Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Põltsamaa linna hankekord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2016, 31

Põltsamaa linna hankekord

Vastu võetud 19.04.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 131 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põltsamaa linna hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Põltsamaa Linnavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ja ametiasutuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) riigihangete planeerimist, korraldamist, hankelepingu sõlmimist ja täitmise järelevalvet, riigihangetega seotud andmete säilitamist ning riigihangete üle arvestuse pidamist.

  (2) Riigihange on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine.

  (3) Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena ilma käibemaksuta.

  (4) Käesolevat määrust rakendatakse koostoimes riigihangete seadusega (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

2. peatükk HANGETE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED JA PLANEERIMINE 

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Sõltumata hankelepingu eeldatavast maksumusest tuleb järgida käesolevas paragrahvis sätestatud üldpõhimõtteid ja RHS-ga sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke korraldamise üldpõhimõtted on:
  1) hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama hanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
  2) hankija peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;
  3) hankija peab kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
  4) hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel, kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu;
  5) hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
  6) võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke ja innovaatilisi lahendusi.

  (2) Hangete läbiviimisel kasutatav kohustuslik hankemenetluse liik tuleneb sõlmitava hankelepingu eeldatavast maksumusest või käesolevas määruses või RHS-s sätestatud täiendavatest tingimustest.

  (3) Korraldatava hanke läbiviimiseks võib valida ka sellest hankest suurema maksumusega hanke puhul korraldatava hankemenetluse liigi.

  (4) Hanget ei või jaotada osadeks RHS-s hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.

  (5) Kui hanget, mis sisaldab endas funktsionaalselt koos toimivaid või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikke asju, teenuseid või ehitustöid, soovitakse jaotada osadeks, tuleb osadeks jaotatud hanke iga osa kohta hankelepingu sõlmimisel kohaldada kõigi osade summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimisele kohaldatavat korda.

  (6) Hankemenetluse ajal toimuv suhtlemine huvitatud isikuga, taotlejaga ja/või pakkujaga peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a juhul, kui edastatakse informatsiooni, mis ei sea menetluses osalevat isikut võrreldes teiste isikutega eelisseisu (seaduse selgitamine, menetluse hetkeseisust teavitamine vms).

  (7) Pakkumuse esitamiseks tuleb alati anda mõistlik tähtaeg, lähtudes hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu esemest, selle keerukusest ja mahust.

  (8) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib riigihanke korraldada ainult Põltsamaa Linnavolikogu (edaspidi volikogu) loal.

  (9) Hangete läbiviimisel kasutatakse üldreeglina elektroonilist menetlust (edaspidi e-menetlus) riigihangete registris.

  (10) Hanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning käesolevas määruses sätestatud korda.

  (11) Hangete korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab linnaeelarves kulude kasutamise eest vastutav isik kooskõlastatult struktuuriüksuse juhi ja hangete eest vastutava isikuga või asutuse juht kooskõlastatult hangete eest vastutava isikuga.

  (12) Hangete korraldamise alates lihthanke piirmäärast otsustab Põltsamaa Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi linnavalitsus) oma korraldusega.

§ 3.   Huvide konflikti vältimine

  (1) Hankekomisjoni (edaspidi komisjon) liikmed ja teised hankeprotsessi suunavad isikud, kellel esineb menetletava hanke osas huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida kahtlus tema erapooletuses, ei või hanke menetlemisest osa võtta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud viivitamatult komisjoni sellest kirjalikult teavitama ja hoiduma menetletava hanke osas edasisest tegevusest. Taandunud komisjoni liikme ülesandeid täidab sellisel juhul tema asendusliige.

  (3) Komisjoni liikmed ja teised hankeprotsessi suunavad isikud kohustuvad järgima konfidentsiaalsuskohustust.

§ 4.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel.

  (2) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle 10 000 euro. Vajadusel võib hankeplaanis kajastada ka väiksema maksumusega hanked.

  (3) Ametiasutuse struktuuriüksuste juhid, vastutavad ametnikud ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast volikogu poolt linna eelarve vastuvõtmist ametiasutusele eelarveaastal planeeritavate hangete kohta käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud teabe.

  (4) Saadud informatsiooni põhjal koostab ametiasutuse vastutav ametnik eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle kinnitamiseks linnavalitsusele.

§ 5.   Hankeplaani kinnitamine, muutmine ja avaldamine

  (1) Linnavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist.

  (2) Hankeplaani märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) hanke nimetus ja/või lühikirjeldus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke eeldatav algatamise aeg kuu(de) täpsusega;
  5) hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg;
  6) hanke eest vastutav(ad) isik(ud);
  7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  8) kas hange korraldatakse e-hankena;
  9) andmed ühishanke ja hanke läbiviimiseks volitamise kohta.

