HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2019, 7

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 19.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Tõrva Vallavolikogu 15.jaanuari 2019 otsuse nr 1 „Tõrva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019 kinnitamine“ alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt antava toetuse kasutamise põhimõtteid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib riigieelarvest Tõrva valla (edaspidi vald) eelarvesse eraldatava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimusi ning noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamist.

  (2) Toetuse andmise peamised eesmärgid on:
  1) toetada varasemalt huvihariduse ja tegevuse toetuse ja kohalike omavalitsuste koostöögrupi abil ellu kutsutud huviringide tegevuse jätkamist;
  2) suurendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalaste huviringide pakkumist Tõrva vallas sh. on eelistatud tulevikuerialad nagu programmeerimine, veebidisain, robootika, keemia, meedia jne;
  3) suurendada karjääriplaneerimise seisukohalt oluliste ja ettevõtlust ning erinevaid ameteid tutvustavate huviringide osakaalu sh on eelistatud piirkonnas tegutsevate sektorite tutvustamine nagu metsandus, põllumajandus, töötlev tööstus;
  4) suurendada rahvakultuuri edendavate huviringide kättesaadavust sh koorilaul, mulgi keel jne;
  5) propageerida tervislikke eluviise läbi spordialaste huviringide toetamise;
  6) parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust terves Tõrva vallas läbi transpordi korraldamise või transporditoetuste maksmise;
  7) parandada huvihariduse ja -tegevuse pakkumise kvaliteeti läbi vajaliku tehnilise baasi suurendamise ja inventari soetamise.

  (3) Toetatavate tegevuste alla kuuluvad:
  1) huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks vajaliku transpordi korraldamine või sellega seonduvate kulude hüvitamine;
  2) huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vajaliku inventari või vahendite soetamise ja renoveerimise finantseerimine ja kaasfinantseerimine;
  3) huvihariduses ja –tegevuses osalemisega seonduval võistlusel või konkursil osalemise toetamine;
  4) huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vajalike tingimuste loomine sh. väljakute hooldus ja rent, va. juhul kui see läheb noorsootöö seaduse §-ga 15¹ vastuollu;
  5) huvihariduse ja –tegevuse osutamisega seonduva juhendamistasu maksmine, va. juhul kui see läheb noorsootöö seaduse §-ga 15¹ vastuollu;
  6) väljaspool Tõrva valda huvihariduses või –tegevuses osalemine kui see on põhjendatud kodulähedase võimaluse puudumisega.

  (4) Toetatavad tegevused peavad olema pikaajalised, planeeritud, selgelt eesmärgistatud ja juhendatud ning suunatud 7-19 aastastele Tõrva valla noortele.

§ 2.   Taotleja

  (1) Toetust saab § 1 lõige 3 punktide 1 kuni 5 puhul taotleda Tõrva valla hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ning valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik.

  (2) Toetust saab § 1 lõige 3 punkti 1, 3 ja 6 puhul taotleda 7 - 19 aastane rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18 aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja.

§ 3.   Toetuse taotlemise tingimused ja piirmäärad

  (1) Spordi ja kultuuri valdkonnas on ühele taotlejale aastas eraldatava toetuse maksimaalne piirmäär:
  1) kuni 10 osaleja korral kuni 4 000 eurot;
  2) 11-20 osalejat korral kuni 6 000 eurot;
  3) üle 21 osaleja korral kuni 8 000 eurot.

  (2) Rahvakultuuri valdkonnas on ühele taotlejale aastas eraldatava toetuse maksimaalne piirmäär 32 000 eurot.

  (3) Juhul kui tegevust pakutakse noorele vähem kui neli korda kuus, võib toetuse summat vähendada kuni 50 protsenti.

  (4) Juhul kui inventari soetamiseks on saadud täiendavalt toetust huvihariduse ja huvitegevuse kava väliselt vähemalt 50% ulatuses, on võimalik taotleda omafinantseeringu katmist kuni 8 000 euro ulatuses.

  (5) Loodus- ja täppisteaduste, tehnika ning karjääriplaneerimise ja ettevõtluse valdkondades on toetuse piirmäär ühele taotlejale aastas kuni 48 000 eurot.

  (6) Toetust juhendajate töö tasustamiseks saab taotleda varasemalt huvihariduse ja huvitegevuse kavast toetatud tegevusteks või kohalike omavalitsuste koostöögrupi abil ellu kutsutud huviringide tegevuse jätkamiseks või varasemalt pakutud tegevuste mahu suurendamiseks või loodus- ja täppisteaduste, tehnika, rahvakultuuri ning karjääriplaneerimise ja ettevõtluse valdkondades uute tegevuste pakkumiseks.

