Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tamsalu valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Tamsalu valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 20

  Tamsalu valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.03.2015 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja arvestades Tamsalu vallavolikogu 22.10.2014 a määruse nr 9 „ Tamsalu valla põhimäärus“ § 50 lõiget 13.

  § 1.  Kinnitada Tamsalu valla eelarve kogumahuga 4 958 306,46 eurot (neli miljonit üheksasada viiskümmend kaheksa tuhat kolmsada kuus eurot ja 46 senti).

  § 2.  Kinnitada Tamsalu valla 2015.aasta eelarve vastavalt lisadele 1, 2 ja 3.

  § 3.  Määrust rakendatakse alates 01.jaanuar 2015.a.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Vardo Arusaar
  Volikogu esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3