ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2024, 8

Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 15.02.2024 nr 48

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkt 37 ja “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 18 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused, nõuded ning määrab liitumise korra Nõo valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas, vee-ettevõtja tingimustes ja lepingutes kasutatakse seadustes ja standardites toodud mõisteid.

  (2) Täiendavad mõisted:
  1) arendusleping - tarbimiskoha omanikuga või kinnisvara arenduspiirkonda arendava isikuga sõlmitav leping tarbimiskoha liitumispunktide väljaehitamiseks läbi liitumistasu.
  2) kontrollkaev - kanalisatsiooni vaatluskaev proovi võtmiseks tarbija poolt ärajuhitavast reo- või sademeveest;
  3) peatorustik - ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, väljaarvatud ühendustorustik, mille kaudu toimub tarbimiskoha veega varustamine või tarbimiskohalt reo- ning sademevee ärajuhtimine;
  4) tarbimiskoht - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus;
  5) ühendustorustik - ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik peatorustiku ja tarbimiskoha liitumispunkti vahel.

§ 3.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada tarbimiskoha veevärgi ühisveevärgiga ning tarbimiskoha kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) seaduses ja käesolevas eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Tarbimiskoha liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub tarbimiskoha omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja) ettepanekul tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Kui liitumistingimused ei muutu, ei tule tarbija vahetumise või tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni või nende osade välja vahetamisel esitada uut liitumisettepanekut.

  (4) Kui tarbija soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena. Otsuse, millise teenusmahu muutuse korral on vaja teha tarbijal ettepanek uueks liitumiseks, teeb vee-ettevõtja.

  (5) Kui vee-ettevõtja või liituja või tarbija taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul ja seda käsitletakse eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 4.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus ning tarbimiskoha liitumispunkt

  (1) Nõuded liitumispunkti asukoha ja tehniliste parameetrite kohta sätestatakse liitumistingimustes.

  (2) Liitumispunktiks on üldjuhul ühendustoru ristumispunkt avalikult kasutatava ühiskondliku maaga piirneval kinnisasja piiril.

  (3) Kui liitumist võimaldav peatoru asub kinnisasja sees, on liitumispunktiks veetorustiku puhul peatorustiku ja ühendustorustiku ristumispunktis paiknev vee-ettevõtjale kuuluv peakraan, selle puudumisel ühendustorustiku ristumiskoht peatorustikuga ning kanalisatsioonitorustikul ühenduskoht peatorustikul paiknevas kaevus.

  (4) Kui tarbimiskoha asukohast ja tarbimiskohal paiknevate tarbimiskoha kanalisatsiooni tehnilisest lahendusest sõltuvalt ei ole võimalik tarbimiskohalt reovett isevoolselt ühiskanalisatsiooni juhtida, määratakse kanalisatsiooni liitumispunktiks lähim ühiskanalisatsiooni peatorustikul olev kaev.

  (5) Liitumispunkt fikseeritakse liitumislepingu lisaks olevas liitumistingimustes.

  (6) Kui tarbimiskohal puudub liitumisleping, loetakse liitumispunktiks käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 määratud liitumispunkt. Kui tarbimiskoht ei piirne avalikult kasutava ühiskondliku maaga, vaid saab ühenduse läbi ühe või mitme eraõigusliku kinnisasja, asub liitumispunkt lähima avalikult kasutatava ühiskondliku maaga piirneva kinnisasja piiril. Liitumislepingu puudumisel kehtivad automaatselt tarbimiskoha veevärgile ja kanalisatsioonile vee-ettevõtja kehtestatud tarbimiskoha üldised tehnilised tingimused ja üldised tarbimiskoha liitumispunkti tehnilised parameetrid:
  1) veeühenduse korral: toru minimaalne nominaalläbimõõt 25 mm (plasttorudel DE 32), maksimaalne päeva vooluhulk 0,5 m³ päevas, maksimaalne hetke vooluhulk 0,6 liitrit sekundis;
  2) kanalisatsiooniühenduse korral: toru minimaalne nominaalläbimõõt 150 mm (plasttorudel DE 160), maksimaalne päeva vooluhulk 0,5 m³ päevas, maksimaalne hetke vooluhulk 1,2 liitrit sekundis.
  3) sademevee kanalisatsiooniühenduse korral: toru minimaalne nominaalläbimõõt 150 mm (plasttorudel DE 160), maksimaalne hetke vooluhulk 5 liitrit sekundis.