  (3) Hankeplaan avaldatakse Põltsamaa linna veebilehel.

  (4) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb ametiasutuse vastutav ametnik, struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht. Hankeplaani muudatused kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Hankeplaani väliselt on erandina lubatud teostada hankeid ettenägematutel juhtudel (avariitööd) ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha.

3. peatükk HANKE EEST VASTUTAV ISIK JA KOMISJON 

§ 6.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja tema pädevus

  (1) Hanke eest vastutavaks isikuks määratakse valdkonna, mille tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, eest vastutav struktuuriüksuse juht või ametnik. Hallatava asutuse hangete korral määratakse hanke eest vastutavaks isikuks üldjuhul hallatava asutuse juht.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) koostab hanke alusdokumendid (vastavus- ja kvalifitseerimistingimused, hindamise kriteeriumid ja tehniline kirjeldus jms);
  2) kuulutab välja riigihanke;
  3) juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid läbirääkimisi;
  4) juhib pakkumuste vastavaks tunnistamist ja hindamist;
  5) teeb vajalikud toimingud riigihangete registris;
  6) esitab õigeaegselt riigihangete registris aruanded ja aruannete lisad;
  7) koostab hankemenetluses vajalike linnavalitsuse või vajadusel volikogu eelnõud;
  8) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid, vormistab komisjoni protokollid, tagab kõigi hankega seotud dokumentide arhiveerimise vastavalt asutuses kinnitatud asjaajamiskorrale;
  9) vastutab RHS-s sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
  10) korraldab hanketeate avaldamise Põltsamaa linna veebilehel;
  11) korraldab pakkujate küsimustele vastamist ja selgituste andmist;
  12) teeb riigihangete registris riigihanke alusdokumentides vajalikke (kirjavead, viitevead, avamise jm kuupäevade parandused jms) korrektuure, mis ei tekita hankijale lisakohustusi ega too pakkujale kaasa võimalikku pakkumuse muutmist;
  13) teavitab pakkujaid riigihanke tulemustest;
  14) korraldab hankelepingu sõlmimist;
  15) vajadusel algatab hankelepingu muutmise või lõpetamise, arvestades RHS-s lepingu muutmise võimalustele seatud piiranguid;
  16) muude käesolevast määrusest, RHS-s ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 7.   Komisjoni moodustamine

  (1) Hangete korraldamiseks alates lihthanke piirmäärast moodustatakse linnavalitsuse korraldusega või asutuse juhi käskkirjaga komisjon. Komisjoni tegevus lõpeb hankemenetluse lõppemisega.

  (2) Komisjoni esimees on üldjuhul hanke eest vastutav isik, kes vastutab hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamise eest.

  (3) Komisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Komisjoni koosseisu võib kaasata sõltumatuid eksperte (asjatundjaid).

§ 8.   Komisjoni pädevus

  Komisjon:
  1) kooskõlastab hanketeate ja hanke alusdokumendid;
  2) avab pakkumused;
  3) teeb otsuse pakkuja(te) hankemenetlusest kõrvaldamiseks;
  4) teeb otsuse pakkuja(te) kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
  5) teeb otsuse pakkuja(te) vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks;
  6) hindab pakkumusi ja teeb linnavalitsusele ettepaneku eduka pakkumuse valimiseks;
  7) vajadusel peab pakkuja(te)ga läbirääkimisi;
  8) annab seisukoha muudes hankemenetlusega seotud küsimustes.

§ 9.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest. Kui komisjoni liikmete hääled jagunevad võrdselt, siis on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (2) Pakkumuste avamise juures peab olema vähemalt kaks komisjoni liiget. Kui riigihange viiakse läbi riigihangete registri vahendusel kasutades pakkumuste e-menetlust, avab pakkumused riigihanke eest vastutav isik.

  (3) Komisjoni liikme nõudel tuleb tema eriarvamus fikseerida komisjoni protokollis või lisada see protokollile.

  (4) Komisjon võib otsuseid teha koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees, on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist. Otsuse kohta vormistatakse komisjoni protokoll.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed võimalusel riigihangete registris.

4. peatükk LIHTHANKE PIIRMÄÄRA ÜLETAVA RIIGIHANKE MENETLUS 

§ 10.   Lihthanke piirmäära ületava riigihanke menetlus

  (1) Hange korraldatakse riigihangete registris. Hanke korraldamisel märgitakse ametlikuks e-posti aadressiks [email protected]. Hallatava asutuse hanke korral märgitakse e-posti aadressiks vastava asutuse ametlik e-posti aadress.

