HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja sõidukulutuste hüvitamise kord Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2016, 1

Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja sõidukulutuste hüvitamise kord Jõelähtme vallas

Vastu võetud 14.04.2016 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja p 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lg 3, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 p 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Jõelähtme valla õpilastele ühistranspordis sõidusoodustuste andmist ning sõidukulutuste hüvitamist õpilastele, kellel kooli ja koolist koju jõudmiseks ei ole võimalik kasutada õpilasveoks organiseeritud transporti.

  (2) Sõidusoodustust võimaldatakse õppeperioodidel.

  (3) Sõidusoodustust ei maksta paralleelselt riigipoolse dotatsiooniga, mõne teise kohaliku omavalitsuse- või koolipoolse sõidusoodustusega.

  (4) Käesolev määrus ei laiene huvikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumide õpilastele sõiduks nende õppekohtadesse.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Jõelähtme valla kooli õpilane – üldhariduskooli päevases õppevormis põhi- või keskharidust omandav õpilane, kes õpib Jõelähtme valla koolis;
  2) Jõelähtme valla õpilane - üldhariduskooli päevases õppevormis põhi- või keskharidust omandav õpilane, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald ning kes õpib mõne teise omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis. Käesolevas korras mõistetakse Jõelähtme valla õpilasena ka erivajadustega (keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega ning eriabi vajavat) last, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald ning kes õpib mõne teise omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas erivajadustega laste koolis või lasteaia rühmas;
  3) sõidusoodustus – soodustus ühistranspordi kasutamisel õpilase sõiduks kooli ja koju;
  4) sõidukulutuste hüvitamine – ühistranspordi kasutamise võimaluse puudumisel makstav hüvitis õpilase sõiduks pere isikliku autoga kooli ja koju;
  5) põhiharidus - riigi haridusstandardiga ettenähtud kohustuslik üldharidusmiinimum;
  6) keskharidus - haridustase, mis põhineb põhiharidusel. Keskharidus jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskhariduseks;
  7) õppeperiood – käesolevas korras õppeaasta, välja arvatud koolivaheajad ja nädalavahetused.

§ 3.   Sõidusoodustuse subjekt

  (1) Jõelähtme valla koolides õppivatele õpilastele võimaldatakse alalisest elukohast õppeasutusse ja tagasi sõiduks sõidusoodustust 100% ulatuses.

  (2) Teiste omavalitsuste haldusterritooriumitel tegutsevates koolides õppivatele Jõelähtme valla õpilastele võimaldatakse sõidusoodustust kui:
  1) õpilane õpib erivajadustega laste koolis või lasteaias;
  2) õpilane õpib muukeelses koolis;

  (3) Erandjuhtumid, mida ei ole loetletud käesolevas korras, lahendab Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku avalduse alusel juhtumipõhiselt.

§ 4.   Sõidusoodustuse taotlemine

  (1) Jõelähtme valla koolides õppivatele õpilastele antava sõidusoodustuse saamiseks esitavad Jõelähtme valla koolid Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) iga aasta 10. septembriks elukohast õppeasutusse ja tagasi sõiduks bussitransporti kasutavate õpilaste nimekirja, kuhu kantakse õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, kasutatavate liinide numbrid ning kooli- ja tagasisõidu algus- ja lõpp-peatus. Vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist (edaspidi vallavalitsuse spetsialist) sisestab õpilaste andmed elektroonilisse sõidusoodustuse andmebaasi.

  (2) Käesoleva korra § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud sõidusoodustuste taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane iga õppeaasta alguseks vallavalitsusele vastava avalduse (lisa 1). Avaldus täidetakse iga õpilase kohta eraldi.

§ 5.   Sõidusoodustuse kehtivus Jõelähtme valla koolide õpilastele

  (1) Jõelähtme valla koolis õppivatele õpilastele kehtib tasuta sõiduõigus õppeperioodil õppeasutuse poolt väljastatud elektroonilise õpilaspileti esitamisel.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamisel teavitab valla õppeasutus hiljemalt 7 tööpäeva jooksul väljaarvamise päevast arvates sellest vallavalitsuse spetsialisti, kes teeb vastava kande andmebaasi ning õpilase sõiduõigus kaotab kehtivuse.

§ 6.   Sõidukulude hüvitamine teiste omavalitsuste haldusterritooriumil õppivatele valla õpilastele

  (1) Käesoleva korra § 3 lõikes 2 nimetatud õpilastele hüvitatakse sõit õppekohta ja tagasi avalduse alusel vastavalt kuludokumentidele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi õppepäeva kohta.

  (2) Käesoleva korra § 2 p 2 nimetatud erivajadusega lapsele võimaldatakse toetust kui Jõelähtme vallal ei ole pakkuda valla koolis või munitsipaallasteaias lapse erivajadusele vastavat õpet.

  (3) Kuludokumendid, mis tõendavad pileti ostu, sõidukaardid või sõidupiletite originaalid (juhul kui sõidukaardi ostmine ei ole otstarbekas) esitatakse vallavalitsusele lisalehele kleebituna kuupäevalises järjekorras. Piletid peavad olema selgesti loetavad. Korraga võib esitada kuni kolme kuu sõidupiletid, sõidukaardid või muud pileti ostu tõendavad kuludokumendid.

  (4) Õpilase sõidukompensatsiooni piirmääraks ühele õpilasele on tsoonipõhise kuukaardi maksumus ühes kalendrikuus.

  (5) Ühistranspordi kuukaardi esitajale hüvitatakse sõidukulu proportsionaalselt õppeperioodiga.

  (6) Käesoleva määruse § 2 p 4 sätestatud sõidu kulutusi hüvitatakse ühe leibkonna laste transportimisel kooli ja tagasi ning hüvitist makstakse ühele transpordivahendile.

  (7) Vallavalitsuse spetsialist kontrollib avalduses märgitud andmeid ja kuludokumente. Avalduses või selle lisas ilmnenud puuduste korral määrab vallavalitsuse spetsialist avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (8) Sõidukulude hüvitamise otsustab vallavalitsus vallavalitsuse spetsialisti ettepanekul hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Hüvitatav summa tasutakse avalduses märgitud arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast hiljemalt 10 tööpäeva jooksul korralduse allkirjastamisest arvates.

  (9) Määratud kompensatsiooni suurusega mittenõustumisel või kompensatsiooni mittemaksmisel on taotlejal õigus esitada vaie Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitab kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

  (10) Valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus väljamakstud summa tagasi nõuda.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr 25 "Õpilaste sõidusoodustuse taotlemise, määramise ja väljamaksmise kord Jõelähtme vallas".

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Õpilase sõidusoodustuse taotlemise avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json