  (7) Võistlustel ja konkurssidel osalustasu, transpordi, majutuse ja toitlustuse kulude katmise toetuse maksimaalseks suuruseks on osaleja kohta:
  1) 30 eurot päevas, kui võistlused toimuvad Eestis, väljaspool Tõrva valda;
  2) 100 eurot, kui võistlused toimuvad Eesti lähiriikides (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
  3) 200 eurot, kui võistlused toimuvad teistes Euroopa riikides ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas, mis ei ole Pihkva ega Leningradi oblast või kaugemal.

  (8) Transporditoetust kuni 40 eurot kuus ja huvihariduses või huvitegevuses osalustasu katmise toetust kuni 50% ulatuses on § 2 lõikes 2 nimetatud isikul võimalik taotleda juhul, kui Tõrva vallas samasisuline või samal tasemel huvitegevus või -haridus ei ole kättesaadav. Transpordi- ja osalustasu toetust määratakse ühe huvialaga tegelemiseks.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluste menetlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus Tõrva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Toetust saavad taotleda § 2 lõikes 1 nimetatud isikud vähemalt kaks korda aastas. Tähtajad taotluste esitamiseks kinnitab vallavalitsus lähtuvalt huvitegevuse ja huvihariduse kavas vahendite olemasolust.

  (3) Toetust saavad taotleda § 2 lõikes 2 nimetatud isikud jooksvalt kuni huvihariduse ja huvitegevuse kava vahendite lõppemiseni või vallavalituse kinnitatud transporditoetuse jaotuses määratud vahendite lõppemiseni.

  (4) Toetuse taotluse ja kasutamise aruande ning taotluse hindamise vormid kehtestab vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse tehnilist vastavust toetuse andmise tingimustele ja edastab taotlused vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjonile, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, Tõrva Avatud Noortekeskuse, vallavolikogu noorsootöökomisjoni ja noortevolikogu esindaja.

  (6) Hindamiskomisjon hindab taotluste vastavust määruse kriteeriumidele ja Tõrva valla huvihariduse ning huvitegevuse kavale ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, andmisest keeldumise ja toetuse suuruse osas.

  (7) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Eraõigusliku juriidilise isikuga sõlmitakse toetuse kasutamise leping.

  (9) Hallatavale asutusele antakse toetus vallavalitsuse korraldusega.

  (10) Taotluse menetlustähtaeg on kuni 60 kalendripäeva.

§ 5.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Hindamiskomisjon lähtub § 2 lõikes 1 nimetatud isikute taotluste hindamisel alljärgnevatest hindamiskriteeriumidest:
  1) kavandatav tegevus toetab Tõrva valla huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamist;
  2) huviharidus või -tegevus on kavandatud realistlikult ja on hästi põhjendatud;
  3) taotlejal on piisav kompetents huvihariduse või -tegevuse läbiviimiseks;
  4) tegevuses osalejate arv ja kulu on proportsionaalsed;
  5) soetatava inventari ning tegevuse osutamiseks vajalike tingimuste loomise otstarbekus;
  6) kavandatav tegevus annab osalejatele eluliselt vajalikke oskusi ja teadmisi tööjõuturul konkureerimisel;
  7) kavandatav tegevus valmistab noori ette ettevõtlusega tegelemisel;
  8) mõju noorte ettevõtlikkuse suurenemisele;
  9) mõju rahvakultuuri edendamisele;
  10) mõju tervislike eluviiside kujundamisele;
  11) huvihariduses ja -tegevuses mitteosalevate noorte kaasamine;
  12) tegevuse toimumise sagedus;
  13) tegevuse ülevallaline kättesaadavus;
  14) kavandatud tegevuse jätkusuutlikkus.

§ 6.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata alljärgnevatel juhtudel:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) juriidilisest isikust taotlejal on riiklike või kohalike maksude võlgnevus;
  3) taotleja ei ole esitanud aruannet varem eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  4) huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviimiseks eelarves ettenähtud vahendid on lõppenud;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust sihipäraselt;
  2) kooskõlastama vallavalitsusega kirjalikult tegevuse muudatused;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud hallatava asutuse puhul);
  5) tagama võimaluse teostada järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) tagama huviringi toimumise ja kättesaadavuse vähemalt toetusperioodi lõpuni;
  7) esitama toetuse kasutamise kohta aruanded määratud tähtajaks.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json