HaridusKool

Teksti suurus:

Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 30

Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord

Vastu võetud 18.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõiked 4–5, Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 ”Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja Kose Vallavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 30 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Kose Vallavalitsusele“§ 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose Gümnaasium (edaspidi kool) tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohajärgseks munitsipaalkooliks kool on.

  (2) Elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi elukohajärgse kooli määramispiirkond) määramise tingimused ja korra kehtestab Kose Vallavalitsus oma määrusega.

  (3) Eesti rahvastikuregistri andmetel väljaspool elukohajärgse kooli määramispiirkonda elav koolikohustuslik laps võetakse kooli põhikooli osasse vastu juhul, kui klassis on vabu kohti.

  (4) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste ja korra osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

  (5) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

  (6) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS), Eesti Koolide Haldamise Infosüsteemis (edaspidi EKIS), Eksamite Infosüsteemis (EIS).

§ 2.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem):
  1) kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse;
  2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist, selle olemasolul, või perearsti tõendi 1. klassi vastuvõtul.

  (2) Teisest koolist tulija esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks § 2 lg 1 loetelule:
  1) eelmisest koolist antud ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeaasta lõppu;
  3) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeaasta keskel;
  4) gümnaasiumisse vastuvõtmisel esitab sisseastuja põhiharidust tõendava või kooli põhiharidusele vastava välisriigis omandatud haridustaset tõendava dokumendi.
  5) XI- XII klassi õppima asuda soovija võetakse kooli vastu direktori käskkirjalise otsusega juhul, kui tema eelneva õppekogemuse saab sobitada kooli õppekavaga ja klassis on vabu kohti;
  6) põhikooli ja gümnaasiumi XI- XII klassi õppima asuda soovijalt võib direktor nõuda põhiainete testi sooritamist;
  7) teisest koolist kooli tulnud õpilase võib direktor kutsuda vestlusele, sõlmida kirjalikke mõlemapoolselt allkirjastatud kokkuleppeid, määrata katseaja.

  (3) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (4) Hariduslike või tervisest tingitud erivajadustega õpilaste vastuvõtu kooli otsustab direktor pärast koolivälise nõustamiskomisjoni soovitust.

  (5) Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu statsionaarsesse õppesse.

  (6) Kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

  (7) Dokumente kooli sisseastumiseks võetakse vastu kooli kantseleis aadressil Pikk tn 12, Kose alevik, Kose vald 75101 Harjumaa.

§ 3.   1. klassi vastuvõtmise kord

  (1) 1. klassi õpilaseks võetakse vastu iga kooli elukohajärgses määramispiirkonnas elav koolikohustuslik laps.

  (2) Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 7 aastaseks enne jooksva aasta esimest oktoobrit.

  (3) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse vanema taotlusel kooli vastu juhul, kui kooliväline nõustamiskomisjon on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist enne lapse koolikohustuslikuks saamist ning vanem on teavitanud vallavalitsust õppima asumise soovist enne jooksva aasta 1. maid.

  (4) Lapse kooli vastuvõtmisel arvestatakse vajadusel koolivälise nõustamiskomisjoni ettekirjutusi ja soovitusi.

  (5) 1. klassi vastuvõtmiseks tuleb taotlejal esitada kantseleisse § 2 lg 1 loetletud dokumendid.

  (6) Sisseastuja õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

§ 4.   1.- 3. kooliastmesse vastuvõtmise kord

  (1) Põhikooli õpilaseks võetakse vastu iga kooli elukohajärgses määramispiirkonnas elav koolikohustuslik (vanuses 7–17 aastat) õpilane.

  (2) Erivajadustega õpilane võetakse kooli vastu juhul, kui vastavalt kooli põhimääruses sätestatule on koolis võimalused õpilase erivajaduste arvestamiseks ja kool saab tagada õpilase igakülgse arengu toetamist.

  (3) 1.- 3. kooliastmesse vastuvõtmiseks tuleb taotlejal esitada kantseleisse § 2 loetletud dokumendid.

  (4) Sisseastuja õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

§ 5.   10. klassi vastuvõtmise kord

  (1) 10. klassi vastuvõtmise eelduseks on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) Kool annab gümnaasiumi osas akadeemilise üldhariduse, mida täiendatakse kooli poolt valikainete mooduliga ning õpilaste poolt valitud valikainetega.

  (3) Valmisoleku õppimiseks ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool sisseastumiskatsed.

  (4) Vastuvõtukatsed lähtuvad riiklikust õppekavast ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.

