Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 2

Vaivara valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.03.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2015. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud summas 3 142 369 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 2 883 432 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -803 035 eurot;
  4) finantseerimistehingud summas 234 364 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas -309 734 eurot.

§ 2.   Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2015. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
  1) Vaivara Sinimägede SA-le 10 000 eurot korteriühistu toetamiseks;
  2) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot tegevuskuludeks;
  3) Vaivara Sinimägede SA-le 45 164 eurot muuseumi tegevuskuludeks;
  4) KA Vaiko AS-le 40 121 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside
korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  5) KA Vaiko AS-le 17 061 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
  6) KA Vaiko AS-le 399 662 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp) kasutamata 2014.a. jääk;
  7) KA Vaiko AS-le 350 000 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp);
  8) KA Vaiko AS-le 15 000 eurot Sinimäe Põhikooli spordisaali inventari soetamiseks;
  9) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
  10) Hajaasustuse programmi osavõtjatele 25 970 eurot;
  11) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
  12) ERNA Selts MTÜ-le 10 226 eurot Utria Dessant 2016 korraldamiseks;
  13) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste läbiviimiseks.
  14) IVOL-i MTÜ-le keskkonnafondiks 10 206 eurot.

§ 3.   Reservfond

  Moodustada vallavalitsuse reservfond summas 32 215 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1.jaanuarist 2015.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2015.aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json