Ehitus

Teksti suurus:

Meremäe valla ehitusmäärus

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2014, 25

Meremäe valla ehitusmäärus

Vastu võetud 25.09.2003 nr 18
jõustumine 05.10.2003

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 29, planeerimisseaduse § 5, ehitusseaduse § 19 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Valla ehitusmääruses kehtestatakse:
  1) valla või selle osade planeerimise ja ehitamise üldised põhimõtted ja reeglid;
  2) valla siseste ülesannete jaotus planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
  3) ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste kehtestamine;
  4) projekteerimistingimuste avalikustamise korra kehtestamine;
  5) ajutise ehitise ehitamise korra määramine;
  6) valla osade, sealhulgas miljööväärtuslike alade ja maastikukaitsealade planeerimise ja ehitamise põhimõtete ja nõuete kehtestamine;
  7) tähtaegade määramine planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.

2. peatükk Valla või selle osade planeerimise ja ehitamise üldised põhimõtted ja nõuded 

§ 2.   Planeerimis- ja ehitustegevuse avalikkus

  (1) Planeerimis- ja ehitusalane tegevus on avalik. Vallavalitsus tagab huvitatud isikute juurdepääsu planeeringutele, projekteerimistingimustele ja ehitusprojektidele ning kõigile planeeringuga seotud materjalidele, avalikustab planeeringu ja ehitusprojektiga seonduvaid materjale alates planeeringu algatamise otsuse tegemisest ja projekteerimistingimuste määramisest.

  (2) vallavalitsus korraldab avalikustamise ajalehe “Võrumaa Teataja” ja valla raamatukogude ning vallamaja infotahvli kaudu.

§ 3.   Planeeringu koostamise algatamine

  (1) Planeeringu koostamise algatamise ettepanek esitatakse vallavalitsusele, kes tutvustab ettepaneku tegijale planeeringuga seotud organisatsioonilisi, sisulisi ja tehnilisi üksikasju.

  (2) Vallavalitsus koostab nelja nädala jooksul arvates taotluse esitamisest detailplaneeringu lähteülesande ning detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise haldusakti eelnõu.

  (3) Detailplaneeringu lähteülesandes sätestatakse: detailplaneeringu eesmärgid ja vormistamise nõuded, planeeritava ala piirid ja suurus, kehtivad kitsendused, detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavate arutelude vajadus, planeeringu kooskõlastajad.

  (4) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral planeeringu algatamise ettevalmistamiseks õigustaotleda planeeringust huvitatud isikutelt täiendavaid planeeringuga seotud materjale.

§ 4.   Üldplaneeringu kohane ehitamine

  (1) Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi või selle osade kohta.

  (2) Ehitamine peab toimuma vastavalt valla üldplaneeringus määratletud tingimustele.

§ 5.   Detailplaneeringukohane ehitamine

  (1) Detailplaneering koostatakse valla territooriumi osa kohta.

  (2) Ehitamine peab toimuma vastavalt kehtestatud detailplaneeringule, kui see on olemas või kui selle olemasolu on ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti lähtealusena nõutav.

§ 6.   Detailplaneeringu koostamise kohustuslikkus

  (1) Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Meremäe ja Obinitsa külades vastavalt üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustusala piirides:
  1) uute hoonete (välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, aiamaja kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned, kuni 20 m² ehitusalase pindalaga väikehooned) ehitusprojekti koostamise ja püstitamise korral;
  2) olemasolevate hoonete (välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja, üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned, aiamaja kõrvalhooned) maapealsest kubatuurist üle 33% suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks;
  3) maa-alade kruntideks jaotamise korral;

  (2) muudel seadustest tulenevatel juhtudel.

§ 7.   Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala ja miljööväärtuslikud alad

  (1) Maastikukaitseala paikneb Vana-Vastseliinas Piusa jõel asuvast sillast kuni Tamme sillani. Kaitseala jaguneb piirangu- ja sihtkaitsevöönditeks.

  (2) Uute ehitiste püstitamisel kaitseala piiridesse on esmalt vajalik taotleda kaitseala valitseja (Võrumaa Keskkonnateenistuse) nõusolek.