  (5) Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, kes valmistab ette ja hindab sisseastumiskatsete kirjalikke töid. Sisseastumiskatsete kirjalikud tööd kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (6) Sisseastumiskatsete toimumise kuupäev ja ajakava avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

  (7) Registreerimine sisseastumiskatsetele toimub kooli veebilehel 1. aprillist kuni katsetele eelneva tööpäeva kella 9.00-ni. Registreerimisel sisestab katsetele kandideerija järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi; isikukood; kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib ja e-posti aadress. Kui registreerumine on õnnestunud, saadab infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas kandideerija isiklik kood.

  (8) Sisseastumiskatseid on mõjuval põhjusel (haigestumine, tervishoiuteenuse osutamine, olulised perekondlikud põhjused) erandkorras võimalik sooritada muul ajal. Selleks peab õpilane enne testide toimumise päeva esitama gümnaasiumi õppejuhile kirjaliku taotluse, kus on märgitud põhjus. Õppejuht otsustab põhjuse arvestamise või mitte arvestamise ning määrab uue testide sooritamise aja.

  (9) Sisseastumiskatsed koosnevad järgmistest osadest: eesti keel (50 punkti), matemaatika (50 punkti), loodus- ja sotsiaalained (25 + 25 punkti) inglise ja vene keel (30 + 20 punkti).

  (10) Kokku on võimalik saada katsete tulemuseks 200 punkti. Et pääseda vastuvõetute nimekirja, peab õpilane olema kogunud vähemalt 100 punkti, kusjuures üheski osatestis ei tohi olla saadud vähem kui 25 punkti.

  (11) Kandideerijale antakse kätte kõik testid korraga. Testide sooritamiseks on aega 150 minutit. Igale testile kirjutab õpilane registreerumisel e-postiga saadud koodi.

  (12) Sisseastumiskatsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas: e-posti teel saadud isiklik kood; isikut tõendav pildiga dokument (õpilaspilet, ID-kaart vm isikut tõendav dokument); taskuarvuti (mitteprogrammeeritav); sinist või musta värvi pastapliiats; harilik pliiats ja joonlaud.

  (13) Kui õpilane esitab tahtlikult valeinformatsiooni või selgub, et õpilane kasutas ülesannete lahendamisel kõrvalist abi, ei arvata õpilast vastuvõetavate õpilaste nimekirja või kustutatakse õpilane vastuvõetavate õpilaste nimekirjast.

  (14) Esmase vastuvõetavate õpilaste nimekiri koos varunimekirjaga avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt maikuu viimasel tööpäeval. Varunimekirjast edasipääsu otsustab vastuvõtukomisjon vabanevate õppekohtade tekkimisel.

  (15) Esmases vastuvõetavate õpilaste nimekirjas või varunimekirjas olevad õpilased kinnitavad oma soovi kooli 10. klassis õppima asuda esitades vastuvõtukomisjonile §1 lg 6 ja §2 loetletud dokumendid.

  (16) Dokumendid võtab vastu direktori käskkirja alusel moodustatud vastuvõtukomisjon.

  (17) Kool võib keelduda 10. klassi vastu võtmast mitterahuldavate lõpuklassi perioodi-, aasta- või käitumishinnetega ja/ või korduseksamitega lõpetanud põhikooli lõpetajaid. Igat juhtumit vaadeldakse eraldi ning lõplik otsus tehakse peale õpilasega vestlemist.

  (18) Vastuvõtukomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ning teeb ettepaneku direktorile õpilaste 10. klassi nimekirja kandmiseks.

  (19) 10. klassidesse võetakse vastu kuni 50 õpilast, kes jaotatakse juhusliku valiku alusel kahte klassi.

  (20) Kui koolis on 1. juuli seisuga 10. klassides vabu õppekohti, korraldatakse täiendav vastuvõtt. Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust ning täiendavate vastuvõtukatsete toimumise aja kohta avaldatakse kooli kodulehel.

  (21) 10. klassi vastuvõetud õpilaste lõpliku nimekirja kinnitab direktor oma käskkirjaga augustis. Nimekiri avaldatakse kooli veebilehel jooksva aasta augusti viimasel töönädalal.

§ 6.   Taotluse vormid Kose Gümnaasiumis kooli sisseastujatele

  (1) Kooli sisseastumiseks vajaliku taotluse elektroonilise vormi leiab soovija kooli kodulehelt aadressil www.kose.edu.ee.

  (2) Kooli sisseastumiseks vajaliku taotluse vormi paberkandjal saab soovija kooli kantseleist aadressil Pikk tn 12, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json