HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pernova Hariduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2023, 4

Pernova Hariduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.02.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 47 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Huvikooli täielik nimi on Pernova Hariduskeskus (edaspidi hariduskeskus), mille juriidiline aadress on Kooli 6b, Pärnu linn, Pärnu linn, 80019 Pärnu maakond.

  (2) Hariduskeskus tegutseb neljas õppekohas:
  1) Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu linn, Pärnu linn, 80016 Pärnu maakond;
  2) Pernova Tehnikamaja, Kooli tn 6b, Pärnu linn, Pärnu linn, 80019 Pärnu maakond;
  3) Pernova Motomaja, Nurme tee 13, Papsaare küla, Pärnu linn, 88317 Pärnu maakond;
  4) Pernova Skatepark, Turba tn 5, Pärnu linn, Pärnu linn, 80011 Pärnu maakond.

§ 2.   Õiguslik alus ja seisund

  (1) Hariduskeskus on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool.

  (2) Hariduskeskus juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

  (3) Hariduskeskuse tegevust koordineerib linnavalitsuse haridusvaldkonda kureeriv struktuuriüksus.

§ 3.   Sümboolika

  (1) Hariduskeskusel on oma sümboolika, mille kasutamise korra kinnitab direktor kooskõlastades selle eelnevalt linnavalitsusega.

  (2) Sümboolikas kasutatakse Pärnu linna sümboleid.

  (3) Hariduskeskus võib kasutada oma kujundusega logo.

  (4) Hariduskeskusel on oma nimega üldplank, kirjaplank ja pitsat.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA ARENGUAKAVA 

§ 4.   Tegevuse eesmärk

  Hariduskeskuse tegevuse põhieesmärgiks on:
  1) võimaldada huvihariduse ja huvitegevuse omandamist loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) ning ekstreemspordi valdkonnas;
  2) toetada keskkonnateadlike ühiskonnaliikmete kujunemist.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Hariduskeskuse põhiülesanne on LTT ja ekstreemspordialase huvihariduse ja -tegevuse andmise kaudu noorte valdkondlike teadmiste ning oskuste arendamine.

  (2) Hariduskeskuse ülesanneteks on:
  1) huviharidusstandardist lähtuva huvihariduse pakkumine lastele ja noortele;
  2) laste ja noorte arengu toetamine lähtuvalt noorsootöö põhimõtetest;
  3) põhitegevusega seotud erinevate kursuste ja täienduskoolituste korraldamine;
  4) õppematkade, õppereiside, õppelaagrite, näituste, võistluste ning muude õppealaste ürituste korraldamine;
  5) töö- ja õpikeskkonna arendamine ja kaasajastamine;
  6) koolitöötajatele erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamise võimaldamine;
  7) õppeprogrammide pakkumine üldhariduskoolidele;
  8) mitteformaalse ja formaalse õppe lõimimisprotsessi koordineerimine loodus-, keskkonna- ja tehnikahariduse ning ekstreemspordi valdkonnas.

  (3) Hariduskeskuse õppekavavälisteks tegevusteks on:
  1) nõustamine ja koostöö koordineerimine loodus-, keskkonna-, tehnika- ja tehnoloogiahariduse ning ekstreemspordi valdkonnas Pärnu linnas ja maakonnas;
  2) teenuste (sh tasuliste teenuste) osutamine loodus-, keskkonna-, tehnika- ja tehnoloogiahariduse ning ekstreemspordi valdkonnas;
  3) vabaharidusliku õppe võimaldamine täiskasvanud õppijale.

§ 6.   Arengukava

  (1) Hariduskeskuse järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse vähemalt viieks aastaks arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava viieks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse, muudetakse ja uuendatakse Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse hariduskeskuse veebilehel.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 7.   Struktuur

  Hariduskeskuse struktuuri moodustavad:
  1) üldjuhtimine;
  2) Pernova Loodusmaja ja loodusmaja külastuskeskus;
  3) Pernova Tehnikamaja;
  4) Pernova Motomaja;
  5) Pernova Skatepark ja ekstreemspordi külastuskeskus;
  6) Pernova Tööõpetusmaja üldhariduskoolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse korraldamiseks.