  (3) Väärtuslikud maastikumiljööalad ja hoiumetsad on kehtestatud üldplaneeringuga ja maaala piirid on märgitud üldplaneeringu kaardil.

  (4) Hoiumetsades on ehitustegevus keelatud.

  (5) Maastikukaitsealal saab detailplaneeringu tellijaks olla vallavalitsus.

  (6) Planeerimise põhimõtted miljööväärtuslikul ja maastikukaitsealal:
  1) planeerimisel peab järgima hoonestus- ja ehitustavasid (hoonete korruselisus, paigutus ja mastaap, traditsioonilised ehitusmaterjalid).

§ 8.   Ehituskeeluala Miikse külas

  Üldplaneeringuga on kehtestatud Miikse külas sealse miljöö muutumatul kujul säilitamiseks ehituskeeluala, mis hõlmab Jaanikivi, kiriku ja kalmistu.

§ 9.   Nõuded ehitistele ja ehitamisele

  (1) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja üldtunnustatud ehituslike põhimõtete järgi.

  (2) Ehitus peab olema ehituskunstiliselt ja teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurilist situatsiooni, olema ohutu inimestele, varale ja keskkonnale.

  (3) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks tagatud vaba juurdepääs selle ning teiste vahetus naabruses asuvate ehitiste remondiks, hoolduseks ja tulekahjude ning muude avariide ja õnnetuste likvideerimiseks.

  (4) Mitmepere elamute abihoonete rajamine tuleb lahendada komplekselt kõikide perede vajadusi arvestades.

  (5) Korterelamu ja korteri ruumijaotuse muutmise eesmärgil teostatav kandvate seinte ja lagede ning muude konstruktsioonielementide lammutamine, samuti uute ukseavade tegemine kandvatesse seintesse ei ole lubatud.

  (6) Korterite ümberehitamine, kui muudetakse korterite planeeringut uute avade tegemisega mittekandvatesse seintesse või kui lammutatakse mittekandvaid seinu, on lubatud vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuga. Vajadusel võib nõuda ehitusprojekti.

3. peatükk Ehitise arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused 

§ 10.   Ehitise arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused

  Ehitise arhitektuurilisteks ja ehituslikke lisatingimusi lisaks detailplaneeringus sätestatud arhitektuurilistele ja ehituslikele tingimustele ei ole.

4. peatükk Projekteerimistingimused ja projekteerimistingimuste avalikustamine 

§ 11.   Projekteerimistingimuste taotlemine

  Projekteerimistingimusi taotletakse vallavalitsuse kaudu järgmiste rajatiste ehitusprojekti koostamiseks:
  1) tänavad, teed;
  2) sillad, truubid;
  3) tammid, veetasemeregulaatorid;
  4) side- ja elektriliinid;
  5) spordi- ja puhkerajatised;
  6) maaga kohtkindlalt ühendatud reklaamialused (-konstruktsioonid);
  7) telefoniside mastid.

§ 12.   Projekteerimistingimuste avalikustamine

  (1) Projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

  (2) Projekteerimistingimused väljastatakse ehitise püstitamiseks, mille korral on vajalik ehitusprojekti koostamine ja ehitise püstitamiseks ei ole nõutav detailplaneeringu olemasolu.

  (3) Projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks kaks aastat.

  (4) Vallavalitsusel on õigus pikendada projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega ühe aasta võrra taotleja kirjaliku avalduse alusel.

  (5) Projekteerimistingimused avalikustatakse valla raamatukogudes viie päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamise päevast arvates ja on avalikustatud vähemalt kolm kuud.

§ 13.   Ehitusprojekti nõuded

  (1) Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt peab olema koostatud vastavalt kehtestatud nõuetele.

  (2) Nõuded ehitusprojekti vormistamisele:
  1) formaat A 4;
  2) põhijoonised mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200;
  3) vähemalt üks köide peab vastama arhiveerimise nõuetele;
  4) uusehituse ja juurdeehituse puhul asendiplaan mõõtkavas 1:500, erandjuhul 1:1000, geodeetilisele alusplaanile, mis on registreeritud maanõuniku juures ja mis kajastab vahetult projekteerimiseelset olukorda;
  5) lisadena hindamiseks vajalikud materjalid (väljavõte detailplaneeringust, projekteerimistingimused, ülesmõõtmisjoonised nende olemasolul).

