Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2018, 7

Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 15.03.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Valla põhimääruse muutmine

  Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruses nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 7 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„Volikogu pädevuses on ka küsimused, mis on antud tema pädevusse teiste seadustega ning küsimused, mis on seadusega antud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse ja mille lahendamist volikogu ei ole volitanud vallavalitsusele, vallavalitsuse struktuuriüksusele või ametnikule.“;
  2) paragrahvi 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(2) Volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu istungi erakorraliselt kokku vallavalitsuse või vähemalt ¼ volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks kokkukutsumise ettepanekus märgitud tähtpäevaks, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.“;
  3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 alljärgnevas sõnastuses:
„(21) Volikogu esimehel on õigus keelduda volikogu erakorralise istungi kokkukutsumisest ettepanekus märgitud tähtpäevaks juhul, kui:
1) istungi kokkukutsumine läheks vastuollu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõikes 3 sätestatuga või
2) kui ettepanekus toodud päevakorrapunktide arutelu on juba planeeritud järgmise korralise istungi päevakorda.“;
  4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 alljärgnevas sõnastuses:
„(31) „Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepaneku tegijad ei ole esitanud põhjendust istungi kokkukutsumiseks, päevakorraprojekti, ettekandjaid ja/või nõuetele vastavaid õigusaktide eelnõusid, tagastab volikogu esimees või tema asendaja materjalid istungi kokkukutsumise ettepaneku tegijatele.“;
  5) paragrahvi 15 lõikest 11 jäetakse välja sõnad „mille volikogu kinnitab poolthäälte enamusega“;
  6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 111 alljärgnevas sõnastuses:
„(111) Isikuvalimiste tulemused vormistatakse volikogu otsusena ja neid üle ei hääletata.“;
  7) paragrahvi 16 lõiget 5 täiendatakse alljärgnevalt:
„Revisjonikomisjoni liikme tagasiastumisel valitakse järgmisel volikogu istungil uus komisjoni liige.“;
  8) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 71 alljärgnevas sõnastuses:
„(71) Komisjoni esimehele või aseesimehele umbusalduse avaldamisel, nende tagasiastumisel või nende kui volikogu liikmete volituste peatumisel või lõppemisel viiakse läbi uued komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised.“;
  9) paragrahvi 29 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
  10) paragrahvi 31 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(5) Volikogu liikme(-te) poolt koostatud õigusakti eelnõu ettekandjaks komisjoni koosolekul ja volikogu istungil on eelnõu koostaja või üks koostajatest. Õigusakti eelnõu koostaja(-d) tagab(tagavad) ettekandja kohaloleku koosolekul ja istungil. Vallavalitsuse algatatud õigusakti eelnõu kannab ette eelnõu koostaja, tema otsene juht või vallavanema poolt määratud isik.“;
  11) paragrahvi 31 lõike 6 esimest lauset täiendatakse sõnadega: „ ja palgalise valitsusliikme olemasolul vallavanema käskkirjaga määratud antud valdkonda kureeriva palgalise valitsusliikmega.“;
  12) paragrahvi 34 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(10) Volikogu võtab muudatuste ja täiendustega arengukava ja eelarvestrateegia vastu hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.“;
  13) paragrahvi 37 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Vallaeelarve eelnõud menetleb volikogu alatine komisjon, kelle tegevusvaldkonnaks on finantstegevusega seotud küsimused. Juhul kui eelarve puudutab teiste komisjonide valdkondi, menetlevad nimetatud komisjonid eelarvet antud komisjonide tegevusvaldkondi puudutavas osas.;“
  14) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 alljärgnevas sõnastuses:
„(11) Eelarve eelnõu muudatusettepanekud esitatakse vallavalitsusele pärast eelnõu esimest lugemist volikogu poolt määratud tähtajaks.“;
  15) paragrahvi 41 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  16) paragrahvi 41 lõike 4 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„Vallakantseleid juhib vallasekretär, finantsosakonda – finantsjuht ja teisi osakondi osakonna juhatajad.“;
  17) paragrahvi 43 lõike 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json