Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise kord Rae vallas

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 15

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise kord Rae vallas

Vastu võetud 18.04.2017 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 15, § 451 § 45² ja § 156 lõigete 3¹-3³ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks.

  (2) Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenust ja toetavaid sotsiaalteenuseid rahastatakse riigieelarve toetusfondist Rae vallale raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuseks ja toetavateks sotsiaalteenusteks eraldatud rahaliste vahendite ulatuses.

  (3) Teenuste osutamise eesmärgiks on vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Sotsiaalteenustele õigustatud isikud

  (1) Riigi poolt eraldatud rahalisi vahendeid käesoleva määruse alusel on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald.

  (2) Riigi poolt eraldatud rahalistele vahenditele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et:
  1) raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega.

§ 3.   Sotsiaalteenuste loetelu

  Riigi poolt eraldatud rahalisi vahendeid käesoleva määruse alusel saab kasutada Eesti rahvastikuregistri järgi Rae vallas elavatele raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks, arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, sealhulgas:
  1) lapsehoiuteenuseks;
  2) lapse isikuliku abistaja ja tugiisiku teenuseks;
  3) lapse intervallhoolduse korraldamiseks;
  4) lapsele rehabilitatsiooniteenuste võimaldamiseks;
  5) lapsele laagriteenuste (koolivaheaja laager, päevalaager, suvelaager jt) osutamiseks;
  6) lapse ja tema pereliikmete psühholoogiliseks nõustamiseks ning lapse teraapiaks, massaažiks, füsioteraapiaks, logopeedi jm abiks;
  7) muud teenused või toetused, mis soodustavad sügava või raske puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

§ 4.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut, samuti on lapsehoiuteenuse eesmärgiks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega.

  (2) Lapsehoiuteenus on suunatud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet.

  (3) Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (4) Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada peale koolitundide lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

  (5) Lapsehoiuteenust ei osutata haridusasutuses õppetööl viibimise ajal.

  (6) Lapsehoiuteenuse osutamine toimub, kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuses).

  (7) Lapsehoiu teenuse vajadust hinnatakse iga lapse puhul eraldi ja koostatakse hooldusplaan.

§ 5.   Lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus

  (1) Teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps ise erivajadusest tulenevalt toime ei tule.

  (2) Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms.

§ 6.   Lapse intervallhooldus

  Intervallhooldus võimaldab lastevanematele ajutist leevendust ja rahulikku puhkust teadmisel, et lapsele on tagatud tema eale ja seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, kasvatamine ja arendamine ning vajadusel meditsiinilise abi korraldamine.

§ 7.   Lapse laagriteenus

  Teenuse eesmärk on võimaldada raske ja sügava puudega lapsel osaleda sotsialiseerumisprotsessis ning ea- ja arengukaaslastega ühistegevustes erinevates laagrites, vähendamaks pereliikmete hoolduskoormust ning võimaldamaks neile lühiajalist puhkust ja enesetaastamist.

§ 8.   Lapse ja tema pereliikmete psühholoogise nõustamise ning lapse teraapia, massaaži, füsioteraapia, logopeedi jm teenus

  Teenuse eesmärk on raske ja sügava puudega lapse igapäevaeluga toimetulekuks ja sotsiaalseks kohanemiseks lapse individuaalseid vajadusi arvestavalt lisateenuste kasutamise võimaldamine.

§ 9.   Muud teenused või toetused, mis soodustavad sügava või raske puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut

  Teenuse eesmärk on lapse ja pere vajaduskesksete erinevate (k.a. ühekordsete) teenuste võimaldamine, mille abil areneb ja suureneb lapse ning pere toimetulekuvõime ja on võimalik kriisisituatsioonide lahendamine.

2. peatükk Sotsiaalteenuste taotlemise ja määramise alused 

§ 10.   Sotsiaalteenuste taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab lapse seadusjärgne ülalpidaja, hooldaja või eestkostja Rae Vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed või lisatakse vastavad dokumendid:
  1) teenust taotleva isiku nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon;
  2) teenusele suunatava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (olemasolul);
  4) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta.

§ 11.   Sotsiaalteenuste määramine ja tasumine

  (1) Abivajadus selgitatakse välja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (edaspidi STAR) koostatud juhtumiplaani alusel.

  (2) Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (3) Peale teenuse määramist sõlmib Rae Vallavalitsus õigustatud isikuga ning tema poolt valitud teenuse osutajaga halduslepingu või haldusakti.

  (4) Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

3. peatükk Määruse rakendamine 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 15.03.2016 määrus nr 46 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja korraldamine ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
Rae Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json