HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Meeksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2014, 12

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.03.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 3 ja “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, 17-aastasele või vanemale isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele.

§ 2.  Elukohajärgne põhikool

 (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Meeksi vald, tagatakse õppimisvõimalus Mehikoorma Põhikoolis.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Meeksi vald.

§ 3.  Elukohajärgne kool põhihariduse omandamiseks haridusliku erivajadusega õpilasele

  Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise võimaluse puudumisel elukohajärgses koolis, on Meeksi vallas elavale haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgseks kooliks lähim nõustamiskomisjoni soovituste kohane vastavat hariduslikku erivajadust rahuldv kool.
Erivajadusega õpilase õpetamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest ja õpilase õppe ning arengu toetamiseks on tagatud tugispetsialistide olemasolu.

§ 4.  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamise lähimaks kooliks on täiskasvanute gümnaasium/keskkool või kutseharidust pakkuv õppeasutus.

§ 5.  Elukohajärgne kool Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele

 (1) Kui Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps on võimeline omandama põhiharidust eesti keeles, on õpilase elukohajärgne kool käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud kool.

 (2) Õpilase vanema taotlusel on Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Meeksi vallas ja ei ole võimeline omandama põhiharidust eesti keeles, elukohajärgseks kooliks õpilase elukohale lähim võõrkeelset õpet võimaldav kool.

§ 6.  Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

 (1) Esimesse klassi vastuvõtmisel katseid ei korraldata.

 (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab Mehikoorma Põhikooli direktorile avalduse 1 juuniks või vähemalt 20. augustiks enne õppeaasta algust.

 (3) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks avaldusele ka nõustamiskomisjoni hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

 (4) Avaldused vaatab läbi elukohajärgse kooli direktor.

 (5) Õpilase elukohajärgse kooli vastuvõtmise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumi-seadusest, käesolevast määrusest ja vastavalt kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.

Aleksandr Suvorov
vallavanem

Ene Tammekun
vallasekretär