Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Saue valla sportlaste toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 17

Saue valla sportlaste toetamise kord

Vastu võetud 30.12.2010 nr 32
jõustumine 04.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.201104.07.2011
18.12.2014RT IV, 30.12.2014, 802.01.2015
28.03.2016RT IV, 06.04.2016, 1309.04.2016
30.03.2017RT IV, 21.04.2017, 524.04.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla eelarvest Saue valla sportlaste ühekordse toetamise ja premeerimise alused, toetuse taotlemise, eraldamise ja toetuse kasutamise järelevalve tingimused ning kord.

§ 2.  Eesmärgid

  Määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on spordimeisterlikkuse tõstmine, Saue valla sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel ja sportlaste tunnustamine heade tulemuste eest.

2. peatükk Toetused 

§ 3.  Toetuse andmise üldalused

 (1) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib kalendriaastas määruse alusel toetust maksta kogusummas kuni 5% Saue valla eelarve kultuurivaldkonna vabast jäägist Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 31 „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“ § 4 lõike 1 alusel moodustatavast summast.
[Paragrahv 3 lõike 1 sõnastus muudetud alates 4.07.2011 Saue Vallavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 6]

 (2) Toetuse suurus ühele sportlasele on kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot kalendriaastas.

 (3) Toetust on õigus saada kuni 26-aastasel sportlasel, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
[RT IV, 06.04.2016, 13 - jõust. 09.04.2016]

 (4) Toetust võib taotleda sportlasele ka teda esindav spordiorganisatsioon.

 (5) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt:
 1) võistlustel või treeningutel osalemise kulude katteks;
 2) varustusega seotud kulude katteks.
[RT IV, 30.12.2014, 8 - jõust. 02.01.2015]

 (51) Toetust eraldatakse kuni 70% taotletud sihtotstarbeliste kulude katteks, kuid mitte rohkem kui lõikes 2 nimetatud summa. Taotleja peab tagama oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 30% kuludest, mille katteks toetust taotletakse.
[RT IV, 30.12.2014, 8 - jõust. 02.01.2015]

 (6) Toetust saanud sportlane kajastab Saue valda, kui oma toetajat riietusel ning avalikel esinemistel.

§ 4.  Andeka sportlase toetus

  Andeka sportlase toetust võib vallavalitsus maksta sportlasele, kes:
 1) kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse § 4 lõikele 3 vastava spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast;
 2) on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.-3. koha.

§ 5.  Olümpiakandidaadi toetus

  Vallavalitsus võib maksta toetust sportlasele, kes on Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud olümpiakandidaadiks.

§ 6.  Eduka tulemuse preemia

  Vallavalitsus võib maksta sportlasele ühekordset preemiat maksimaalselt 1000 (üks tuhat) eurot eduka esinemise eest maailma ja Euroopa tiitlivõistlustel, uue Eesti rekordi püstitamise eest või mõne muu märkimisväärse saavutuse eest.
[RT IV, 21.04.2017, 5 - jõust. 24.04.2017]

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 7.  Toetuse taotlemine

 (1) Määruse alusel toetuse saamiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles on märgitud taotleja ja tema esindaja andmed ning toetuse taotlemise põhjendus ja toetuse kasutamise sihtotstarve.

 (2) Taotlusele lisatakse:
 1) spordiorganisatsiooni registrikaardi koopia ja põhikiri, kui taotlejaks on spordiorganisatsioon;
 2) toetust saava sportlase isikut tõendava dokumendi koopia;
 3) Eesti Olümpiakomitee kinnitus sportlase olümpiakandidaadi staatuse kohta, kui taotletakse olümpiakandidaadi toetust;
 4) ülevaade toetust saava sportlase senistest saavutustest ja sporditegevuse eesmärgist ning hooaja treening- ja võistluskava.

§ 8.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning vastavust määruse nõuetele.

 (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

 (3) Puuduste esinemise korral esitatud dokumentides või andmetes annab vallavalitsus täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul, kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse liigi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse liigi osas.

 (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 9.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse eraldamise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega üks kord kvartalis kvartali viimasel vallavalitsuse istungil, aga mitte varem kui 10 kalendripäeva jooksul arvates toetuse eraldamise otsustamiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
[Paragrahv 9 lõike 1 sõnastus muudetud alates 4.07.2011 Saue Vallavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 6]

 (2) Vallavalitsus keeldub toetuse eraldamisest, kui:
 1) ei ole täidetud toetuse eraldamise aluseks olevad määruse nõuded;
 2) taotlus ei vasta määruse paragrahvis 7 sätestatud nõuetele;
 3) toetuse eraldamiseks vallaeelarves ettenähtud vahendid on ära kulutatud.

 (3) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab taotlejat kirjalikult taotluse rahuldamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul alates vastava korralduse vastuvõtmisest.

§ 10.  Lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

 (2) Vallavalitsus esitab 10 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest lepingu taotlejale allkirjastamiseks.

 (3) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse maksmise tingimused ja tähtajad;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

§ 11.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt lepingus märgitud kuupäevaks.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja seletusi.

§ 12.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Järelevalve käigus avastatud toetuse kasutamise lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
 1) leping lõpetada ja nõuda makstud toetus tagasi või
 2) vähendada toetuse suurust või
 3) peatada ajutiselt toetuse väljamaksmine või
 4) rakendada lepingus ettenähtud leppetrahve.

§ 13.  Sanktsioonid

  Vallavalitsus ei eralda sportlasele toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
 3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab toetuse taotluse ja aruande vormid, mis avalikustatakse Saue valla veebilehel.

 (2) Määrus jõustub 4. jaanuaril 2011.