Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kõo valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

Kõo valla 2015. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kõo Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 14

  Kõo valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 26.02.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 lg 2 ja Kõo valla põhimääruse § 42 alusel

  § 1.   Kinnitada Kõo valla 2015. aasta eelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015.a.

  Avo Põder
  Volikogu esimees

  Lisa  Lisa 1

  Lisa  Eelarve seletuskiri