HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2024, 20

Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 22.02.2022 nr 3
RT IV, 26.02.2022, 41
jõustumine 01.03.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2023RT IV, 18.01.2023, 621.01.2023
13.02.2024RT IV, 21.02.2024, 724.02.2024

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigete 4 ja 5, § 28 lõike 4, haridus ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel ning arvestades Kiili Gümnaasiumi hoolekogu arvamust.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 alusel.

  (2) Korras sätestatakse õpilase põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord.

§ 2.   Põhikooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kirjaliku taotluse õppeinfosüsteemi vastuvõtu vormi kaudu, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakirja;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakirja;
  3) digitaalse dokumendifoto (saata [email protected]);
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) ametlikult kinnitatud hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
  7) väljavõtte individuaalse arengu kaardist selle olemasolul.

  (2) Digitaalselt kinnitatud taotluse korral ei pea sisseastuja või vanem taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

  (3) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, suvisel koolivaheajal jooksva aasta 25. augustiks.

§ 3.   Põhikooli sisseastumise nõuded

  (1) Vajadusel toimub kooliastujaga vestlus.

  (2) II - IX klassi õppima asuja võetakse kooli vastu, kui:
  1) õpilase jaoks on tegemist piirkonnakooliga, õpilane on kantud valla elanike registrisse;
  2) kooli õppekava on võimalik sobitada õpilase eelneva õppekogemusega;
  3) vajalikus klassis on vaba õpilaskoht.

  (3) IX klassi ei võeta üldjuhul uusi õpilasi vastu II poolaastal.

§ 4.   Põhikooli vastuvõtmise korraldus

  (1) Taotlusi I klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 1. aprillist 30. aprillini (k.a.), üleminekuklassidesse (II-IX) aastaringselt.

  (2) Vastuvõtmise II - IX klassi otsustab direktor esitatud dokumentide ja vajadusel vestluse alusel.

  (3) Vanema taotlusel peab vald tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele ainult siis, kui lapse koolivalmidust on hinnanud kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja ning vanem on õppima asumise soovist teavitanud vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaid vaba õppekoha olemasolul koolis.
[RT IV, 21.02.2024, 7 - jõust. 24.02.2024]

§ 5.   Gümnaasiumiastme X klassi vastuvõtmine

  (1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;

  (2) Kooli vastuvõtuks registreerimisel täidab sisseastuja määratud kuupäeval ja kellaajal avaneva taotluse registreerimisvormi, kuhu kandidaat saab lisada:
  1) enda ja lapsevanema kontaktandmed (täisealiselt kandidaadilt registreerimisel lapsevanemate infot ei küsita);
  2) info eelneva hariduse kohta (klassitunnistuse või õpinguraamatu väljavõte ning hinneteleht õppeperioodide või kursuse hinnetega). Kõik esitatud dokumendid peavad olema väljastpoolt Kiili Gümnaasiumit kandideeriva õpilase õppeasutuse poolt ametlikult kinnitatud;
  3) õppesuuna eelistuse.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

  (21) Taotluste vastuvõtmise periood täpsustub igal aastal ja see on leitav kooli kodulehel.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

  (3) Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, kes viib läbi vastuvõtukatsed ja motivatsioonivestlused. Vastuvõtukomisjoni kuuluvad vanema astme õppejuht, õppesuuna koordinaator, tulevase 10. kl klassijuhataja, direktor.

  (4) Enne õpilaskandidaadiks ja sisseastumiskatsetele registreerimist on oluline tutvuda õppesuundade erisustega. Teave gümnaasiumi õppesuundadest ja -korraldusest on kooli veebilehel. Õppesuuna täituvusnormiks on 20 õpilast, mittetäituvusel võib kool õppesuunda mitte avada. Avamata jäänud suuna valinud õpilased saavad kandideerida avatavatele õppesuundadele.