§ 8.   Struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Üldjuhtimise ülesanded:
  1) organisatsiooni arendamine, turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamine;
  2) koostöös linna haridusasutustega formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe lõiminguprotsessi eestvedamine ja koordineerimine loodus-, keskkonna-, tehnika- ja tehnoloogiahariduse ning ekstreemspordi valdkonnas;
  3) õppekavade arendamine, õppuritele suunatud sündmuste korraldamine.

  (2) Valdkondade ülesanded:
  1) laste ja noorte arendamine valdkondade põhiselt;
  2) toetada laste ja noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja ettevõtlikkust;
  3) arendada LTT-valdkonnas teadushuvihariduse uurimusliku õppe ja probleemõppe rakendamise oskusi;
  4) anda noortele teadmisi ja praktilisi oskusi ekstreem- ja tehnikaspordis;
  5) toetada üldharidusvaldkonna töö- ja tehnoloogiaõppe korraldamist;
  6) toetada noori karjäärivalikute tegemisel.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 9.   Õppekavad

  (1) Igal õpetataval huvialal on huviharidusstandardile vastav õppekava.

  (2) Huviala õppekava määrab kindlaks õppe eesmärgid ja kestuse, õpiväljundid ja õppeteemade loendi.

  (3) Õppekavad on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamisele.

  (4) Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja selle kinnitab direktor.

  (5) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 10.   Õppekeel

  Hariduskeskuse õppekeel on eesti keel.

§ 11.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, poolaasta, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul üldhariduskooli koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 12.   Õppevormid ja õpperühmad

  (1) Õpe toimub õpperühmades.

  (2) Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.

§ 13.   Hariduskeskusesse vastuvõtmine, hariduskeskusest väljaarvamine ja hariduskeskuse lõpetamine

  (1) Õppurite vastuvõtt hariduskeskuse põhiõppesse toimub vastavalt huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimustele ja korrale, mille kehtestab linnavalitsus.

  (2) Hariduskeskuse lõpetamisel väljastatakse õppurile huvikooli lõputunnistus.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.   Direktor

  (1) Hariduskeskuse tegevust juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori ülesanne on tagada hariduskeskuse tulemuslik töö, vastutada hariduskeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab linnavalitsus.

  (5) Direktor:
  1) teeb hariduskeskuse kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  3) kinnitab koolitöötajate koosseisu vastavalt hariduskeskuse eelarvele;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab teabehalduse ja dokumendihalduse korra, kodukorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  6) kinnitab õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  7) koostab eelarveprojekti ja korraldab majandustegevust selleks ette nähtud eelarve piires;
  8) esitab üks kord aastas hariduskeskuse tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise aruande hoolekogule;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid tema pädevusse antud küsimusi.

  (6) Hariduskeskuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor välja käskkirju.

§ 15.   Õppenõukogu ülesanded, koosseis ja juhtimine

  (1) Hariduskeskuse õppenõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 16.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töötab õppeaastaks koostatud tööplaani alusel.

  (2) Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (6) Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (7) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva enne koosoleku toimumist.

  (8) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (9) Otsustamine õppenõukogus toimub hääletamise teel, otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (10) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi;
  2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;
  3) otsustab õppetöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud õppurite õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastamise;
  4) nimetab koolitöötajate esindaja hoolekogusse;
  5) annab arvamuse õppekorralduse, kodukorra, töökorralduse reeglite ja muude töökorralduslike küsimuste kohta;
  6) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

  (11) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 17.   Hoolekogu ülesanded ja koosseis

  (1) Hariduskeskuse hoolekogu suunab hariduskeskuse tegevust ja käsitleb hariduskeskuse arengu, juhtimise, vara ja eelarvega seotud küsimusi.

