Teksti suurus:

Kiili Vallavalitsuse 22.02.2022 määruse nr 3 “Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2024, 7

Kiili Vallavalitsuse 22.02.2022 määruse nr 3 “Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.02.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigete 4 ja 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel ning arvestades Kiili Gümnaasiumi hoolekogu arvamust.

§ 1.   Kiili Vallavalitsuse 22.02.2022 määruse nr 3 „Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine

  (1) § 4 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(3) Vanema taotlusel peab vald tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele ainult siis, kui lapse koolivalmidust on hinnanud kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja ning vanem on õppima asumise soovist teavitanud vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaid vaba õppekoha olemasolul koolis.“

  (2) § 5 lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(5) X klassi õppima asuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel Õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool sisseastumiskatsed, vajaduse korral motivatsioonivestlused ja lisaks arvestatakse kandidaadi 9. klassi perioodihinnete keskmist hinnet. Võrdsete või ligilähedaste tulemuste korral esialgses paremusjärjestuses arvestatakse lõpueksamite tulemusi.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json