Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2014, 13

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 11.03.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 21 „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord“ § 3 lõike 10 ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. mai 2001. a määruse nr 10 „Kohtla-Järve linnavalitsuse reglement“ § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Rakendusala

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon (edaspidi komisjon) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alaline komisjon, mille eesmärgiks on nõustada linnavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 9 liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse poolt nimetatud isikud.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe puudumisel juhib komisjoni koosolekuid komisjoni aseesimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni sekretär.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni sekretär valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid säilitab ja registreerib dokumendi-haldussüsteemis komisjoni sekretär.

  (7) Komisjoni otsused on kohanimede määramisel soovitusliku iseloomuga.

  (8) Komisjon on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

§ 4.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) arutada Kohtla-Järve linnaga seonduvaid kohanime valiku küsimusi väikekohtadele ja teistele objektidele, mis on sätestatud Kohtla-Järve linna kohanimede määramise korras;
  2) valmistada ette linnavalitsuse õigusaktide eelnõusid kohanime määramiseks, muutmiseks, taastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks;
  3) teha ettepanekuid kohanimede ning kohanimesid sisaldavate objektinimetuste kohta ametiasutustele või ametiisikutele, kes on pädevad neid määrama, muutma, taastama ja kehtetuks tunnistama;
  4) teha linnavalitsusele ettepanekuid kohanimede määramist reguleerivate ja kohanimedega seotud Eesti Vabariigi või Kohtla-Järve linna õigusaktide algatamiseks või muutmiseks;
  5) kooskõlastada ametlikke või mitteametlikke kohanimesid ja neid sisaldavaid objektinimetusi vastavalt Kohtla-Järve linna kohanimede määramise korrale.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente linna ametiasutustelt ja nende hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid;
  3) küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogult või eksperthinnangut Vabariigi Valitsuse poolt määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt;
  4) avalikustada oma tegevust meedias.

§ 5.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json