Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järva-Jaani valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 15

Järva-Jaani valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.02.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Järva-Jaani valla 2015. aasta eelarve

  Võtta vastu Järva-Jaani valla 2015. aasta eelarve:
 1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
 2) põhitegevuse tulude eelarve, suurusega 1 770 169 €, vastavalt lisale 2;
 3) põhitegevuse kulud eelarve, suurusega 1 756 120 €, vastavalt lisale 3;
 4) investeerimistegevuse eelarve, suurusega -289 075 € (lisa 3);
 5) finantseerimistegevuse eelarve, suurusega 90 000 € (lisa 1).

§ 2.  Eelarve muutmine

  Eelarvesse planeeritud tulude alalaekumise korral vähendada kõikide valla eelarves olevate asutuste alaeelarveid tulude alalaekumise võrra.

§ 3.  Vallavalitsuse volitamine

  Lubada Järva-Jaani Vallavalitsusel võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt sihtfinantseerimise ja tasandusfondi vahendeid vastavalt Järva-Jaani Vallavolikogu 29.03.2012 määruse nr 6 „Järva-Jaani valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise kord ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 9 lõikele 3 ja § 9 lõike 11 punktile 4.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Mändla
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve 2015

Lisa 2 Põhitegevuse tulud 2015

Lisa 3 Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud 2015

Lisa SELETUSKIRI Järva-Jaani valla 2015 eelarvele