Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Ülenurme valla 2015. aasta eelarve

Ülenurme valla 2015. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 1

  Ülenurme valla 2015. aasta eelarve

  Vastu võetud 17.03.2015 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Ülenurme valla põhimääruse § 45 lõike 6 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Ülenurme valla 2015. aasta eelarve vastavalt Lisadele.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  Heiki Sarapuu
  vallavolikogu esimees

  Lisa Koondtabel

  Lisa Tulud

  Lisa Kulud

  Lisa Investeeringud

  Lisa Seletuskiri