleeritakse ametnike ametijuhendites.

§ 5.   Linnavalitsuse arhitektuuriameti ja majandusameti juhatajatel viia struktuuriüksuste põhimäärused ning ehitusalaseid toiminguid tegevate teenistujate ametijuhendid kooskõlla käesoleva määrusega.

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json