Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Imavere valla 2015. aasta eelarve

Imavere valla 2015. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Imavere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 17

  Imavere valla 2015. aasta eelarve

  Vastu võetud 19.03.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ § 23 lõike 2, Imavere Vallavolikogu 24.09.2009. määruse nr 28 „Imavere valla põhimäärus“ § 34 lõike 4, Imavere Vallavolikogu 24.05.2012. määruse nr 13 „Imavere valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 8 lõike 1 alusel.

  § 1.   Imavere valla 2015. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga. Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantstegevus ning likviidsete varade muutus.

  § 2.  Lubada Imavere Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  § 3.  Lubada vallavalitsusel võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu (arvelduskrediit) kuni 25 000 eurot. Lühiajaline laen peab olema tagasi makstud enne eelarveaasta lõppu.

  § 4.  Tulude alalaekumise korral finantseerib vallavalitsus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

  § 5.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

  § 6.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Eve Okas
  volikogu esimees

  Lisa Imavere valla 2015. aasta eelarve