Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Antsla valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 16

Antsla valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.03.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ paragrahv 23 lõigete 2, 3 ja 4 ning Antsla Vallavolikogu 21. mai 2013. a määrusega nr 10 kinnitatud "Antsla valla põhimäärus" paragrahvi 85 lõigete 6 ja 8 alusel.

§ 1.  Põhitegevuse tulud

  Kinnitada Antsla valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse tulud üldsummas 3 170 368 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.  Investeerimistegevuse tulud

  Kinnitada Antsla valla 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse tulud üldsummas 152 150 eurot vastavalt lisale 1.

§ 3.  Põhitegevuse kulud

  Kinnitada Antsla valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulud üldsummas 2 902 527 eurot vastavalt lisale 2.

§ 4.  Investeerimistegevuse kulud

  Kinnitada Antsla valla 2015. aasta investeerimistegevuse kulude eelarve üldsummas 622 746 eurot vastavalt lisale 2.

§ 5.  Finantseerimistegevuse kulud

  Kinnitada kohustuste tasumine summas 70 765 eurot vastavalt lisale 1.
Kinnitada aktsiate ost summas 14 080 eurot vastavali lisale 1.

§ 6.  Likviidsete varade muutus

  Kinnitada muutus kassas ja hoiustes 387 649,05 eurot.

§ 7.  Eelarve tulem

  Ülejääk (+)/ puudujääk (-) - 202 755 eurot.

§ 8.  Kassatagavara

  Kinnitada Antsla valla 2015. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 100 049,05 eurot.

§ 9.  Seletuskiri

  Kinnitada 2015 aasta eelarve seletuskiri vastavalt lisale 3.

§ 10.  Alaeelarved

  Vallavanemal, allasutuste juhtidel ja valla sotsiaaltöö peaspetsialistil koostada oma juhitaval alal 2015. a eelarvega eraldatud vahendite ulatuses alaeelarved kululiikide lõikes vastavalt kehtivale klassifikaatorile ja esitada need Antsla Vallavalitsusele kahe nädala jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (3) Avalikustada määrus seitsme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmine Antsla valla veebilehel.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

Lisa 1 Põhitegevuse tulud.

Lisa 2 Põhitegevuse kulud.

Lisa 3 Seletuskiri.