  (2) Hanke menetluse alusdokumendid koosnevad lisaks riigihangete registris automaatselt genereeritud dokumentidele tehnilisest kirjeldusest, võimalusel lepingu(te) projekti(de)st, muudest hankega seotud dokumentidest. Võimalusel kasutatakse kvalifitseerimistingimuste ning vastavustingimuste määramisel riigihangete registris etteantud vorme.

§ 11.   Linnavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Hanke korraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega, milles määratakse:
  1) riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus;
  2) riigihanke eest vastutav isik;
  3) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  4) komisjoni liikmed;
  5) pakkuja(te) hankemenetlusest kõrvaldamine;
  6) pakkuja(te) kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  7) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasi lükkamine;
  8) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  9) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  10) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  11) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  12) muud RHS-s sätestatud hankija otsused.

  (2) Linnavalitsus võib volitada teisi isikuid korraldama hankemenetlust või teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

5. peatükk ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE MENETLUS 

§ 12.   Hanke korraldamine

  (1) Hanke läbiviimise eest vastutav isik, linnaeelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või hallatava asutuse juht koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi korral pakkujatele võrreldavate pakkumuste saamiseks, vältides huvide konflikti.

  (2) Lähteülesanne edastatakse samaaegselt e-posti teel valitud pakkujatele ning see peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav täitmise aeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (3) Pakkumused esitatakse asutuse ametlikule e-posti aadressile. Ametiasutuse ametnike poolt läbi viidavate hangete korral on e-posti aadressiks [email protected].

  (4) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul kui võrreldavaid pakkumusi ei ole, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (5) Juhul kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 2000 eurot ning ehitustöödel kuni 4000 eurot, vastutav isik kauba osta või teenuse või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

  (6) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel, näiteks avariitööde teostamiseks teenuste tellimisel maksumusega kuni 6000 eurot (k.a).

6. peatükk Ideekonkurss 

§ 13.   Ideekonkursi korraldamine

  (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega määrates ära ideekonkursi korraldava komisjoni, võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse. Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

  (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab linnavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

  (3) Linnavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.

§ 14.   Ideekonkursi tulemuste avalikustamine

  Ideekonkursi tulemuste kohta avalikustatakse Põltsamaa linna veebilehel 10 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist ideekonkursil auhindu saanud isikute nimed koos auhinna suurusega või ideekonkursil osalemistasu saanud isikud koos osalemistasu suurusega. Võimalusel avalikustatakse ka esitatud ideekavandid.

7. peatükk HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 15.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu alusel teostatud ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 10 000 euroga. Hankelepingu sõlmib linnapea või hallatava asutuse juht.

  (2) Alla 10 000-eurose maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui kirjalikku hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või tööde teostamise aluseks linnaeelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava asutuse juhi kinnitatud protokoll ning hinnapakkumine ja arve. Juhul, kui sõlmitakse kirjalik (garantiiaja määramiseks jms) leping, allkirjastab selle linnapea või hallatava asutuse juht.

  (3) Kui hanke korraldamiseks andis loa volikogu, ei pea hankelepingu sõlmimiseks volikogult uuesti luba küsima.

§ 16.   Hankelepingu täitmise järelevalve

  (1) Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli lepingu poolte kohustuste nõuetekohase täitmise üle. Muuhulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.

  (2) Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab selleks määratud vastutav isik, selle puudumisel linnapea või hallatava asutuse juht.

§ 17.   Hankelepingu muutmine või ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Kui hankelepingu muutmine toob Põltsamaa linnale kaasa täiendava rahalise kulu võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega, otsustab hankelepingu muutmise lubamise linnavalitsus korraldusega.

  (2) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne Põltsamaa linnale võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega täiendavaid rahalisi kulusid, otsustab hankelepingu muutmise linnapea või hallatava asutuse juht.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhul on hankelepingu muutmise lepingule allakirjutamise õigus samal isikul, kellel oli õigus alla kirjutada hankeleping.

  (4) Hankelepingu ennetähtaegse lõpetamise otsustab linnavalitsus korraldusega, kui hankelepingu maksumus ületab 10 000 eurot.

  (5) Hankelepingu ennetähtaegse lõpetamise otsustab asutus, kelle ülesandeks on hankelepingu täitmine, juht, kui hankelepingu maksumus jääb alla 10 000 euro.

§ 18.   Muud hankemenetlusega seotud otsused

  (1) Hankemenetluse tunnistab kehtetuks linnavalitsus korraldusega.

  (2) Muud hankemenetluse raames tehtavad otsused teeb hanke eest vastutav isik, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

8. peatükk TEABE AVALDAMINE 

§ 19.   Teabe avaldamine

  (1) Lihthanke piirmäära ületavate hangete korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris ja viide Põltsamaa linna veebilehel.

  (2) Põltsamaa linna veebilehel avaldatakse teave, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 10 000 eurot või üle selle.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Andres Vään
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json