HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 24

Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.04.2014 nr 9
RT IV, 02.05.2014, 22
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2016RT IV, 12.07.2016, 101.09.2016
30.03.2017RT IV, 21.04.2017, 624.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37, ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 4, § 35 lõike 1, § 36 lõigete 1, 2, 3, 4 ja 5 ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.
[RT IV, 21.04.2017, 6 - jõust. 24.04.2017]

§ 1.  Reguleerimisala

  Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord (edaspidi määrus) reguleerib rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatele õpilastele kooli ja koolist koju sõiduks täiendavate sõidusoodustuste kehtestamist Saue valla eelarvest, sõidusoodustuste taotlemist ja andmist ning sügava või raske puudega õpilastele koolitranspordi toetuse maksmist.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Saue valla õpilane – statsionaarses õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandav õpilane, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald;
 2) kohalik liin – ühistranspordiliin (va reisirongiliin), mille liikumistee ning alg- ja lõpp-punkt asuvad Saue valla või Harju maakonna territooriumil ja kus saab sõiduõiguse tõendamiseks kasutada Harjumaa ja/või Tallinna ühissõiduki kaarti;
 3) kaugliin – ühistranspordiliin, mille liikumistee asub erinevates Eesti maakondades;
 4) muu liin – ühistranspordiliin, millel toimuvat vedu pole tellinud Saue vald, Harjumaa Ühistranspordikeskus või Tallinna linn;
 5) õpilasveoliin – Saue Vallavalitsuse tellimusel töötav koolibussiliin;
 6) ühissõiduki kaart – isikustatud kontaktivaba kaart sõiduõiguse tõendamiseks või saamiseks bussiliinil, õpilasveoliinil ja reisirongis.

§ 3.  Sõidusoodustused

 (1) Saue valla õpilasel, kelle vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald, on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju õpilasveoliinidel, kohalikel liinidel, kaugliinidel, muudel liinidel või reisirongiliinidel. Kohalikul liinil, kaugliinil, muul liinil või reisirongiliinil on tasuta sõidu õigus, kui õpilasel ei ole võimalik kooli või koolist koju sõita õpilasveoliinidel. Kui kooli ja koolist koju sõit võimaldab kohaliku liini, kaugliini, muu liini ja reisirongiliinide vahel valikuid, siis tasuta sõitu võimaldatakse odavamal ühistranspordiliinil.

 (2) Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavatel ja koolimajutust pakkuvates väljaspool Harju maakonda asuvates haridusasutustes õppivatel Saue valla õpilastel on õigustasuta kooli ja koolist koju sõiduks õppeperioodil, kuid mitte rohkem kui üks kord koolinädalas.

 (3) Tasuta sõitu võimaldatakse teises omavalitsuses asenduskoduteenusel viibivatele Saue valla õpilastele asenduskodust kooli ja koolist asenduskoju sõiduks.

 (4) Saue vald kompenseerib lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud soodustuse rakendamiseks sõidu või sõidu osa ühistranspordis, mille eest ei maksa kompensatsiooni õppeasutus, riik või mõni teine omavalitsus.

§ 4.  Sõidusoodustuse taotlemine

 (1) Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab lapsevanem või asenduskoduteenust pakkuv isik vormikohase avalduse 1. jaanuariks ja 1. septembriks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi.

 (2) Kaugliinidel ja muudel liinidel õpilase tehtud sõitude kompenseerimiseks esitab lapsevanem vormikohase avalduse ja kuludokumentide loetelu hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi. Avalduse esitaja on kohustatud kuludokumendid säilitama 6 kuu jooksul alates avalduse esitamisest ja vajadusel esitama Saue vallavalitsuse esindajale kontrollimiseks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest.

 (3) Asenduskodus oleva Saue valla õpilase sõidukulude kompenseerimiseks esitab asenduskoduteenust pakkuv isik avalduse ja kuludokumentide loetelu hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab asenduskoduteenust pakkuv isik koos avaldusega ka koolitõendi. Avalduse esitaja on kohustatud kuludokumendid säilitama 6 kuu jooksul alates avalduse esitamisest ja vajadusel esitama Saue vallavalitsuse esindajale kontrollimiseks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest.

§ 5.  Sõidusoodustuse andmine

 (1) Saue Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib esitatud avalduse ja andmete õigsust ja vastavust määrusele ning koostab nimekirja tasuta sõidu ja sõidukulude kompensatsiooni saamiseks õigustatud isikutest.

 (2) Saue Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonda juhtiv abivallavanem kinnitab õpilaste nimekirja kellele ühissõiduki kaart annab tasuta sõidu õiguse või kelle sõidukulud kompenseeritakse. Saue Vallavalitsuse vastutav ametnik sisestab tasuta sõidu õigust puudutava info ühistranspordi piletisüsteemi infosüsteemi või edastab selle ühistranspordi piletisüsteemi haldavale organisatsioonile. Sõidukulude kompensatsiooni saajatele kannab vallavalitsus kompenseeritava summa kompensatsiooni saaja näidatud arveldusarvele või maksab välja sularahas.

§ 6.  Koolitranspordi toetus

 (1) Sügava või raske puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveoliine, kompenseeritakse kooli ja koolist koju sõit summas 120 eurot kuus, mis makstakse välja igakuiselt. Juhul kui õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha ja õppeasutuse vahemaa on väiksem kui 10 kilomeetrit, kompenseeritakse kooil ja koolist koju sõit summas 64 eurot kuus.
[RT IV, 12.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

 (2) Lapsevanem, kelle sügava või raske puudega Saue valla õpilastest laps ei saa puudest tulenevalt kasutada ühissõidukiliine ega ka Saue valla poolt organiseeritud õpilasveo liine, esitab lõikes 1 nimetatud koolitranspordi toetuse saamiseks Saue Vallavalitsusele vormikohase avalduse 1. jaanuariks ja 1. septembriks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi.

 (3) Saue Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib esitatud avalduse ja andmete õigsust ja vastavust määrusele ning koostab koolitranspordi toetuse saamiseks õigustatud isikutest nimekirja, mille kinnitab Saue Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonda juhtiv abivallavanem.

 (4) Vallavalitus maksab toetuse välja lõikes 3 nimetatud nimekirja alusel kandes kompenseeritava summa kompensatsiooni saaja näidatud arveldusarvele või maksab välja sularahas.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast teksist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. septembrist 2016.