  (5) X klassi õppima asuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel. Õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool sisseastumiskatsed, vajaduse korral motivatsioonivestlused ja lisaks arvestatakse kandidaadi 9. klassi perioodihinnete keskmist hinnet. Võrdsete või ligilähedaste tulemuste korral esialgses paremusjärjestuses arvestatakse lõpueksamite tulemusi.
[RT IV, 21.02.2024, 7 - jõust. 24.02.2024]

  (6) Õpilastele, kes ei saa sisseastumiskatsetel osaleda eneseisolatsiooni või haiguse tõttu, võimaldatakse sooritada katseid kuni neli nädalat hiljem kooli poolt määratud ajal.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

  (61) Katsetel saab osaleda ühe korra.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

  (7) Töödega tutvumine ja testitulemuste vaidlustamine toimub vastavalt testide läbiviija poolt kehtestatud korrale.

  (8) Õpilaskandidaat on kohustatud teatama (märkima vastuvõtukeskkonnas ennast keeldunuks), kui ta enam ei soovi kandideerida või on teinud valiku teise kooli minna.

  (9) X klassidesse võetakse kahele õppesuunale vastu üldjuhul 50 õpilast. Ühte klassikomplekti võetakse üldjuhul vastu kuni 25 õpilast.

  (10) Gümnaasiumisse ei võeta vastu õpilast, kelle IX klassi käitumishinne klassitunnistusel ja/või lõputunnistusel on mitterahuldav või kes on jäänud täiendavale õppele või kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke.

  (11) Koolil on õigus välja kuulutada järelkatsed vabade kohtade olemasolul pärast õppeperioodi lõppu. Järelkatsete toimumise kuupäev avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 15. juunil.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

  (111) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult pärast paremusjärjestuse kujunemist maikuu lõpuks, järelkatsete puhul hiljemalt 25. augustiks. Koolil on õigus jätta õpilane ootenimekirja juhul, kui tema sisseastumistesti, motivatsioonivestluse ja keskmise hinde põhjal saadud punktisumma ei anna paremusjärjestuses kohta gümnaasiumis, kuid võimaldab seda pärast mõne kandidaadi loobumist.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

  (12) Vastuvõetuks osutunud õpilane esitab koolile (toob kooli või saadab [email protected]) hiljemalt 25. augustiks:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) digitaalse dokumendifoto;
  4) õpilaspileti taotluse.
[RT IV, 18.01.2023, 6 - jõust. 21.01.2023]

§ 6.   Gümnaasiumiastme XI-XII klassi vastuvõtmine

  (1) XI-XII klassidesse saab kandideerida ainult vabade õpilaskohtade olemasolul.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kirjaliku taotluse õppeinfosüsteemi vastuvõtu vormi kaudu, millele lisab (või toob kooli või saadab [email protected]):
  1) õpilase isikut tõendav dokumendi;
  2) väljavõtte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  3) haridust tõendava dokumendi (õpilasraamatu väljavõtte) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  4) ametlikult kinnitatud hinnetelehe jooksval kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
  5) digitaalse dokumendifoto;
  6) õpilaspileti taotluse.

  (3) Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud õppekavaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavades.

  (4) Sisseastujaga viiakse läbi vestlus gümnaasiumi õppejuhi ja direktoriga.

§ 7.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel järgmised dokumendid:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  4) ametlikult kinnitatud hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

§ 8.   Õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Reeglina loetakse õpilase ühest koolist teise üleminekuks õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Klassi, milles õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgnevatel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis lihtsustatud õppes;
  5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul.

§ 9.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või tema seadusliku esindaja taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

  (3) Punktis 6 nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 10.   Õpilaste üle arvestuse pidamine

  (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õppeinfosüsteemi elektroonilises õpilasraamatus ja “Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega “Teise kooli üleminek (ootel)”. Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (3) Punkti 7.2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge “lahkus välismaale”.

§ 11.   Lõppsätted

  (1) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

  (2) Ettepanekud muutmiseks järgmiseks õppeaastaks tuleb esitada hiljemalt 30. jaanuariks kooli direktorile.

  (3) Käesolev kord avalikustatakse kooli veebilehel.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json