HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 2

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 11.04.2017 nr 8
jõustumine 01.05.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 15, § 452 lg 2 ja § 156 lg-te 31 – 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest toetusfondi kaudu rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite kasutamise korda Raasiku vallas.

§ 2.   Lapsehoiuteenust saama õigustatud isikud

  (1) Lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

  (2) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist hindab teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

§ 3.   Toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

  (1) Riigi eelarvest toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) transporditeenus;
  2) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  3) psühholoogi teenus;
  4) logopeedi teenus;
  5) füsioteraapia;
  6) abivahendite soetamine/rentimine;
  7) eluruumide kohandamine;
  8) muud teenused, mis soodustavad sügava või raske puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (3) Toetava sotsiaalteenuse saaja peab olema teenuse aktiivne kasutaja või Sotsiaalkindlustusameti teenuse järjekorras.

  (4) Sotsiaalteenuse saamiseks esitatakse Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale vormikohane taotlus, millele lisatakse:
  1) lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral).

  (5) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Raasiku Vallavalitsus.

  (6) Teenuse osutaja või abivahendi müüjaga sõlmitakse leping ning teenuse eest rahastamine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel. Lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale väljamakseid ei tehta.

  (7) Otsuse rahastamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10. tööpäeva jooksul rahastuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevast arvates.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Raasiku Vallavolikogu 08. märtsi 2016. a määrus nr 6 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. mail 2017. a.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json