  (7) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub peatorul asuva kaevu sissevoolutoru lõikepunktis, kui pole kokku lepitud teisiti.

  (8) Tarbimiskoha piiride või hoonestuse muutmise korral tuleb tarbijal see eelnevalt kooskõlastada vee-ettevõtjaga. Kui seoses sellega tekib vajadus liitumispunktide või teiste veevärgi- või kanalisatsioonirajatiste ümberehitamiseks, seab vee-ettevõtja liitumistingimused koos teostustähtajaga 30 kalendripäeva jooksul kooskõlastamise taotluse esitamise päevast arvates.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 5.   Liitumise ettepaneku esitamine

  (1) Tarbimiskoha liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liitumist sooviv isik (edaspidi liituja) vee-ettevõtjale vormikohase ettepaneku, mis peab sisaldama:
  1) liituja (või liituja notariaalselt volitatud isiku) isiku- ja kontaktandmeid;
  2) kinnistusraamatu väljavõtet omandi kuuluvuse kohta, mis ei ole vanem kui viis tööpäeva;
  3) andmeid tarbimiskoha olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid tarbimiskoha olemasoleva veevärgi ja kanalisatsiooni kohta;
  5) andmeid ühisveevärgist võetava vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
  6) andmeid reo- ja sademevee koguse kohta;
  7) ettepanekut liitumispunkti asukoha kohta;
  8) ettepanekut tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbega tarbimiskohtadel sisseseade andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (2) Kinnisvara arenduspiirkonnas tulevaste tarbimiskohtade liitumiseks esitab arendaja:
  1) arendaja isiku- ja kontaktandmed;
  2) kinnistusraamatu väljavõtet arenduspiirkonna omandi kuuluvuse kohta, mis ei ole vanem kui viis tööpäeva;
  3) arenduspiirkonna detailplaneeringu asukoha viidet või selle puudumisel koopiat detailplaneeringust;
  4) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  5) andmeid arenduspiirkonda rajatavate tarbimiskohtade ühisveevärgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
  6) andmeid arenduspiirkonda rajatavate tarbimiskohtade ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse kohta;
  7) arenduspiirkonna ehitusprojekti, ehitusloa või ehituse kasutusloa koopiat selle olemasolul;
  8) arenduspiirkonda rajatavate teenindus- ja tootmisotstarbega tarbimiskohtadel andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (3) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesolevas paragrahvis nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud liitumise ettepaneku läbivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

§ 6.   Liitumise ettepaneku läbivaatamine

  Liitumise ettepaneku läbivaatamisel ja liitumistingimuste seadmisel on vee-ettevõtjal sõltuvalt olemasolevast ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristust järgmised liitumise mudelid:
  1) liitumispunkt on vee-ettevõtja poolt rajatud liitumise ettepaneku esitamise hetkeks. Sellisel juhul seab vee-ettevõtja liitujale liitumistingimused, liitumistasu suuruse ja esitab samaaegselt ka liitumislepingu;
  2) peale liitumisettepaneku esitamist tuleb vee-ettevõtjal korraldada tarbimiskohale liitumispunkti ja liitumispunkti ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ühendamiseks vajaliku ühendustorustiku ning vajadusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamine. Sellisel juhul seab vee-ettevõtja liitujale liitumistingimused koos esialgse liitumistasuga liitumispunkti ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ühendamiseks vajaliku ühendustorustiku ning vajadusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks. Kui liituja kinnitab liitumistasu sobivuse, vormistab vee-ettevõtja arenduslepingu vajaliku taristu rajamiseks ja peale liitumispunkti välja ehitamist sõlmib vee-ettevõtja tarbimispunkti omanikuga liitumislepingu;
  3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga soovitakse ühendada kinnisvara arenduspiirkonda. Vee-ettevõtja loeb kinnisvaraarenduspiirkonnaks olukorra, kus liituja soovib saada liitumispunkte vähemalt kahele tarbimiskohale. Sellist liitujat nimetab vee-ettevõtja arendajaks. Sellisel juhul seab vee-ettevõtja arendajale liitumistingimused koos esialgse liitumistasuga iga tarbimiskoha liitumispunkti ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ühendamiseks vajaliku ühendustorustiku ning vajadusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks. Kui arendaja kinnitab liitumistasu sobivuse, vormistab vee-ettevõtja arenduslepingu vajaliku taristu rajamiseks ja peale igale tarbimiskohale liitumispunkti välja ehitamist sõlmib vee-ettevõtja iga tarbimispunkti omanikuga eraldi liitumislepingu.