  (3) Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt peab eelnevalt olema kooskõlastatud seaduses ettenähtud ametkondadega.

  (4) Keskkonnamõju hindamise ehitusprojektile korraldab vajadusel vallavalitsus.

§ 14.   Ehitusluba

  (1) Ehitusloa saamiseks esitatakse ehitusprojekt kahes eksemplaris koos ehitusloa taotlusega vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik kontrollib ehitusprojekti vastavust tingimustele ja esitab vallavalitsusele korralduse eelnõu ehitusloa väljastamiseks või sellest keeldumise kohta.

  (3) Vallavalitsus otsustab ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise kahe nädala jooksul ning ehitusluba väljastatakse pärast riigilõivu tasumist.

§ 15.   Väikeehitiste ehitamine

  (1) Ehitusseaduse § 15 lõikes 1 nimetatud tunnustele vastavat väikeehitist võib ehitada kirjaliku nõusoleku olemasolul.

  (2) Kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatakse vormikohane taotlus vallavalitsusele koos eskiisiga, kus on näidatud ehitise gabariitmõõdud, asukoht ja vähemalt kaks vaadet.

  (3) Kuni 20 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitist võib ehitada ehitusloata ja ilma kirjaliku nõusolekuta.

  (4) Väikehoone ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusnõuetega ning hoone peab olema arhitektuurses kooskõlas ümbruse varasema hoonestusega.

§ 16.   Väikeehitise kasutamine

  (1) Väikeehitisel ei ole vaja kasutusluba, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse elamiseks.

  (2) Meremäe ja Obinitsa külades tuleb ehitise omanikul teavitada vallavalitsust viie tööpäeva jooksul väikehitise püstitamisest arvates.

  (3) Väikeehitise püstitamise kohta ei pea esitama ehitise teatist, kui taotletakse
väikeehitisele kasutusluba.

5. peatükk Ajutise ehitise ehitamise kord ja alused 

§ 17.   Ajutine ehitis

  Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis.

§ 18.   Ajutise ehitise ehitamine

  (1) Ajutise ehitise ehitamiseks on vajalik ehitusluba, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel.

  (2) 20-60 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamiseks on vajalik kirjalik nõusolek.

  (3) Kuni 20 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamiseks ei ole vajalik kirjalik nõusolek ega ehitusluba.

§ 19.   Ajutise ehitise ehitamise alad

  (1) Ajutist ehitist ei tohi ehitada munitsipaalmaale.

  (2) Tähtajaks likvideerimata ajutise ehitise puhul toimitakse vastavalt asendus-täitmise ja sunniraha seadusele.

6. peatükk Kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotus ja tähtajad planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel 

§ 20.   Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja pädevus

  (1) Vallavolikogu ülesanded ja pädevus on:
  1) üld-, detail- ja teemaplaneeringute kehtestamine või sellest keeldumine;
  2) üld- ja teemaplaneeringute algatamine;
  3) üld- ja teemaplaneeringute lähteseisukohtade kinnitamine;
  4) detailplaneeringute algatamine, kui algatatav detailplaneering võib minna vastuollu kehtestatud üldplaneeringuga;
  5) detailplaneeringute lähteseisukohtade kinnitamine, kui algatatav detailplaneering võib minna vastuollu kehtestatud üldplaneeringuga;
  6) põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamine aladel ja juhtudel, mille korral ei ole “Planeerimisseadus” sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust;
  7) ehitusjärelevalve tegemise pädevusega ametiisikute määramine .

