Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengukava koostamise kord

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2014, 20

Arengukava koostamise kord

Vastu võetud 27.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 372 lõike 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 lõike 2 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 91 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Nõo valla arengukava (edaspidi valla arengukava), valdkonnapõhiste ning hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord.

  (2) Valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamist korraldab Nõo Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Vallavalitsus võib sõlmida lepinguid valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamiseks või koostamise konsulteerimiseks.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamist korraldab asutuse juht.

§ 2.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava on alusdokument valla strateegiliseks juhtimiseks, mis määrab valla arendamise põhiseisukohad lähtudes valla olukorra ning arenguvajaduste analüüsist seotuna väliskeskkonnaga, valla arengu soovitud tulevikust, kehtivatest normdokumentidest ja kohaliku omavalitsusüksuse rahalistest võimalustest.

  (2) Valla arengukavaga seotud iseseisev dokument on Nõo valla eelarvestrateegia (edaspidi valla eelarvestrateegia), mis on valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja kavandatava eelarve aasta kohta. Valla eelarvestrateegias sisaldub ka valla arengukava tegevuskava, milles on kavandatud vähemalt nelja aasta investeeringute ja muude olulisemate tegevuste loetelu.

  (3) Valla arengukava ja valla eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varadega tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

  (4) Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb valla arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

§ 3.   Valla arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks korraldab vallavalitsus koos volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva komisjoniga arutelusid töörühmades, kuhu võivad kuuluda Nõo Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmed, vallavalitsuse liikmed, ametnikud, hallatavate asutuste juhid ning teised huvitatud isikud.

  (2) Töörühmade ja volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva komisjoni otsustuste alusel koostab vallavalitsus valla arengukava kinnitamise või muutmise eelnõu ja esitab selle hiljemalt augustikuus, enne avalikustamist, volikogule tutvumiseks.

  (3) Vallavalitsus avalikustab valla arengukava ja selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valla arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks, sh elektronposti teel.

  (4) Teade valla arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel, Nõo Valla Lehes ning päevalehes Postimees.

  (5) Vallavalitsus korraldab koos volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva komisjoniga avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks seitsme tööpäeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu.

  (6) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valla arengukava või selle muutmise eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab eelnõu volikogule kinnitamiseks hiljemalt septembrikuus.

§ 4.   Valla arengukava tegevuskava muutmine

  Valla arengukava tegevuskava muutmine toimub koos valla eelarvestrateegia koostamisega vastavalt Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korras sätestatud eelarvestrateegia koostamise nõuetele.

§ 5.   Valla arengukava kinnitamine või muutmine ja avalikustamine

  (1) Volikogu kinnitab valla arengukava ja selle muudatused määrusega hiljemalt 15. oktoobriks.

  (2) Valla arengukava ning volikogu, volikogu komisjonide ja moodustatud töörühmade protokollid valla arengukava menetlemise kohta avaldatakse Nõo valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valla arengukava kinnitamisest arvates.

§ 6.   Valla arengukava täitmise aruandlus

  Vallavalitsus esitab valla arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

§ 7.   Valdkonnapõhise arengukava koostamine

  (1) Valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda (eluvaldkonda), võttes arvesse valla arengukava ja kehtivad riiklikud vastava valdkonna arengut suunavad arengudokumendid. Valdkonnapõhise arengukava koostamise vajaduse määrab vallavalitsus.

  (2) Valdkonnapõhine arengukava koostatakse pärast valla arengukava kinnitamist ja see hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkondlikust spetsiifikast ja lähtudes kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.

  (3) Valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus koos volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva komisjoniga.

  (4) Vallavalitsus avalikustab valdkonnapõhise arengukava ja selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid valdkonnapõhise arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.

  (5) Vallavalitsus korraldab koos volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva komisjoniga avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks avaliku arutelu.

  (6) Avalikul arutelul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valdkonnapõhise arengukava eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab selle kinnitamiseks volikogule.

  (7) Valdkonnapõhise arengukava kinnitab ja muudab volikogu.

  (8) Valdkonnapõhine arengukava avalikustatakse Nõo valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valdkonnapõhise arengukava kinnitamisest arvates.

§ 8.   Hallatava asutuse arengukava koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse kooskõlas valla arengukavaga hallatava asutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Hallatava asutuse arengukava on koolile ja koolieelsele lasteasutusele kohustuslik dokument, teistele vallavalitsuse hallatavatele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (3) Hallatava asutuse arengukava, sealhulgas arengukava tegevuskava, koostatakse kinnitamisele järgneva kolme aasta kohta.

  (4) Hallatava asutuse arengukava ja selle muutmise eelnõu koostatakse koostöös asutuse personali, hoolekogu, nõukogu, õppe- või pedagoogilise nõukogu ja/või ekspertidega, õpilasesinduse olemasolul ka õpilasesindusega ja vallavalitsusega. Eelnõule lisatakse väljavõtted eelnõu kooskõlastanud organite koosolekute protokollidest.

  (5) Vallavalitsuse ja volikogu arenguvaldkonnaga tegeleva komisjoni poolt läbivaadatud hallatava asutuse arengukava kinnitamise ja muutmise eelnõu esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt novembrikuus.

  (6) Hallatava asutuse arengukava kinnitab ja muudab volikogu.

  (7) Hallatava asutuse arengukava kinnitab volikogu hiljemalt 1. jaanuariks.

  (8) Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub mistahes ajal vastavalt vajadusele.

  (9) Hallatava asutuse arengukava avalikustatakse hallatava asutuse veebilehele ja Nõo valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul hallatava asutuse arengukava kinnitamisest arvates.

  (10) Enne uue arengukava kinnitamist ja muutmist esitab hallatava asutuse juht volikogule kokkuvõtte olemasoleva arengukava täitmisest.

§ 9.   Rakendussäte

  Arengukava koostamise korra kinnitamise hetkel menetluses olevate hallatavate asutuste arengukavade kinnitamisel ei pea järgima käesolevas korras esitatud tähtaegu.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json