§ 7.   Liitumistingimuste seadmine

  (1) Liitumise ettepaneku esitamise päevast 30 kalendripäeva jooksul seab vee-ettevõtja ettepaneku esitanud tarbimiskoha omanikule või kinnisvara arenduspiirkonna arendajale kirjalikult liitumistingimused või piiratud ulatuses liitumise tingimused või jätab ettepaneku rahuldamata.

  (2) Liitumistingimustes märgitakse:
  1) tarbimiskoha liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise tarbimisvõimsused (m³/ööpäevas, l/s), kogused, reo- ning sademeveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, vooluhulga regulaatorid, ühtlustusmahutid jne);
  5) liitumistingimuste kehtivusaeg (liitumistingimused muutuvad tähtajatuks peale liitumislepingu sõlmimist);
  6) kinnisvara arenduspiirkondade korral arenduslepingu projekt, milles lepitakse kokku arenduspiirkonna liitumistingimuste kohane projekteerimis- ja ehitustööde korraldamise protsess ning liitumistasu maksmine. Üldjuhul korraldab arenduspiirkonna tarbimiskohtade liitumispunktide ja arenduspiirkonna liitumist võimaldava punkti vahel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise ja ehitamise vee-ettevõtja.

  (3) Liitumistingimuste taasesitamist võimaldavas vormis aktsepteerimine liituja poolt on alus liitumislepingu sõlmimisele.

  (4) Liitumise ettepanekut ei rahuldata, kui liitumise ettepanku esitaja:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada ühisveevärgi nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, mille kogust või selles sisalduvat reostust või reostuse kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni kahjustamata.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada ettepanek piiratud ulatuses, kui ettepaneku rahuldamisega võib kaasneda häireid tarbijate veega varustamises või reo- ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult, märkides selle põhjused.

§ 8.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Tarbimiskoha omanikule väljastatakse liitumispunktide olemasolul liitumisleping 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumistingimuste heakskiitmist tarbimiskoha omaniku poolt.

  (2) Liitumislepingus märgitakse:
  1) tarbimiskoha andmed;
  2) tarbimiskoha omaniku andmed;
  3) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon ja maksmise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) liitumistingimused, mis on liitumislepingu lahutamatuks lisaks.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehituseks vajalikest töödest, arvestades riigihangete seadust. Kui riigihanget ei korraldata, on liitujal õigus osaleda ehitaja valikul.

§ 9.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu kohaselt tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused ning liitujal on võimalik saada liitumislepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett.

  (2) Tarbimiskoha veevärk ja kanalisatsioon peavad olema rajatud vastavuses vee-ettevõtja koostatud liitumistingimustega ja vee-ettevõtja kehtestatud tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni üldiste tehniliste tingimustega. Liituva tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vee-ettevõtja volitatud esindajal. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta akt, mida menetletakse vastavalt seadustele. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (3) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni on vee-ettevõtja omand.

§ 10.   Liitumislepingu lõpetamine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest ja tegevus on kooskõlas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatuga.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda seaduses sätestatud juhtudel.

  (3) Liitumislepingu lõpetamise korral enne liitumistasu täielikku tasumist katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

3. peatükk LIITUMISTASU ARVUTAMINE JA MAKSMINE 

§ 11.   Liitumistasu arvutamise ja võtmise alused

  Liitumistasu suuruse arvutamine toimub vastavalt seaduses kirjeldatud, kooskõlastatud ja kinnitatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on kättesaadav vee-ettevõtja veebilehel.

§ 12.   Liitumistasu maksmine

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud arenduslepingus või liitumislepingus ettenähtud summas ja tähtaegadel.

  (2) Kui liitumistasu jääb alla 1000 euro, tasutakse liitumistasu üldjuhul ühes osas, välja arvatud kui vee-ettevõtjaga ei ole kokku leppinud teisiti. Kui liitumistasu ületab 1000 eurot, siis maksab liituja esitatud arve alusel:
  1) 50% eeldatavast liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast arenduslepingu või liitumislepingu sõlmimist;
  2) ülejäänud summa liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast tööde lõpetamist, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus käesoleva eeskirjaga.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Nõo Vallavolikogu 13.06.2013 määrus nr 64 „Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json