Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2016 määruse nr 97 „Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2017, 7

Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2016 määruse nr 97 „Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas“ muutmine

Vastu võetud 16.03.2017 nr 113

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2016 määrust nr 97 "Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 5:
„5) rinnasläbimõõt - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.“;

  2) paragrahv 3 sõnastatakse:
„§ 3. Puu raieks loa andmise põhimõtted
(1) Puu raiet tehakse Jõhvi vallas korra kohaselt väljastatud loa alusel ja tingimustel.
(2) Korra kohaselt toimub puude raie Jõhvi valla tiheasustusaladel (Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus).
(3) Kord ei reguleeri linna ja valla haljasaladel hoolduskava kohaselt läbiviidavat puude raiet.
(4) Raieks ei ole vaja luba taotleda:
1) alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule;
2) viljapuule;
3) eravalduses olevate põõsaste eemaldamiseks kinnistu omaniku poolt omal territooriumil.
4) tormiheite või -murru või teistel põhjustel maha langenud või ohtlikuks muutuntud puude raieks juhul, kui vajalik on kohene raie.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 kirjeldatud juhtumil tuleb esitada vabas vormis raie teatis. Raie teatises tuleb ära näidata raie asukoht ja kirjeldada olukord enne raiet ning lisada asjakohane fotomaterjal.
(6) Puu raiumise ning raiese ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud, kui loas ei ole märgitud teisiti.“;

  3) paragrahvi 4 lg 4 punkt 8 sõnastatakse:
„8) juhul, kui raieluba taotletakse ehituse alla jäävale puule, tuleb taotlusele lisada ehitusloa number ja väljavõte projekti asjakohastest joonistest;“;

  4) paragrahvi 5 lg 2 punkt 3 sõnastatakse:
„3) korraldab raieloa andmise korral vajadusel raiutava(te) puu(de) looduses märgistamise;“;

  5) paragrahvi 6 lg 4 punkt 3 sõnastatakse:
„3) raiutava puu asukoha kirjeldus koos katastrinumbri ning vajadusel skeemiga;“.

§ 2.   Määrus rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json