  (2) Hoolekogu koosseisus on 7-9 liiget, koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õppenõukogu poolt nimetatud koolitöötajate esindaja;
  3) hariduskeskuse erinevate õppesuundade lastevanemate esindajad;
  4) õppurite esindaja;
  5) hariduskeskuse tegevust toetava organisatsiooni esindaja.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate ja kooli toetavate organisatsiooni(de) esindaja(d) ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 18.   Hoolekogu juhtimine ja töökord

  (1) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu esimees valitakse hoolekogu koosolekul salajasel hääletamisel poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

  (4) Erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku hoolekogu esimees, direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

  (5) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (7) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (8) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid vähemalt kolm päeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

  (9) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Hoolekogu esimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.

  (11) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (12) Hoolekogu:
  1) kinnitab hoolekogu tööplaani;
  2) osaleb hariduskeskuse arengukava väljatöötamisel ja kooskõlastab selle;
  3) kooskõlastab hariduskeskuse kodukorra;
  4) kuulab ära direktori aruande hariduskeskuse tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise kohta;
  5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks;
  6) teeb ettepanekuid hariduskeskuse arengu, tegevuse, õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  7) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks hariduskeskuse tegevuse üle.

  (13) Hoolekogu koosoleku otsused protokollitakse.

6. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 19.   Õppurid, nende õigused ja kohustused

  (1) Hariduskeskuse õppuriteks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

  (2) Lapsed ja noored, kelle elukohaks rahvastikuregistris ei ole Pärnu linn, saavad hariduskeskuse õppurid olla juhul, kui nende elukohajärgsed omavalitsused või õppuri esindaja osalevad hariduskeskuse kulude katmisel.

  (3) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal hariduskeskuse põhimääruse, huvialade õppekavade, kodukorra ja muude õppe- ja töökorralduslike dokumentidega;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat õppetegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu hariduskeskuse hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasesindus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja hariduskeskuse põhimäärusega ning õppekorralduse dokumentides kehtestatud õigusi.

  (4) Õppuril on kohustus:
  1) järgida kodukorda;
  2) võtta osa õppetööst huviala õppekavas määratud mahus ja täita kohusetundlikult õppeülesandeid;
  3) teatada puudumisest;
  4) hoida hariduskeskuse valduses ja kasutuses olevat vara;
  5) täita seaduses ja hariduskeskuse õppekorralduse dokumentides kehtestatud kohustusi.

§ 20.   Koolitöötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse hariduskeskuse töökorralduse reeglitega.

  (3) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk TEABEHALDUS, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, JÄRELEVALVE 

§ 21.   Teabehaldus

  (1) Teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja vahendamisega ning hoidmisega asutuses ning kõigis infosüsteemides ja andmekogudes.

  (2) Hariduskeskuse tegevusega seotud teabehalduse korraldamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest. Hariduskeskuse teabehalduse alused ja dokumendihalduse korralduse kehtestab direktor.

  (3) Hariduskeskusel on elektrooniline dokumendihaldus.

§ 22.   Finantseerimise alused

  (1) Hariduskeskusel on volikogu poolt linnaeelarve koosseisus kinnitatud eelarve.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, hariduskeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest, eraõiguslikelt isikutelt saadud toetustest ja annetustest ning muudest vahenditest.

  (3) Hariduskeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab direktori ettepanekul linnavalitsus.

  (4) Hariduskeskuse raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (5) Hariduskeskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 23.   Majandamise alused

  (1) Hariduskeskuse kasutuses olev vara on linnavara: maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara, mille Pärnu linn on andnud hariduskeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Hariduskeskuse vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 24.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet hariduskeskuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet hariduskeskuse direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.   Hariduskeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hariduskeskuse ümberkorraldamine käesoleva põhimääruse mõistes on huvikoolide ühinemine või jagunemine.

  (2) Hariduskeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (3) Hariduskeskuse tegevus lõpetatakse, kui:
  1) hariduskeskuse registreering tunnistatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kehtetuks;
  2) hariduskeskust ei ole võimalik finantseerida;
  3) hariduskeskuse tegevuseks puudub vajadus;
  4) tegevuse lõpetamise aluseks on muud õigusaktid.

  (4) Hariduskeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (5) Hariduskeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (6) Hariduskeskuse ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 26.   Hariduskeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Hariduskeskuse põhimääruse kinnitab ja muudab volikogu.

§ 27.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 18. märtsi 2010 määrus nr 10 „Pernova Hariduskeskuse põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json