Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 19

  Viljandi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.03.2015 nr 68

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 5 lõigete 1-7, § 6 ja § 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Viljandi valla 2015. aasta eelarve kogumahuga 10 275 930 (kümme miljonit kakssada seitsekümmend viis tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2015.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla 2015. aasta eelarve