Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Loksa linna noortele projektitoetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 29

Loksa linna noortele projektitoetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.02.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse tingimused ja kord noorte tegevuste toetamiseks Loksa linna eelarvest läbi projektitaotluste.

§ 2.   Toetuse põhimõtted

  (1) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Loksa linna haldusterritooriumil, on suunatud Loksa linna elanikele või tutvustab Loksa linna laiemale üldsusele.

  (2) Toetust antakse tegevustoetusena noortele taotleja poolt projektis ära näidatud eesmärkide täitmiseks.

2. peatükk Taotlemise kord 

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse projektipõhiste abikõlblike tegevuste ja kulude jaoks, mis on otseselt vajalikud
eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast hindamiskomisjoni positiivset otsust.

§ 4.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Tegevustoetust võivad taotleda noored alates 7- st eluaastast kuni 26- nda eluaastani:
  1) kes õpivad või tegutsevad Loksa linna haldusterritooriumil;
  2) kes soovivad tegeleda linnas ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja tervisetöö ning vabaaja edendamisega, korraldada erinevaid noorsooliikumisi, panustada linna majandusse;
  3) kelle tegevusest saavad osa ja kasu Loksa linna elanikud.

  (2) Noor, kes on vanuses 7- 17 eluaastat, saab esitada taotluse mentori vahendusel.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele ette antud tähtajaks vormikohase taotluse (lisa 1).

  (2) Linnavalitsus informeerib enne toetuse taotluse tähtaja saabumist lähenevast taotlusvoorust linna
veebilehel, Loksa Gümnaasiumi kodulehel ja Loksa/Kuusalu/Haljala KTG Facebooki lehel.

  (3) Taotlust on võimalik esitada neljal korral aastas: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  (4) Minimaalne taotletav summa on 100,00 € ja maksimaalne 500,00 € ühe projekti kohta.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja järelevalve 

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlused vaatab läbi, hindab, taotluse rahuldamise või mitterahuldamise ning toetuse suuruse otsustab linnavalitsuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon. Komisjoni otsuse kinnitab linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjonil on õigus küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid.

  (3) Komisjon vaatab taotlused läbi 14 kalendripäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

  (4) Juhul, kui taotluse menetlemisel ilmneb puudusi, võib komisjon anda täiendava tähtaja nende kõrvaldamiseks.

  (5) Komisjon võib jätta taotluse rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

§ 7.   Taotluse rahuldamine või mitterahuldamine

  (1) Taotlus rahuldatakse, kui see vastab käesoleva määrusega sätestatud eesmärkidele ning taotleja on esitanud nõuetekohase taotluse.

  (2) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) samasisulisi taotlusi on mitu;
  2) taotlus ei vasta nõuetele ning taotleja ei ole puudusi tähtaegselt kõrvaldanud.

  (3) Taotlevat summat võib vähendada või jätta rahuldamata eelarveliste vahendite puudumisel.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kõigi toetuse saanud taotlejatega sõlmib linnavalitsus toetuse eraldamise lepingu.

  (2) Toetuse eraldamise leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse alusel 14 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Lepingu mittetähtaegne sõlmimine toetuse saaja poolt võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 9.   Toetuse maksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse linnavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arveldusarvele lepingus märgitud tähtajal ja summas.

  (2) Toetuse saaja poolt toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli linnavalitsus.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama aruande (lisa 2), koos kuludokumentidega lepingus ettenähtud tähtajaks.

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) tegevust, mille jaoks toetus eraldati ei toimunud;
  3) toetuse saaja jätab esitamata käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rein Heina
Volikogu esimees

Lisa 1 Projekti taotlusvorm

Lisa 2 Projektitoetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json