  (2) Vallavalitsuse ülesanded ja pädevus on:
  1) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine;
  2) ehituslubade väljaandmine;
  3) kasutuslubade väljaandmine;
  4) kirjalike nõusolekute andmine;
  5) projekteerimistingimuste väljastamine;
  6) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine;
  7) vajadusel ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine;
  8) vajadusel ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine;
  9) ehitusettevõtja, projekteerimisettevõtja, omanikujärelevalvet tegeva ettevõtja, ehitusgeoloogilisi ja –geodeetilisi töid tegeva ettevõtja, ehitusprojektide ekspertiise tegeva ettevõtja, ehitiste ekspertiise tegeva ettevõtja ja ehitusjuhtimisega tegeleva ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimine;
  10) vajadusel ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  11) vajadusel ettekirjutuste tegemine;
  12) detail-, üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine;
  13) detailplaneeringu, kui algatatav detailplaneering ei lähe vastuollu kehtestatud üldplaneeringuga, algatamine;
  14) ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste tööde tulemuste säilitamine;
  15) kirjaliku nõusoleku andmisega seotud dokumentide säilitamine;
  16) ehitusloa väljastamisega seotud dokumentide säilitamine;
  17) kasutusloa väljastamisega seotud dokumentide säilitamine;
  18) ehitise ülevaatuse teostamine kasutusloa väljastamisele eelnevalt;
  19) vajadusel ehitise ülevaatuse teostamisele kaasata pädevaid isikuid ja institutsioone;
  20) ettekirjutuste tegemise pädevusega ametiisikute määramine;
  21) riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine;
  22) projekteerimistingimuste avalikustamine.

§ 21.   Tähtajad

  Vallavalitsuse ülesanneteks on:
  1) anda kirjalik nõusolek või keelduda selle andmisest 10 päeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates või ehitusprojekti nõude korral ehitusprojekti esitamise päevast arvates;
  2) kirjaliku nõusoleku taotleja esitatud dokumentide puudulikkuse korral võimaldada taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva jooksul kirjaliku nõusoleku andmisest keeldumise aluse selgumise päevast arvates;
  3) väljastada ehitusluba või keelduda selle väljastamisest 20 päeva jooksul taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitusprojekti ekspertiisi esitamise päevast arvates;
  4) ehitusloa taotleja esitatud dokumentide puudulikkuse korral võimaldada ehitusloa taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva jooksul ehitusloa väljastamisest keeldumise aluse selgumise päevast arvates;
  5) tunnistada ehitusluba kehtetuks 10 päeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast või ehitusloa kehtetuks tunnistamise aluse kohalikule omavalitsusele teadasaamise päevast arvates;
  6) väljastada kasutusluba või keelduda selle väljastamisest 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise päevast arvates;
  7) kasutusloa taotleja esitatud dokumentide puudulikkuse korral võimaldada kasutusloa taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva jooksul kasutusloa väljastamisest keeldumise selgumise päevast arvates;
  8) tunnistada kasutusluba kehtetuks 10 päeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast või ehitusloa kehtetuks tunnistamise aluse kohalikule omavalitsusele teadasaamise päevast arvates;
  9) ehitise omanikule tehtud ettekirjutuse andmete edastamine riiklikule ehitusregistrile kahe tööpäeva jooksul ettekirjtuse tegemise päevast arvates;
  10) ettevõtjale tehtud ettekirjutuse andmete edastamine Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile kahe tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemise päevast arvates;
  11) riiklikule ehitusregistrile andmet esitamine vastavalt esitamise korras määratud tähtajale;
  12) riiklikusse ehitusregistrisse edastab andmeid ja väljastab kinnitatud väljavõtteid vallavalitsus selleks määratud ametnike kaudu.

§ 22.   Ehitusjärelvalve korraldamine

  (1) Ehitusjärelevalvet teostab vallavalitsus ehitusjärelevalvet teostavate ametiisikute kaudu.

  (2) Kui ehitamise käigustekib vajadus ehitusprojekti muuta, pöördutakse vallavalitsuse poole, kes otsustab projekti muutmise tingimused.

  (3) Ehitise omanik esitab vallavalitsusele teatise vähemalt kolm tööpäeva enne ehituse alustamist.

  (4) Hoone 0-tsükli (vundamendi) valmimisel esitab ehitise omanik või ehitaja teostusmõõdistuse või kutsub järelvalve ametniku veenduma, et hoone vundament on ehitatud projektis näidatud kohta.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Vastutuse menetlus

  (1) Käesoleva määruse rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust ehitusseaduse § 65 - 69 sätestatu järgi.

  (2) Määruses sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Meremäe Vallavalitsus ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

  (3) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 22. jaanuari 1998.a. määrus nr 2 “Meremäe valla planeerimis- ja ehitusmäärus”.

  (4) Määrus jõustub 05. oktoobril 2003.a.

Anni Lahe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json