Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2023, 2

Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 16.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib eelarveliste vahendite olemasolu korral Pärnu linnas (edaspidi ka linn) korterelamu(te) hoovi(de) heakorrastamise toetamist.

  (2) Määrus sätestab toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse määramise alused ja korra.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse eesmärk on:
  1) parendada hoovide välisilmet ja suurendada linnakeskkonna turvalisust;
  2) parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike poolt;
  3) suurendada korterelamute elanike omaalgatust ja koostöötahet;
  4) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes.

  (2) Hoov käesoleva määruse tähenduses on korterelamut ümbritsev ja/või selle vahetus läheduses asuv taotleja kasutuses olev naaberkinnistu või -kinnistud või nende osad, mis on avalikult läbipääsetavad ega ole piirdega piiratud.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) kinnistu hooviala projekti koostamiseks;
  2) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
  3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  4) hooviinventari paigaldamiseks, korrastamiseks või rajamiseks (k.a prügikonteinerite ja rataste hoiustamise kohad, hooviala valgustus);
  5) istutustöödeks ning kõrghaljastuse hooldus- ja raietöödeks;
  6) parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamiseks ning teekatte parandamiseks.

  (2) Kui määruses ei ole sätestatud teisiti, tuleb kavandatavad tegevused ellu viia toetuse andmise otsusest 12 kuu jooksul.

§ 4.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetuse kogumahud kinnitatakse iga-aastaselt linna eelarves korterelamute hoovide korrastamise toetamiseks ettenähtavate summade määramisel.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1 kuni 5 nimetatud tegevuste toetuseks antakse toetust kuni 50% taotluses kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 40% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuste toetuseks antakse toetust kuni 50% taotluses kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 20% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta.

  (4) Taotleja tohib aasta jooksul esitada ühe toetuse taotluse nii § 3 lõike 1 punktides 1 kuni 5 nimetatud tegevuste toetuseks kui ka ühe taotluse § 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevustele.

§ 5.   Taotleja

  (1) Toetust võib taotleda linnas tegutsev korteriühistu.

  (2) Taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega (edaspidi ka ühistaotlus).

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi ka linnavalitsus) infosüsteemi vahendusel taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku tegevuse teostamise kohta;
  2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
  3) vajadusel taotleja kasutuses oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;
  4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava tegevuse asukoha skeemiga ning kavandatava tegevuse kirjeldus;
  5) fotod kavandatava tegevuse asukohast enne tegevuste algust;
  6) kavandatavate tegevuste eelarve;
  7) juhul, kui kavandatava tegevuse eelarve on suurem kui 2 000 eurot (käibemaksuta), tuleb esitada taotleja valitud hinnapakkumine. Hinnapakkumine peab sisaldama pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust. Edukale hinnapakkumisele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega. Juhul, kui taotleja ei valinud tegevuse teostajaks kõige väiksema maksumusega pakkumist, tuleb taotlusele lisada põhjendus valitud hinnapakkumise kohta;
  8) asjakohased load, kooskõlastused, hinnangud või nõusolekud kavandatava tegevuse tegemiseks.

  (2) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada ajavahemikul 15. jaanuarist kuni
15. märtsini.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Linna puhtust, haljastust ja heakorda tagav linnavalitsuse struktuuriüksus (edaspidi ka osakond) kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Osakonnal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeerib osakond sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 8.   Taotluste hindamine

  (1) Linnavalitsus moodustab korraldusega taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks üheksaliikmelise hindamiskomisjoni (edaspidi ka hindamiskomisjon). Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla taotleja juhtorgani ja/või taotleja enda liige.

  (2) Hindamiskomisjon tunnistab taotleja ja taotluse vastavaks, kui on täidetud määruses sätestatud nõuded, kusjuures kavandatava tegevuse eelarve ei tohi olla põhjendamatult kõrge.

  (3) Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi. Taotluste hindamisel arvestatakse kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega, lähtudes seejuures järgmistest tingimustest:
  1) linnaruumiline mõju ja kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus ja innovatiivsus, sh toetusega tehtavad tegevused piirnevad avaliku linnaruumiga, on avalikus linnaruumis liiklejatele kasutatavad või nähtavad ja parandavad linnaruumi üldilmet. Kavandatavad tegevused on projektipõhised, uuenduslikud ja parandavad keskkonnaseisundit;
  2) hoovi atraktiivsus ja heakorrastatus võrreldes eelneva olukorraga, sh kavandatavate tegevuste tulemuseks on terviklahendus, hoov on atraktiivne, uuendatud haljastusega ja on paigaldatud sihtgruppidele vastavad rajatised;
  3) omaalgatus ja sotsiaalsed suhted korteriühistus, sh planeeritavate tegevuste toetuse saamiseks on tehtud ühistaotlus teiste naabritega ja toetusega tehtavad tegevused parendavad naabrite omavahelisi suhteid;
  4) hoovi turvalisus, sh kavandatavad tegevused muudavad hooviala turvalisemaks.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega arvestades hindamiskomisjoni ettepanekuid.

  (2) Enne toetuse andmise otsust tehtud tegevuste osas toetust ei anta.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  Osakond sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta, milles sätestatakse vähemalt:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab hiljemalt toetuse andmise otsusest 13 kuu jooksul linnavalitsusele vormikohase aruande tegevuse teostamise kohta koos vastavate arvete, aktide ning maksekorralduste koopiatega (edaspidi kuludokumendid). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele.

  (2) Kui toetatavad tegevused ei ole lõpetatud toetuse andmise otsusest 12 kuu jooksul, esitab toetuse saaja osakonnale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks tehtud kulutuste kuludokumendid koos seletuskirjaga ellu viimata tegevustest ning nende põhjustest.

  (3) Kui tegevused jäävad tähtaegselt teostamata toetuse saajast mittetulenevatel põhjustel, võib osakond pikendada tegevuste teostamise tähtaega kuni neli kuud.

  (4) Osakond kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust, sh vajadusel kontrollib ellu viidud tegevusi koha peal.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Osakonnal on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostatakse kontrollakt, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja.

  (3) Osakonnal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 13.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

  (2) Toetust ei maksta välja ja linnavalitsus tunnistab toetuse andmise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks, kui:
  1) toetuse taotluses kavandatavad tegevused ei ole lõpetatud toetuse eraldamise otsusest 12 kuu jooksul või määruse § 11 lõikes 3 sätestatud täiendava tähtaja jooksul;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet ning kulutuste tegemist tõendavaid dokumente sätestatud tähtajaks;
  3) toetuse saaja ei allkirjasta lepingut toetuse sihipärase kasutamise kohta kahe kuu jooksul talle lepingu allkirjastamiseks esitamisest;
  4) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

  (3) Põhjendatud juhul võib linnavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud kuid tähtajaks teostamata või mittevastavate tegevustega.

§ 14.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 1. märtsi 2018 määrus nr 9 „Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määruse jõustumise aastal tuleb määruse §-s 6 nimetatud taotlus esitada hiljemalt 1. maiks.

Jane Mets
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json